Back to collection

Jambhalajalendrayathālabdhakalpasūtra (Fo Shuo Sheng Baozang Shen Yi Gui Jing) 佛說聖寶藏神儀軌經

Scroll 2

Click on any word to see more details.

佛說聖寶藏神儀軌經
西天譯經三藏大夫 傳教大師法天 

[0352a11] 復次曼拏羅供獻二十每日三時供獻辰時供物午時酉時不得 換新力所不及
第二第三供獻每日三時 皆然成就前件 供獻真言

[0352a17] 囉怛曩 () () () 迦羅 () ()
() ()

[0352a20] 衣物白衣 金彩莊嚴如是 兩手大指
衣物衣物真言真言

[0352a25] 囉怛曩 () () () () ()

[0352a27] 白色 金寶如是 左手小指
搖手真言真言

[0352b02] 囉怛曩 () () () () () 迦羅 ()


[0352b04] 白拂如法 加持然後東北方安置夜叉 北方毘沙門西北方
() 大力夜叉 [*] 夜叉
夜叉最上端嚴  () ()  () ()  ()
() ()  夜叉 ()   () ()  ()
()  ()  () () () ()
() ()  () () () () 
() () () () () 二十一百依次安置外方因陀羅
賢聖金剛網 及於東門金剛如是 摩羅五色
塗香沈香心真言請召寶藏 真言請召夜叉獻花摩羅 蓮花優鉢羅
一切賢聖依次 龍腦香白檀護摩寶藏賢聖 種種種種供養惡聲
破壞祥瑞不得恐怖決定 成就寶藏富貴曼拏羅 真言

[0352c02] () () 婆羅 () () ( )  ()
夜叉 () () () 夜叉 () () 夜夜 () ()
() 乞叉 () ()

[0352c06] 心真言

[0352c07] () () 乞叉 () () ()

[0352c09] 蓮華真言

[0352c10] 商佉 () ()

[0352c11] 真言

[0352c12] () 馱曩 () () ()  () () 馱曩
() () () 摩尼 () () 馱曩 () () ()
 囉怛曩 () () () 馱曩 () () () 馱曩
() ()  () () 馱曩 () () ()  ()
() 馱曩 () ()  () () 馱曩 ()
()  () () () 馱曩 () () ()
() [*] ()  () () () ()
() () () ()  () () ()
 () () ()  () () () 摩羅摩羅
() () () 摩羅 () () () ()
() () () () () ()
()  () ()  () () ()
()  () () () () () ()
() () () () () () () 
() () ()  () () () () ()
() () 嚩囉 ()  () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () ()
() () () () () () () ()
() () () ()  () () ()
()  () () ()  () () ()
() ()  () () () () ()
夜摩 () () () ()

[0353a24] 真言一切天龍夜叉乾闥婆 迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毘舍 非人恭敬讚歎皆大歡喜真言利益
一切眾生如如賢瓶 有所成就真言法令 持誦種善根眾生
惡趣有種善根眾生之類書寫受持讀誦所得功德佛如來 無異有人受持心真言
不久當成阿耨多羅三藐三菩提 惡道種種 圓滿一切有情愛樂尊重恭敬
真言功德假使一切 賢聖天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅 不能功德不能如是
我等諸佛如來應供正等正覺 功德不能何況菩薩摩訶薩聲聞 諸天功德
一切智智功德無邊大力寶藏所有 功德亦復如是真言一切如來真實 一切世間主宰諸眾生惡心調 眾生
出生一切智慧 如來右邊神像白色拂子 圓滿神像右邊金剛手菩薩 花色真珠莊嚴圓滿菩薩
夜叉大悲寶賢清水色身圓滿面帶 衣服頭冠 破損如是人從一一
儀軌具足如是正觀洛叉 供養觀行所生陸地 種種一切珍寶衣服飲食
供獻一切圓滿如是專心觀想 自白三寶信受奉行然後天龍護摩觀想寶賢大將
執持來著護摩滿大將大將清淨多聞大將吉祥草如來觀想成就想頭真言
請召真言擁護成就護摩 滿三度真言

[0353c05] () () ()

[0353c06] 吉祥二手作合中間安置 觀想真言須臾之間觀想 乳汁護摩洛叉八大明王
護摩洛叉獻寶大明護摩 洛叉富貴洛叉子孫興盛洛叉 成就如是專心
護摩香水 合作護摩獻寶快樂一千護摩增長如是
觀想護摩滿合水增長 洛叉 隱身伏藏出現 無盡最上快樂真言真言
一切成就怨家魔界 行住坐臥福德天帝釋法如是

佛說聖寶藏神儀軌經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1284 佛說聖寶藏神儀軌經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary