Back to collection

Shi Zhou Fa Jing 《使呪法經》

Scroll 1

Click on any word to see more details.

使呪法經
南天竺三藏菩提留支 

[0297b06] 爾時羅山大眾梵天 在天釋提桓因無量鬼神 稽首作禮大自在天
一字饒益眾生願印諸天 善哉歡喜 一字

[0297b12]
oṃ gaḥ ga hrīḥ oṃ ha hūṃ pha ṭ
   [*] 

[0297b14] 造像白鑞金銀 形像夫婦二身和合 人身造像不得還價
白月一日室內牛糞 圓壇隨意大小胡麻 一百八銅器
然後安置 其二 一百八以後日日一百八
之中平旦 如是作法乃至隨心所願 稱意數數發願
蘿蔔酒漿如是必須 得氣

[0297b28] 爾時將領九千八百遊行三千世界我等所為神力自在遍歷 三寶大慈悲利益眾生
發聲自在神通 如是四天下不同
出世復有別名神變虛空

微妙 世間希有
眾生受持 滿足
順世 希有
 
使國王 
使 豐足
希有 
發願宛然 遠近
高貴難易 志心
使須臾 眾生疾苦
 不利
 陀羅尼
無不解脫 獨行暗冥
無畏 忽然
 自然
女人 
相愛 世間
摧伏 逍遙快樂
宛然 
滿足 
使 加護
住居吉慶 宅舍
男女英名 夫妻順和
上品 人中
中品 帝師
 富貴無窮
娛樂 無不充滿
奴婢成群 美女滿
遊行自在 隱顯隨念
出入 無能測量
三界 神力自在
降世希有 所為
所能 不能
陀羅尼 
夫妻眷屬 衛護
遊行 即時
過於難處 大海江河
深山險隘 師子
毒蟲 安穩
侵嬈 
壽命長遠 福祿

[0298a28] 爾時世人 陀羅尼眾生其所滿足日夜滿十萬乃至二十
虛空

[0298b03]
na mo vi na ya ka sya ha sti mu
   ()  悉知 
kha sya ta dya thā a ṭya na ṭya
()   ()  () ()
ji bha te ya u svi ka
  () 悉曇() 
ya svi da pa ya bha dha sa
() ()  ()  
sya ya bha ri pa ti svā hā
 ()   () 

使呪法經

[0298b14] 年中十八

[0298b15] 河南苾芻 (四十九)

[0298b16] 祿十五十一月二十二

[0298b17] 

* * *

【經文資訊】大正藏第 21 No. 1267 使法經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary