NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》

Scroll 37

四分律卷第三十七 (分之十六)
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念

安居

[0830b07] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園六群 一切人間遊行月天 暴雨水大坐具殺生
草木居士譏嫌:「沙門釋子 慚愧殺生草木自稱:『正法。』 如是正法一切人間
夏天暴雨水大坐具殺生草木命根外道三月 釋子一切人間遊行
暴雨水大坐具 草木命根至於 住處沙門釋子一切人間遊行
暴雨水大坐具殺生 命根。」比丘其中 頭陀學戒慚愧呵責
比丘:「云何一切人間 夏天暴雨水大坐具殺生草木居士草木中有命根
居士譏嫌得罪?」比丘世尊 頭面禮佛一面以此因緣 世尊世尊爾時以此因緣比丘
無數方便呵責六群比丘:「所為 淨行沙門隨順 云何六群比丘一切人間
遊行夏天暴雨水大坐具殺生草木居士草木命根譏嫌 居士得罪。」無數方便呵責六群
比丘:「一切 人間遊行比丘三月 :『夏安居長老
一心比丘聚落 伽藍三月夏安居房舍修治 。』如是第二第三三月夏安居 如是。」

[0830c11] 比丘住處 比丘安居 世尊:「發意安居便安居
今日比丘人心安居。」

[0830c15] 爾時比丘住處安居 心念安居安居世尊世尊:「安居便 。」

[0830c18] 比丘安居安居界內便 安居世尊 :「安居便安居。」

[0830c20] 爾時比丘安居安居 安居世尊世尊:「 安居便安居。」

[0830c23] 爾時比丘 安居界內界外 安居世尊世尊 :「安居便安居。」

[0830c26] 比丘住處安居 安居
世尊世尊:「安居便安居。」

[0831a01] 安居比丘比丘佛言:「 。」

[0831a02] 比丘住處房舍 臥具便不好臥具便 比丘:「不平便
臥具便臥具臥具。」比丘以此因緣 世尊世尊比丘:「比丘住處
安居房舍臥具然後 臥具臥具 羯磨五法房舍
臥具不可 如是五法臥具房舍 法應房舍臥具
不可如是五法 臥具如是堪能羯磨上座堪能羯磨
如是:『大德 比丘臥具房舍如是。』『大德比丘臥具房舍長老
比丘房舍臥具默然 。』『比丘房舍 默然如是。』房舍
臥具比丘房舍臥具 有人臥具 臥具
利養利養器物 檀越檀越 經營
經營者長老何處不住 房舍臥具上座 :『大德上座如是房舍臥具隨意
便。』上座第二上座第二 上座第三上座第三上座 第四上座如是展轉乃至有餘房舍
臥具上座復有房舍 上座比丘 比丘比丘
比丘有餘 法治。」

[0831b10] 比丘 心念:「使修治。」 世尊世尊:「。」

[0831b12] 比丘經行 比丘不得無住比丘以此因緣 世尊世尊:「
經行閣下閣下。」

[0831b17] 比丘房舍阿練若 :「安居。」有餘比丘 練若如是:「安居。」初十
眾多比丘住處 疾病比丘世尊世尊:「比丘 如是安居
陀羅 五色名字 安居。」比丘
住處名字便比丘 比丘以此 佛言:「便。」

[0831c01] 爾時波斯匿王國人反叛 比丘房舍 比丘如是:「我等
臥具。」比丘白佛佛言:「 繩床不容 不容。」比丘
臥具比丘白佛 :「。」臥具 比丘以此因緣白佛佛言:「比丘
經營三月 安居如是然後 。」比丘臥具便
臥具便比丘以此因緣 白佛佛言:「臥具便 臥具法治。」

[0831c15] 比丘臥具 從此比丘以此因緣白佛 :「房舍破壞臥具
。」臥具不用比丘白佛佛言:「應用。」比丘以此因緣白佛佛言:「
。」比丘 以此白佛佛言:「應用。」 比丘以此白佛佛言:「
不得。」 檀越布施比丘比丘 比丘 佛言:「檀越。」

[0831c28] 房舍 臥具比丘以此 白佛佛言:「房舍臥具 法治。」

[0832a02] 比丘臥具 比丘以此白佛佛言:「 臥具。」恐怖
怨家人民反叛國邑人民 比丘 比丘以此白佛佛言:「
恐怖怨家反叛國邑人民住處 臥具。」比丘 臥具不得
比丘以此因緣白佛佛言:「隨宜有餘比丘 。」國邑人民
臥具比丘以此 佛言:「國邑人民臥具法治。」

[0832a16] 爾時 四方眾僧不定臥具繩床 [-+] 比丘
云何處分以此白佛佛言:「 臥具有餘上座。」

[0832a20] 目連世尊安居十五 十七乃至云何 比丘以此白佛佛言:「安居
安居安居安居在前 安居三月安居三月。」 安居自恣安居自恣
比丘以此白佛佛言:「聽受自恣。」安居自恣安居 比丘以此白佛
:「三月便。」安居自恣 安居比丘以此白佛 :「。」安居自恣
所得安居 我等三月乞求比丘以此 白佛佛言:「比丘滿。」
安居自恣臥具安居 三月滿比丘以此 白佛佛言:「未來。」

[0832b09] 爾時比丘 安居形體皮膚頭面一面世尊
:「汝等形體皮膚?」 白佛:「露地安居。」佛言:「 露地安居比丘 安居。」

[0832b15] 爾時比丘安居 大小便利樹神便 命根比丘以此白佛佛言:「
比丘安居左右大小便利 。」

[0832b20] 爾時比丘拘薩羅國人間遊行惡獸比丘我等惡獸
比丘以此白佛佛言:「 淨行比丘
。」比丘 :「。」

[0832b27] 爾時比丘 安居白佛佛言:「 安居 。」

[0832c01] 六群比丘安居 如是:「我等宿 我等神通。」比丘以此
白佛佛言:「 安居不得諂曲 。」

[0832c06] 爾時比丘安居比丘 佛言:「比丘 。」

[0832c08] 比丘安居白佛佛言: 「安居 。」

[0832c11] 爾時比丘自然 安居比丘白佛佛言:「 比丘自然安居 。」

[0832c14] 爾時比丘 空中安居比丘白佛佛言:「 比丘空中安居
。」爾時比丘牧牛 安居白佛佛言:「牧牛 安居安居牧牛去處。」

[0832c20] 爾時比丘安居 佛言:「安居安居 去處。」

[0832c22] 爾時比丘安居白佛佛言:「比丘安居安居 去處。」

[0832c25] 爾時比丘安居白佛佛言:「比丘 安居安居去處 。」

[0832c28] 爾時比丘聚落安居白佛 :「聚落安居安居 分為供給具足
居中去處。」

[0833a02] 爾時檀越 比丘:「布施房舍。」比丘:「 不得如是因緣
。」比丘白佛佛言:「 飲食 因緣坐具乃至藥草 。」

[0833a08] 爾時比丘比丘長老: 「我等僧殘 。」比丘:「不得
如是因緣。」比丘以此白佛佛言:「如是。」

[0833a12] 比丘尼比丘長老:「我等僧殘。」比丘:「 我等如是。」
白佛佛言:「如是 。」

[0833a17] 爾時式叉摩那比丘 :「長老我等犯戒我等懺悔受戒 大戒。」比丘:「不及
如是。」白佛佛言:「 如是。」

[0833a21] 爾時 沙彌比丘:「長老受戒。」比丘 :「不及如是
。」白佛佛言:「如是 。」

[0833a25] 爾時沙彌尼 :「大德六法。」比丘:「 不得如是。」
白佛佛言:「如是 。」

[0833a29] 爾時不信大臣比丘:「 相見。」比丘:「不及 如是。」白佛佛言
如是有益 無益。」

[0833b04] 爾時信樂大臣比丘: 「大德相見。」比丘:「不及 如是。」白佛
:「如是 優婆塞利養 。」

[0833b09] 爾時不信父母 :「大德相見。」比丘:「 如是。」白佛
佛言:「如是聽受 不信教令信樂教令持戒 教令布施教令 。」

[0833b15] 爾時信樂父母比丘:「大德相見。」比丘:「不及如是。」白佛佛言:「
如是信樂父母有利 。」

[0833b20] 爾時比丘:「大德相見。」 :「不及 白佛。」佛言:「如是
聽受。」

[0833b23] 爾時 比丘如是兄弟姊妹知識

[0833b25] 爾時比丘六十梵動經》, 人間遊行比丘:「 不及我等如是
。」白佛佛言:「如是 。」

[0833b29] 爾時比丘 :「不及。」 白佛佛言:「如是 。」

[0833c03] 爾時波斯匿王國人 供養眾僧 飲食不信大臣便
比丘白王:「不及 如是。」白佛佛言:「 如是聽受。」

[0833c09] 爾時波斯匿王國人反叛 爾時不信大臣嫉妬惡心 比丘白王:「
不及如是 。」佛言:「如是聽受 。」

[0833c14] 爾時檀越比丘:「大德 布施房舍。」比丘:「 如是。」白佛
佛言:「如是十五一月羯磨如是堪能 羯磨上座
羯磨應作如是:『大德 比丘 一月出界事故
安居如是。』『大德比丘 十五一月出界 安居長老比丘
十五一月出界 事故安居默然不忍 。』『比丘十五
一月出界事故安居 默然如是。』」

[0834a01] 比丘 比丘羯磨如是比丘尼 羯磨如是式叉摩那 羯磨如是沙彌比丘受戒如是
沙彌尼比丘羯磨如是 大臣比丘羯磨如是大臣羯磨如是不信父母父母
兄弟姊妹知識六十比丘經營比丘不信大臣供養 一切羯磨同上

[0834a10] 爾時 拘睒彌國大臣勇健 所以捨家語言:「 資生田宅財寶。」比丘
:「在此安居淨行留難。」 白佛佛言:「便。」

[0834a15] 比丘住處安居 調比丘:「何不。」 :「在此安居淨行留難。」
白佛佛言:「。」

[0834a19] 比丘住處安居調 比丘:「嫁女 。」比丘:「在此安居淨行
留難。」白佛佛言:「 。」

[0834a24] 爾時比丘住處安居 貪愛比丘比丘不淨比丘 :「在此安居淨行留難。」
白佛佛言:「。」

[0834a27] 比丘住處安居鬼神 :「中有伏藏。」比丘:「在此安居淨行留難。」白佛
佛言:「。」

[0834b02] 爾時比丘 安居鬼神比丘便 比丘:「在此安居留難。」
白佛佛言:「。」

[0834b06] 爾時比丘住處安居比丘便 命根比丘:「在此安居 。」白佛佛言:「 。」

[0834b09] 爾時比丘住處安居毒蛇瞋恚 比丘便命根比丘:「在此安居留難。」白佛佛言:「
。」

[0834b12] 爾時比丘住處安居惡獸比丘便命根比丘: 「在此安居留難。」
白佛佛言:「。」

[0834b15] 爾時比丘 住處安居不得如意飲食不得隨意 醫藥不得隨意使念言:「云何?」
比丘比丘世尊世尊:「 比丘安居不得隨意飲食不得 醫藥不得隨意使以此。」

[0834b20] 比丘住處安居經行比丘經行經行經行不安比丘:「在此留難。」
白佛佛言:「。」

[0834b25] 爾時比丘住處安居比丘 方便破僧念言:「破僧甚為 醜惡破僧云何?」
比丘以此白佛佛言:「比丘 安居比丘方便破僧 如是:『破僧甚為醜惡 破僧。』比丘以此。」

[0834c02] 爾時比丘 住處安居比丘尼方便破僧如是:「破僧甚為醜惡
破僧。」以此比丘住處安居比丘方便破僧如是 :「破僧甚為醜惡破僧。」
以此比丘住處安居 比丘尼方便破僧如是:「破僧 甚為醜惡破僧。」以此

[0834c11] 爾時比丘住處安居 方便破僧念言:「 破僧。」:「
不用不能破僧 親友破僧破僧云何?」
比丘白佛佛言:「比丘住處 比丘方便破僧比丘:『
。』:『不能 破僧。』 以此。」

[0834c22] 比丘住處安居 比丘尼方便破僧比丘:「 破僧。」
:「不能親友 破僧。」以此 比丘安居比丘
和合。」 :「不能親友和合。」比丘
以此比丘安居比丘 ,「 和合。」:「不能親友
和合。」 以此

[0835a06] 爾時比丘日出 不及 念言:「?」
比丘白佛佛言:「父母 姊妹私通夜叉鬼神 如是。」

[0835a11] 爾時比丘日出界外 師子如是:「 ?」比丘比丘
白佛佛言:「。」

[0835a14] 爾時拘睒彌國 爾時跋難陀釋子 跋難陀夏安居跋難陀拘睒彌國
安居住處利養衣物 便住處拘睒彌 聞已:「云何跋難陀釋子 在此夏安居住處利養
衣物便?」 比丘中有知足頭陀慚愧學戒呵責跋難陀釋子:「云何
夏安居住處利養衣物便不久?」 一面以此因緣世尊
以此因緣比丘無數方便呵責 跋難陀:「無知威儀淨行 隨順云何跋難陀
拘睒彌夏安居利養 衣物便拘睒彌?」呵責 比丘:「比丘在前安居
利養衣物即便比丘 得罪比丘 安居界外布薩便 安居得罪比丘
安居界外布薩 比丘安居得罪 比丘安居界外布薩 房舍臥具便便
得罪比丘安居界外布薩住處日出界外 比丘安居 比丘安居界外布薩
住處日出界外 比丘安居無罪比丘安居界外布薩住處
日出界外比丘 住處比丘安居無罪比丘安居界內布薩 住處比丘安居
得罪比丘安居界內 布薩住處房舍臥具便 比丘安居得罪比丘
安居界內布薩住處 日出界外不及比丘 安居得罪比丘安居界內布薩住處日出界外
比丘安居 無罪比丘安居界內布薩 住處日出界外 住處安居無罪
如是。」

[0835c05] 爾時比丘安居 淨行如是:「 云何?」比丘比丘白佛佛言
比丘住處安居安居 淨行比丘使 白檀便 。」 (安居)

自恣

[0835c13] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園眾多 比丘拘薩羅國住處夏安居 如是:「云何安樂飲食
?」如是語:「我等 不得禮拜問訊聚落掃除水器
各自 便默然 聚落便
便不足 默然 聚落便
便不足 有餘 若非淨地
臥具 掃除 水器
默然 以此因緣有所如是我等 安樂如是。」
安居自恣舍衛國 一面時世比丘:「 安樂飲食和合
?」比丘白佛:「安樂 不乏彼此和合飲食。」 比丘:「汝等方便安樂彼此和合
飲食?」比丘因緣白佛比丘:「以為其實 其實
怨家猶如何以 方便比丘彼此共相展轉 覺悟外道
如是突吉羅。」

[0836a17] 六群 如是:「佛教比丘彼此共相 展轉覺悟。」便清淨比丘比丘
世尊世尊:「無罪比丘比丘 。」六群比丘佛教
然後清淨比丘六群 六群比丘清淨 比丘比丘以此白佛佛言:「 清淨比丘六群比丘六群
比丘清淨比丘 五法何等 非時如實虛妄有利 利益柔軟慈心瞋恚。」

[0836b01] 六群比丘五法清淨比丘具足 六群比丘六群比丘 比丘以此因緣白佛佛言:「比丘具足
五法。」

[0836b05] 六群比丘 便住處 以此白佛佛言:「
便便。」

[0836b09] 六群比丘便 比丘以此 白佛佛言:「
安居 自恣自恣何以自恣 。」

[0836b14] 比丘:「比丘自恣。」 比丘一時自恣比丘以此白佛佛言:「一時自恣一一 。」

[0836b17] 比丘次第隨意自恣上座比丘以此白佛佛言:「隨意自恣上座自恣聽差自恣羯磨
五法自恣自恣自恣如是 五法自恣五法
自恣 自恣如是五法自恣如是堪能上座
堪能羯磨羯磨當作 :『大德 比丘自恣如是。』『大德
比丘自恣長老 比丘自恣默然不忍 。』『比丘自恣 默然如是。』」

[0836c03] 比丘 自恣比丘以此白佛佛言:「 在座自恣胡跪自恣。」
自恣一切在座自恣佛言:「 上座胡跪一切胡跪。」 上座自恣胡跪乃至一切自恣
上座比丘以此白佛佛言:「 自恣。」

[0836c10] 六群比丘念言:「 自恣比丘羯磨 。」比丘以此白佛佛言:「應作
如是:『自恣比丘羯磨 自恣。』自恣使。」 比丘:「自恣
羯磨自恣。」比丘白佛 :「應作如是:『自恣 羯磨自恣。』
安居徐徐自恣。」六群比丘:「 自恣比丘羯磨 自恣。」比丘白佛佛言:「應作:『
自恣比丘羯磨 自恣。』」六群比丘:「再說自恣 比丘羯磨自恣。」比丘
佛言:「應作如是:『再說 比丘羯磨自恣。』 比丘自恣。」

[0836c27] 六群比丘 自恣自恣自恣通肩 自恣自恣自恣
自恣比丘白佛佛言:「 通肩 自恣比丘
胡跪合掌如是語:『大德眾僧今日 自恣比丘自恣見聞大德 長老哀愍懺悔。』
如是第二第三。」比丘胡跪合掌 白佛佛言:「比丘隨身
自恣。」爾時住處比丘自恣 說戒比丘自恣出去比丘問言:「長老何處自恣?」答言
自恣。」「?」答言:「說戒 。」比丘白佛佛言:「自恣 說戒
然後自恣如是:『大德今日眾僧自恣和合 如是。』如是自恣。」

[0837a18] 六群比丘非法 自恣非法和合自恣自恣 白佛佛言:「非法自恣非法
自恣自恣自恣比丘 自恣非法和合自恣自恣 和合自恣比丘非法自恣非法
自恣自恣如是自恣法和 自恣如是自恣自恣。」

[0837a25] 爾時 自恣住處安居安居 云何安居隨後安居自恣比丘 白佛佛言:「上座所在自恣上座
安居安居自恣 安居安居自恣。」

[0837b01] 比丘十四十五自恣佛言:「 自恣隨時。」

[0837b03] 比丘 今日自恣明日自恣比丘白佛 :「中食上座
今日眾僧自恣。』」何時佛言:「 唱言:『自恣。』」

[0837b08] 六群比丘 自恣便於共同和尚阿闍梨 同學得意自恣比丘白佛
佛言:「共同和尚阿闍梨 同學得意自恣 自恣。」

[0837b13] 比丘何處自恣 佛言:「說戒自恣。」

[0837b14] 爾時眾多 自恣阿練若結界 比丘:「佛教我等和合自恣我等
云何?」比丘白佛佛言:「眾多比丘 自恣阿練若結界道路 比丘和合自恣不得和合
和尚阿闍梨同意自恣羯磨如是 堪能上座
堪能羯磨如是:『大德比丘 滿如是比丘 如是。』『大德
如是比丘 長老如是比丘 默然不忍。』『如是比丘
默然如是。』」

[0837b29] 比丘便比丘白佛佛言:「竟然 如是羯磨堪能上座
堪能羯磨應作如是:『大德如是比丘如是。』
大德如是比丘 長老如是比丘 默然不忍。』『如是
默然如是 。』」

四分律卷第三十七

* * *

【經文資訊】大正藏第 22 No. 1428 四分律
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,基金會提供,北美某大德提供,法師提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary