Back to collection

Sutra on the Twelve Names of Mahāśrī (Fo Shuo Da Jixiang Tian Nu Shi Er Minghao Jing) 佛說大吉祥天女十二名號經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說大吉祥天女十二名號經
三司 食邑三千司空 正號廣智大興善寺三藏沙門 不空 

[0252b12] 如是我聞一時薄伽梵安樂世界爾時 自在菩薩頭面禮佛退一面

[0252b14] 爾時大吉祥天菩薩摩訶薩 佛足退一面

[0252b16] 爾時世尊利益薄福貧窮有情 吉祥天女觀自在菩薩苾芻苾芻 近事男近事女一切有情之類
大吉祥天十二名號受持讀誦修習供養 宣說一切貧窮業障獲得豐饒 富貴爾時中一天龍八部異口同音
世尊真實不虛我等 名號世尊大悲演說佛言所謂

[0252b25] 吉慶 吉祥 蓮華 嚴飾  白色 大名 大光 施食    大吉

[0252b28] 十二名號受持吉祥

[0252c01] () () () () 薩嚩 [*]
[*] [*] [*] [*] [*] [*]    ()

[0252c04] 爾時世尊陀羅尼觀自在菩薩大吉陀羅尼十二名號貧窮 不祥所有願求圓滿晝夜三時
讀誦受持饒益 虔誠供養大吉祥天菩薩 財寶吉祥觀自在菩薩大眾
天龍八部聞說十二名號真言 皆大歡喜信受奉行

佛說大吉祥天女十二名號經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1252a 佛說大吉祥天女十二名號經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary