Back to collection

Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Baozang Shen Da Ming Man Na Luo Yi Gui Jing) 佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經
西天譯經三藏大夫 傳教大師法天 

[0346a27] 真言請召發遣供獻加持

[0346a29] 阿難 () () ()

[0346b01] 蓮花寶藏真言

[0346b02] 阿難商佉 () () ()

[0346b03] 硨磲寶藏真言

[0346b04] () () 馱曩 () () ()

[0346b06] 夜叉真言

[0346b07] 摩尼 () () () 馱曩 () () ()

[0346b09] 囉怛曩 () () 夜叉真言

[0346b10] () () 馱曩 () () ()

[0346b11] () 夜叉真言

[0346b12] () () 馱曩 () () ()

[0346b14] () 夜叉真言

[0346b15] () () 馱曩 () () ()

[0346b17] 夜叉真言

[0346b18] () () 馱曩 () () ()

[0346b20] 毘沙門夜叉真言

[0346b21] () () () 馱曩 () () ()

[0346b23] () () 夜叉真言

[0346b24] () ()

[0346b25] () 夜叉真言

[0346b26] () () ()

[0346b27] () 夜叉真言

[0346b28] () () ()

[0346c01] 夜叉真言

[0346c02] () () () ()

[0346c03] () () 夜叉真言

[0346c04] () ()

[0346c05] 護摩真言

[0346c06] 護摩酥酪 持戒晝夜護摩八千 日記一千永不
寶藏 天冠種種莊嚴香花供養 酥酪護摩洛叉
銀錢一百寶藏心真言

[0346c13] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () 曩謨 () () ()
() 乞叉 () () () () () () ()
() ()

[0346c17] 寶藏心真言最上成就 護摩真言財利 () 指令平正持戒
賢相莊嚴具飲食供獻一日三時 使護摩八千 財主

[0346c23] 夜叉心真言文句 最上成就

[0346c25] 囉怛曩 () () 三摩 () 摩尼 () ()
() () 馱摩馱摩 () () () () ()
() () () () () 俱致 俱致 ()
() () () 摩尼 () ()

[0347a03] 吉星不假持戒阿里 () 樹木 寶賢香花供養日中白芥子菜油
寶賢真言使盡不得日日如是

[0347a08] 寶藏真言儀軌持誦乞食 持齋根本真言洛叉然後如來 供獻真言八千

[0347a11] 明水護摩每日掬水下水如是賢聖供獻

[0347a14] 曼拏羅灌頂真言

[0347a15] () () ()

[0347a16] 夜叉女真

[0347a17] () () () ()

[0347a18] [*] 夜叉女真

[0347a19] () 那囉 () ()

[0347a20] 那羅夜叉女真

[0347a21] 摩羅摩羅 () () () () 摩羅 () 摩羅 ()
() () ()

[0347a24] 摩羅夜叉女真

[0347a25] () () () ()

[0347a27] 夜叉女真

[0347a28] () () ( ) () ()
() () () () () () () ()
() () () () ()

[0347b04] 彌伽夜叉真言

[0347b05] () () () ()

[0347b06] 夜叉女真

[0347b07] () () ()

[0347b08] 摩羅夜叉女真

[0347b09] () () () () ()

[0347b11] 夜叉女真

[0347b12] () () () () () ()
() () () () () ()
() () () () () () () ()
() () ()

[0347b18] 夜叉女真

[0347b19] () () () ()

[0347b20] () () 夜叉女真

[0347b21] () () () ()

[0347b22] 那里夜叉女真

[0347b23] () () ()

[0347b24] 夜叉女真

[0347b25] () () () ()

[0347b26] 帝釋心真言

[0347b27] () () () () ()

[0347b29] 火天真言

[0347c01] 夜摩 () () () () ()

[0347c03] 夜摩天心真言

[0347c04] () () () 乞叉 () () () ()


[0347c06] 心真言

[0347c07] 嚩嚕拏 () () () ()

[0347c09] 水天心真言

[0347c10] () () 乞叉 () () ()

[0347c12] 風天心真言

[0347c13] () () 馱曩 () ()

[0347c14] 心真言

[0347c15] () 馱曩 () () ()

[0347c16] 天心真言

[0347c17] () () () () ( )

[0347c19] 大梵天心真言

[0347c20] () () () ()

[0347c21] 那羅延天心真言

[0347c22] () () ()

[0347c23] 金剛心真言

[0347c24] () () () ()

[0347c25] 心真言

[0347c26] () () () ()

[0347c27] 心真言

[0347c28] () 摩羅 () ()

[0347c29] 心真言

[0348a01] 嚩嚕拏 () ()

[0348a02] 羂索心真言

[0348a03] () () ()

[0348a04] 心真言

[0348a05] () () () ()

[0348a06] 心真言

[0348a07] () () () () ()

[0348a08] 心真言結界

[0348a09] () ()

[0348a10] 弓箭真言

[0348a11] () () () () () ()

[0348a13] 金剛網真言

[0348a14] 如是各各本尊真言一一持誦加持賢瓶 曼拏羅弟子賢瓶灌頂 富貴吉祥曼拏羅志心依法虔誠
寶藏三時通達大印 護摩二十廣大供獻聖天 夜叉本尊真言一日三時供養 三昧真言最上成就擁護

[0348a21] 佛言精熟最上真言 爾時夜叉渴仰宣說

[0348a23] 爾時世尊大會師子吼汝等 諦聽寶藏真言大慈悲 調伏調伏一切眾生成就一切
夜叉右膝著地合掌默然

[0348a28] 爾時世尊大師自在無畏真言 掌相中指相交無名指 第三無名指大指
小指寶藏根本印結中間寶藏現身觀察施願成就 真言

[0348b05] 曩謨 () 囉怛曩 () 怛囉 () () 曩謨 () ()
() 乞叉 () () () () () () 婆羅 ()
()

[0348b09] 真言自身五處 持誦寶藏

[0348b11] 夜叉王印二手小指 真言

[0348b13] () () () ()

[0348b14] 真言夜叉擁護

[0348b15] 夜叉王印小指 真言

[0348b17] () () () ()

[0348b18] 真言擁護

[0348b19] 一切夜叉小指無名指 第三真言

[0348b21] ()

[0348b22] 真言擁護召請

[0348b23] 曼拏羅二手各各 真言

[0348b25] () () 滿 [*]

[0348b26] 曼拏羅上面印相 真言

[0348b28] () () () [*]

[0348b29] 曼拏羅二手垂手 真言

[0348c02] () ()

[0348c03] 召請眷屬根本大指 真言

[0348c05] () () ()

[0348c07] 如是眷屬來集

[0348c08] 閼伽水印二手大指 附著中指真言

[0348c10] () () () 馱曩 () () ()
()

[0348c12] 合掌舉手第三 大指各各相離寶藏師子座 印結中間夜叉眷屬師子座
一切真言

[0348c16] () () 婆羅 () 那摩 () () ()


[0348c18] 洗浴請召寶藏眷屬洗浴 小指相交無名指 附中第三大指
真言

[0348c22] () () () ()

[0348c24] 二手衣物

[0348c26] () () () () () ()

[0348c28] 真言發遣賢聖

[0348c29] 嚩嚕拏 () 嚩囉 () () () () ()
乞叉 () () () () 馱曩 () ( )
() () () () ( ) () () ()
() () () () () () ()
嚩日囉 () () () () () () ()
() () () 摩羅 () 嚩嚕拏 () () ()
() () () () () ( ) ()
() () ( ) () () () () ( )
() () () 羅摩 () () () 滿
() () () 嚩日囉 () ()

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1283 佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary