Back to collection

Liturgy for Vajra Yaksa, Wrathful Pacifier; Jingang Yaocha Chen Nu Wang Xi Zai Da Weishen Yan Niansong Yi Gui 金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

金剛藥叉瞋怒息災威神 念誦儀軌
南天竺三藏金剛智 

[0098a12] 爾時金剛手虛空庫菩薩摩訶薩觀察天宮 大菩薩天龍八部偏袒右肩 釋迦牟尼佛往古無量俱胝大劫
求法流轉器世間波旬 退佛法薄伽梵示現 真言佛言答曰
聖藥金剛過去佛現在 過去現在未來 自心三昧忿怒守護佛法有情佛言
善哉大聖護持佛法有情仁者 靈驗真言加持護念 真言護持即時
忿怒瓔珞身長 無量遍身火焰威猛 勇猛真言行者
第一第二 二手第三
出聲第四 發吒止觀上下纏身置頂 三轉三轉結界
瞋目怖畏真言

[0098b05] 曩莫三滿多沒馱南 () () () () () ()
() () () () 達磨薩嚩 () () ()
() () ( ) () () () [*] ()
[*] () [*] () (十一) () 摩羅 [*] ()
(十三) 跋折羅跋折羅 (十三) [*] () (十四) [*] () (十五) 發吒
(合十) 發吒 (合十) 發吒 (合十)

[0098b14] 爾時佛說真言三千大千世界六種震動摩醯首羅大自在所居宮殿 不得安穩雲集頂戴藥叉金剛
大力哀愍無畏安樂威德藥叉 白佛魔王憂惱如何何為佛言
即時魔王忿怒神力守護 佛法退惡人善人法師應當忿怒隨意 三角所居作惡靈驗
每日三時二十一滿惡人死亡 眷屬殘留蓮花 三昧真言一日一夜飲食滿一百八
惡人眷屬佛法歸敬 大悲真言

[0098b29] 曩莫三曼多沒馱南 () [*] 婆羅 () 𤙖 () ()

[0098c02] 得佛靈驗 白銅大器滿香水一日十五燒香散花禮敬靈驗真言晝夜
睡眠堅固精進不安不安 十五日間斷絕滿十萬藥叉 現身加持持誦憐愍有情示現
形像二世菩提成就隨喜怖畏 忿怒尊加持惡人惡魔禽獸乃至厭禱蠱術魑魅魍魎惡鬼神惡心
惱害行人遠近行人住處 殺害里外圍繞無諸障礙 金剛藥叉調伏威怒王根本 心真言
(祕密儀軌親近阿闍梨承事) 一切魔王不得安穩
靈驗真言無異 不動尊念誦儀軌作法右膝著地 歸命一切佛菩薩懺悔無始生死罪障
一切諸佛菩薩善根勸請一切如來 聖眾發菩提心供養諸佛勸請真言

[0098c21] () 嚩日囉 () 藥叉 () 多多那伽 () [/] ()
() ()

[0099a02] 真言

[0099a03] 娑婆 ()

[0099a04] 閼伽真言

[0099a05] () [*] ()

[0099a06] 真言

[0099a07] () ()

[0099a08] 著衣瓔珞真言

[0099a09] () ()

[0099a10] 香花真言

[0099a11] 摩尼 () 伽伽娜三摩三摩 ()

[0099a13] 讚嘆藥叉金剛

[0099a14] 嚩日囉 () 乞叉嚩日囉 () [*] [/] () [*]
() 嚩日囉 () 摩訶乞叉 () 乞叉 () [*] [*] () ()

[0099a17] 生歡喜讚嘆

善哉善哉藥叉  憐愍有情我等
含靈  何者為何

[0099a20] 加持數珠真言

[0099a21]

[0099a22] 奉送真言

[0099a23] () ()

[0099a24] 供養讚嘆真言持用 金剛杵當心一一真言 流出威德執持金剛真言

[0099a27] () [*] () [*] ()

[0099a28] 一切難解左右 靈驗真言加持 背後一時解脫一切一切口舌橫死
短命急殺惡人人像姓名調 最初穿靈驗 一百八一遍
便惡人佛道惡心 發吒 解免大慈三昧
便本心自今歸依佛不生 邪見不善心自得 姓名大慈三昧真言
威怒王如是每日三時繫念 慈愍自從 愛著夫人
一心一向 發菩提心教化夫人 官位至心燒香種種供養
乃至夜間大慈三昧真言 所願不成增益法成就 修行隨念護摩
出道真言發遣聖眾真言

[0099b21] 嚩日囉 () 乞叉 () ()

[0099b23] 威德瞋怒一切魔怨調 衛護護持佛法是故行者修習 惡心智人
不得忍辱滿四十 智者幼稚行好習誦 不得解脫道行者 慈悲利益一切有情任意
大乘不退轉

金剛藥叉念誦儀軌

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1220 金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary