Jingang Yaocha Chen Nu Wang Xi Zai Da Weishen Yan Niansong Yi Gui 金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌

Translated by Vajrabodhi

Colophon

第 21 冊 No. 1220 金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌 唐 金剛智譯 共 1 卷 Volume 21, No. 1220 Jingang Yaocha Chen Nu Wang Xi Zai Da Weishen Yan Niansong Yi Gui Translated by Vajrabodhi in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Vajrabodhi, 《金剛藥叉瞋怒王息災大威神驗念誦儀軌》 'Jingang Yaocha Chen Nu Wang Xi Zai Da Weishen Yan Niansong Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1220, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1220.

Collection vocabulary analysis