Back to collection

Jāṅgulīnāmavidyā (Fo Shuo Rang Yu Li Tong Nu Jing) 佛說穰麌梨童女經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說穰麌梨童女經
唐三藏沙門廣智不空 

[0293a11] 如是我聞一時薄伽梵住舍衛國祇樹 孤獨苾芻眾二百五 有無菩薩摩訶薩諸天藥叉
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人 來集爾時世尊苾芻 雪山香醉山童女福相 莊嚴鹿毒蛇
毒蟲之類前後圍繞 漿謂言 宣說穰麌梨真言 一切真言
一切爾時童女宣說聞已饒益有情 真言

[0293a25] () (去聲) () () ( ) ()
() () () () () (平聲) (去聲) ()
(平聲) () () () () [*(-+)] ()
() () () (去聲) (十一) (去聲) (十二)
(十三) () (十四) ( ) (去聲) () (平聲十五)
() () () (平聲十六) () (十七) ( )
(十八) () () () () () (十九)

[0293b06] 苾芻一切陀羅尼 遠離一切受持一切毒蟲 毒藥不能有毒
猶如 [/] 。受持 供養然後受持 成就苾芻
應當以此真言加持蘇息真言

[0293b14] () (去聲) () () () ()
(去聲) () () () () () () () ()
() [*] () [*] () () () ()
() () () () (十一) ()
(十二) () () (十三) () () (十四)
(十五) () () () (十六) 滿 () (十七) ()
(十八) (十九) () (二十) [*] (二十一) () ()
() (二十二)

[0293b25] 爾時世尊陀羅尼苾芻 真言世間一切 毒藥不能以此
真言加持消滅苾芻穰麌梨 一切如來大會中說真實不虛 顛倒不異毒蟲 使
所有 除滅受持 一遍非但世間除滅 三毒爾時世尊穰麌梨童女隨心
真言成就法修行成就 五辛食鹽食油斷語 澡浴三時結印隨心真言滿 行法成就一切成就
隨心真言

[0293c14] () (上聲) () () () () 嚩囉
() () () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() [*] () () () () (上半) ()
(十一)

[0293c20] 觀行根本二手小指 散開根本
真言加持自身五處所謂 隨心右手五指 散開師子 心真言加持五處修行先行
作法觀想自身 童女綠色龍女具足 圓光第一手 二手三五孔雀第一手
第二施無畏七寶瓔珞耳璫 莊嚴瓔珞一一毛孔流出火焰 根本隨心加持自身
隨心真言加持 右手掬水人心所有毒氣 漸漸銷除真言增加

[0294a11] () () () () ()

[0294a12] 淨土加持周匝圍繞一切應時銷滅 印數吽字一字真言一字
真言加持受持穰麌梨 世間一切無不遂心 時世大會天龍藥叉 非人皆大歡喜信受奉行

佛說穰麌梨童女經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1264b 佛說穰麌梨童女經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary