Back to collection

Sutra of the Mantras and Rituals of the Gana (Shi Zhou Fa Jing) 使呪法經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

使呪法經
南天竺三藏菩提留支 

[0297b06] 爾時毘那夜迦羅山大眾梵天 釋提桓因無量鬼神 稽首作禮大自在天
一字饒益眾生願印我所諸天 善哉毘那夜迦歡喜 毘那夜迦一字

[0297b12]
oṃ gaḥ ga hrīḥ oṃ ha hūṃ pha ṭ
   𤙖 

[0297b14] 造像白鑞金銀 形像夫婦二身和合 象頭人身造像不得還價
白月一日室內牛糞 圓壇隨意大小胡麻 一百八銅器
然後安置 其二 一百八以後日日一百八
之中平旦 如是作法乃至隨心所願 稱意數數發願
蘿蔔酒漿如是獻食必須 得氣

[0297b28] 爾時那羅將領九千八百遊行三千世界我等所為神力自在遍歷 三寶大慈悲利益眾生
發聲自在神通那羅 毘那夜迦 如是四天下不同
出世有別神變虛空說偈言

我有微妙 世間希有
眾生受持 滿足
順世 希有
 
使國王 
使 豐足
希有 
發願宛然 遠近
高貴難易 志心
使須臾 眾生疾苦
疥癩 不利
 陀羅尼
無不解脫 獨行暗冥
無畏 忽然
 自然
女人 
相愛 世間
摧伏 逍遙快樂
宛然 
滿足 
使 加護
住居吉慶 宅舍
男女英名 夫妻順和
上品 人中
中品 帝師
下品 富貴無窮
娛樂 無不充滿
奴婢成群 美女滿
遊行自在 隱顯隨念
出入 無能測量者
三界 神力自在
降世希有 所為
我所 不能
陀羅尼 
夫妻眷屬 衛護
我有遊行 即時
過於難處 大海江河
深山險隘 師子
毒蟲 安穩
侵嬈 
壽命長遠 福祿

[0298a28] 爾時說是偈已世人 陀羅尼法眾生其所滿足日夜滿十萬乃至二十
虛空

[0298b03]
na mo vi na ya ka sya ha sti mu
   ()  悉知 
kha sya ta dya thā a ṭya na ṭya
()   ()  () ()
ji bha te ya u svi ka
  () 悉曇() 
ya svi da pa ya bha dha sa
() ()  ()  
sya ya bha ri pa ti svā hā
 ()   () 

使呪法經

[0298b14] 年中十八

[0298b15] 河南苾芻淨嚴 (四十九)

[0298b16] 元祿十五十一月二十二

[0298b17] 

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1267 使法經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary