Back to collection

Jñānolkādhāraṇīsarvadurgatipariśodhanīsūtra (Fo Shuo Zhi Guang Mie Yiqie Yezhang Tuoluoni Jing) 佛說智光滅一切業障陀羅尼經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說智光一切業障陀羅尼
西天譯經三藏大夫 傳法大師施護 

[0914c08] 如是我聞一時世尊日月天子 如來真實如來金光如來甚深 忿怒如來寶月如來普賢菩薩摩訶薩
吉祥菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩金剛手 菩薩摩訶薩如是諸佛菩薩摩訶薩

[0914c13] 爾時世尊諸如來菩薩摩訶薩 樓閣各各閻浮檀金 師子之座巍巍堂堂金山 互相照耀

[0914c17] 爾時宮主日月天子諸佛大菩薩 熾盛超過諸天希有歡喜踊躍 思惟諸佛大菩薩乃是
眾生界黑暗云何 陀羅尼變化十方威德 一切眾生照明如來諸佛
摩訶薩悉知宮主天子

[0914c24] 爾時世尊宮主日月天子天子諦聽 佛菩薩陀羅尼宮主 日月天子受教佛菩薩名曰 
智光如來曩謨真實如來曩謨金光 曩謨甚深如來曩謨釋迦牟尼 曩謨忿怒如來曩謨寶月如來曩謨普賢
菩薩摩訶薩曩謨妙吉祥菩薩摩訶薩曩謨 持地菩薩摩訶薩曩謨金剛手菩薩摩訶 陀羅尼

[0915a09] () () () () ()
() () () () () ()
() () () 迦羅 () 波尼 () 迦羅 () 波尼 ()
() () () () (十一) (十二) (十三)
() () (十四) () (十五) (十六) () ()
(十七) (十八) () () () (十九)
() (二十) () () () (二十一) () ()
() (二十二) () (二十三) () (二十四)
(二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) ()
( )

[0915a26] 爾時世尊陀羅尼普賢菩薩摩訶 宮主日月天子天子陀羅尼乃是 過去八十八俱胝諸佛宣說如來大慈
擁護利益一切眾生宣說天子 陀羅尼微妙希有難聞譬如優曇 希有如來出現世間希有
陀羅尼亦復如是天子佛滅正法 眾生五逆罪必當阿鼻地獄值遇陀羅尼身心勇猛
二十一晝夜三時三時心心相續 間斷陀羅尼章句志心懺悔 無間滅盡無餘天子以此
陀羅尼章句威德使阿鼻地獄 百分乃至無有罪業眾生 解脫各各南閻浮提得人
諸佛菩薩陀羅尼功德 何況持誦自身

[0915b14] 爾時普賢菩薩宮主日月天子天子 利益安樂一切眾生末世 陀羅尼陀羅尼擁護當令
一切人非人無能惱亂陀羅尼

[0915b18] () () () () () ()
() () () () () ()
() () () () () () ()
() () () ( ) () () ()
(十一) 乞叉 () () (十二) 波波 ( ) ()
(十四) () () () () () () ()
(十五) () () (十六) () (十七) ()
() (十八) 曩謨 () 婆誐嚩帝 (十九) () ( ) ()
殿 () 滿怛囉 () () () (二十)

[0915c04] 爾時日月天子佛世尊普賢菩薩摩訶 佛菩薩陀羅尼心中 除斷發菩提心不退轉歡喜踊躍作禮 退

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1398 佛說智光滅一切業障陀羅尼經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary