Back to collection

Dragon King Kulika Ritual (Julijialuo Long Wang Yi Gui) 俱力迦羅龍王儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

俱力迦羅龍王儀軌
金剛智三藏

[0038c16] 為此最上利根現身 現形大日如來因位三毒煩惱 行相而已

[0038c19] 爾時大日如來金剛忿怒力士諸天 行者忿怒龍王三毒煩惱 三途輪迴苦業祕密真言

[0038c22] oṃ sa ra a aṃ haṃ māṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0038c23] 俱力迦羅龍王現身真言二手忿怒 真言

[0038c25] a haṃ sa hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0038c26] 龍王不動明王真言二手金剛 二空小指真言

[0038c28] hāṃ aḥ hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0038c29] 心中心印二水心中心真言

[0039a02] haḥ trā vra hoḥ śa a māṃ tai hāṃ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0039a03] 不動如來大日如來龍王現身根本真言

[0039a04] oṃ trā va la maṃ saṃ ā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0039a05] 真言現身往生十方淨土尊容阿耨菩提三惡趣龍王火光 神通火天四智火天
火光三昧光明火天可念 龍王不思議神力只有觀本生法 大日不動不動之上 a
左右無名小指中指直立 二食中指大指小曲 二食內中

[0039a14] 曩莫三滿多迦羅 娑婆訶

[0039a16] 俱力迦羅龍王真言中指大指 (密印) 。

[0039a18] na maḥ sa ma nta hūṃ hāṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0039a19] 俱力迦羅真言 (大日如來) 。

[0039a20] 二手合掌二空端相二水開立真言

[0039a22] a sa ma hrīḥ oṃ hūṃ hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0039a23] 金剛真言

[0039a24] hūṃ

[0039a26] 三昧印真言

[0039a27] hāṃ a krī hā hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0039a28] 常住火光三昧真言

[0039a29] aṃ ḷ saṃ hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0039b01] 行者龍王自然護摩 火光三昧明王龍王用力 人身阿字其中 a 。遍體
無動尊金剛身如是觀一字真言

[0039b05] 三曼多

[0039b06] 迦羅真言 (釋迦) 。

[0039b07] 二手金剛合掌中指大指 成真

[0039b09] 迦羅 hāṃ

[0039b10] 真言

[0039b11] 二手小曲相成

[0039b12] 娑婆賀

[0039b13] 蓮花吉祥真言 (觀音) 。

[0039b14] 合掌二水

[0039b15] 曩莫三曼多 陀羅

[0039b16] 使者不動五使者大日如來五智 成身

俱力迦羅儀軌

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1208 俱力迦羅龍王儀軌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary