Sarvabuddhāngavatīdhāraṇīsūtra (Zhu Fo Jihui Tuoluoni Jing) 諸佛集會陀羅尼經

Translated by Devaprajñā and others

Colophon

第 21 冊 No. 1346 諸佛集會陀羅尼經 唐 提雲般若等譯 共 1 卷
Volume 21, No. 1346; Sarvabuddhāngavatīdhāraṇīsūtra (Zhu Fo Jihui Tuoluoni Jing); Translated by Devaprajñā and others in the Tang in 1 scroll

Summary

An esoteric text in the 諸陀羅尼經類 dharani sutras group (1331–1420).

Notes

Sanskrit title and date 691 from Lancaster (2004, 'K 475')

English translation

None

Primary Source

Devaprajñā and others, 《諸佛集會陀羅尼經》 'Sarvabuddhāngavatīdhāraṇīsūtra (Zhu Fo Jihui Tuoluoni Jing),' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1346, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1346.

References

  1. FGDB, s.v. 諸佛集會陀羅尼經.
  2. Giebel 2011, pp. 27-36.
  3. Lancaster 2004, 'K 475'.

Collection vocabulary analysis