Back to collection

Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 四分律

Scroll 37

Click on any word to see more details.

四分律卷第三十七 (二分十六)
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念

安居揵度

[0830b07] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園六群 一切人間遊行月天 暴雨水大衣鉢坐具殺生
草木居士譏嫌:「沙門釋子不知 慚愧殺生草木自稱:『正法。』 如是正法一切人間
夏天暴雨水大衣鉢坐具殺生草木命根外道三月 釋子一切人間遊行
暴雨水大衣鉢坐具 草木命根至於 住處沙門釋子一切人間遊行
暴雨水大衣鉢坐具殺生 命根。」諸比丘其中少欲 行頭學戒知慚呵責
比丘:「云何一切人間 夏天暴雨水大衣鉢坐具殺生草木居士草木中有命根
居士譏嫌得罪?」諸比丘世尊 頭面禮佛一面以此因緣 世尊世尊爾時以此因緣比丘僧
無數方便呵責六群比丘:「所為 淨行沙門隨順 云何六群比丘一切人間
遊行夏天暴雨水大衣鉢坐具殺生草木居士草木命根譏嫌 居士得罪。」無數方便呵責六群
諸比丘:「一切 人間遊行已去諸比丘三月 :『此處夏安居長老
一心念比丘某甲某甲聚落某甲 伽藍某甲三月夏安居房舍修治 。』如是第二第三三月夏安居 如是。」

[0830c11] 諸比丘住處不知何所 諸比丘不知成安 世尊:「發意安居便成安
今日諸比丘人心安居。」

[0830c15] 爾時比丘住處安居 心念安居不知成安世尊世尊:「安居便成安 。」

[0830c18] 諸比丘安居安居界內便 明相成安世尊 :「安居便成安。」

[0830c20] 爾時比丘安居安居僧園內明 不知成安世尊世尊:「 安居便成安。」

[0830c23] 爾時比丘 安居界內界外明相 不知成安世尊世尊 :「安居便成安。」

[0830c26] 諸比丘住處安居僧園 明相不知成安
世尊世尊:「安居便成安。」

[0831a01] 安居比丘比丘佛言:「 。」

[0831a02] 諸比丘住處房舍 臥具便不好臥具便 比丘:「不平等便
臥具不喜便臥具不喜臥具。」諸比丘以此因緣 世尊世尊諸比丘:「比丘住處
安居房舍臥具然後 已去分房臥具差分臥具 羯磨五法差分房舍
臥具不知可分不可 有如五法差分臥具房舍 法應差分房舍臥具
可分不可有如五法差分 臥具如是堪能羯磨上座堪能羯磨
如是:『大德時到忍聽 某甲比丘分臥具房舍如是。』『大德某甲比丘分臥具房舍長老
某甲比丘分房舍臥具默然 忍者。』『某甲比丘分房舍 默然如是。』差分房舍
臥具比丘房舍臥具 有人臥具 臥具
利養無利器物 檀越檀越 有福經營房主
經營者長老何處不住 盡數房舍臥具至上 :『大德上座如是房舍臥具隨意
便。』上座第二上座第二 上座第三上座第三上座 第四上座如是展轉乃至有餘房舍
臥具應從上座有餘房舍 上座比丘 比丘比丘
比丘有餘 如法。」

[0831b10] 比丘 心念:「不受使修治。」 世尊世尊:「。」

[0831b12] 比丘分溫室經行 比丘來不得無住諸比丘以此因緣 世尊世尊:「應分僧都
經行閣下應分閣下應分。」

[0831b17] 諸比丘房舍阿練若 :「此處安居。」有餘比丘 練若如是:「此處安居。」初十
眾多比丘住處 疾病諸比丘世尊世尊:「比丘 如是安居作手
陀羅 五色名字 安居相者。」比丘
住處不滅名字便比丘 不敢諸比丘以此 佛言:「不滅便。」

[0831c01] 爾時波斯匿王國人反叛領軍 諸比丘房舍 相容諸比丘如是:「我等應分
臥具。」諸比丘白佛佛言:「 容受繩床不容 不容。」比丘
床褥臥具諸比丘白佛 :「移轉。」臥具 諸比丘以此因緣白佛佛言:「諸比丘
佛圖經營三月 安居如是然後移轉 。」諸比丘不還臥具本處便
臥具便諸比丘以此因緣 白佛佛言:「不還臥具便 臥具如法。」

[0831c15] 諸比丘移轉臥具 從此諸比丘以此因緣白佛 :「房舍破壞臥具
。」臥具不用諸比丘白佛佛言:「應用。」諸比丘以此因緣白佛佛言:「
。」諸比丘 以此白佛佛言:「應用。」 不敢手脚諸比丘以此白佛佛言:「
不得手脚。」 檀越布施諸比丘諸比丘 不敢諸比丘 佛言:「聽隨檀越。」

[0831c28] 房舍 臥具不還本處諸比丘以此 白佛佛言:「房舍臥具 本處如法。」

[0832a02] 比丘臥具 諸比丘以此白佛佛言:「 臥具。」恐怖
怨家人民反叛國邑人民 諸比丘 諸比丘以此白佛佛言:「
恐怖怨家反叛國邑人民住處 臥具。」諸比丘 臥具不得
比丘以此因緣白佛佛言:「隨宜有餘比丘 。」國邑人民
寺舍不還臥具比丘以此 佛言:「國邑人民寺舍臥具不還者如法。」

[0832a16] 爾時 四方眾僧不定臥具繩床 [-+] 諸比丘
云何處分以此白佛佛言:「聽房 臥具有餘上座。」

[0832a20] 目連世尊安居十五 十七乃至不知云何 諸比丘以此白佛佛言:「安居
二種安居安居安居在前 安居三月安居三月。」 安居自恣安居不知自恣
諸比丘以此白佛佛言:「聽受自恣。」安居自恣數歲安居 不知得數諸比丘以此白佛
:「三月便數歲。」安居自恣 驅遣安居諸比丘以此白佛 :「。」安居自恣
所得安居不敢 我等三月未竟乞求諸比丘以此 白佛佛言:「比丘滿。」
安居自恣臥具安居 三月滿諸比丘以此 白佛佛言:「未來。」

[0832b09] 爾時諸比丘 安居風飄形體皮膚往詣頭面禮一面世尊
:「汝等何故形體皮膚?」 白佛:「露地安居。」佛言:「 露地安居自今已去諸比丘 安居。」

[0832b15] 爾時諸比丘安居 大小便樹神便 命根諸比丘以此白佛佛言:「自今
比丘安居齊人左右大小便 。」

[0832b20] 爾時諸比丘拘薩羅國人間遊行惡獸諸比丘過人我等過人惡獸
諸比丘以此白佛佛言:「自今已去 淨行過人諸比丘
。」諸比丘不敢 :「。」

[0832b27] 爾時諸比丘 安居白佛佛言:「自今已去 安居過人枝葉 。」

[0832c01] 六群比丘安居 如是:「我等宿 見者我等神通。」諸比丘以此
白佛佛言:「自今已去 安居不得諂曲身故 。」

[0832c06] 爾時比丘小屋安居諸比丘 佛言:「自今已去諸比丘小屋 。」

[0832c08] 比丘安居白佛佛言: 「自今已去安居 。」

[0832c11] 爾時比丘自然 安居諸比丘白佛佛言:「自今 已去比丘自然安居 。」

[0832c14] 爾時比丘 空中安居諸比丘白佛佛言:「自今 諸比丘空中安居
。」爾時比丘牧牛 安居白佛佛言:「自今已去牧牛 安居安居牧牛去處。」

[0832c20] 爾時諸比丘麻油安居 佛言:「自今已去安居安居 去處。」

[0832c22] 爾時比丘安居白佛佛言:「自今已去諸比丘安居安居 去處。」

[0832c25] 爾時比丘安居白佛佛言:「自今已去諸比丘 安居安居去處 。」

[0832c28] 爾時比丘聚落安居白佛 :「自今已去聚落安居安居 分為二分供給具足
居中去處。」

[0833a02] 爾時檀越 比丘:「布施房舍。」比丘:「 不得即日有如因緣
。」諸比丘白佛佛言:「自今已去 飲食 因緣衣鉢坐具乃至藥草 。」

[0833a08] 爾時諸比丘比丘長老: 「我等僧殘本日摩那埵 出罪。」比丘:「不得即日
有如因緣。」諸比丘以此白佛佛言:「有如。」

[0833a12] 比丘尼比丘長老:「我等僧殘摩那埵出罪。」比丘:「 即日我等有如。」
白佛佛言:「自今已去有如 。」

[0833a17] 爾時式叉摩那比丘 :「長老我等犯戒我等懺悔受戒 大戒。」比丘:「不及即日
有如。」白佛佛言:「自今 有如。」

[0833a21] 爾時 沙彌比丘:「長老受戒。」比丘 :「不及即日有如
。」白佛佛言:「自今已去有如 。」

[0833a25] 爾時沙彌尼 :「大德六法。」比丘:「 不得即日有如。」
白佛佛言:「自今已去如是 。」

[0833a29] 爾時不信大臣比丘:「 相見。」比丘:「不及 有如。」白佛佛言
自今已去有如有益 無益。」

[0833b04] 爾時信樂大臣比丘: 「大德相見。」比丘:「不及 即日有如。」白佛
:「自今已去有如 優婆塞憂惱利養 。」

[0833b09] 爾時不信父母 :「大德相見。」比丘:「 即日有如。」白佛
佛言:「自今已去有如聽受 不信教令信樂教令持戒 教令布施教令 。」

[0833b15] 爾時信樂父母比丘:「大德相見。」比丘:「不及即日有如。」白佛佛言:「自今
已去有如信樂父母憂惱有利 。」

[0833b20] 爾時比丘:「大德相見。」 :「不及即日有如 白佛。」佛言:「自今已去有如
聽受。」

[0833b23] 爾時 比丘如是兄弟姊妹知識

[0833b25] 爾時比丘六十梵動經》, 求同人間遊行比丘:「 不及即日我等有如
。」白佛佛言:「自今已去有如 。」

[0833b29] 爾時比丘 :「不及即日。」 白佛佛言:「自今已去有如 。」

[0833c03] 爾時波斯匿王國人 領軍供養眾僧 飲食不信大臣便
比丘白王:「不及即日 有如。」白佛佛言:「 已去有如聽受。」

[0833c09] 爾時波斯匿王國人反叛領軍 爾時不信大臣嫉妬惡心 祇桓比丘白王:「
不及即日有如 。」佛言:「自今已去有如聽受 。」

[0833c14] 爾時檀越比丘:「大德 布施房舍。」比丘:「 有如。」白佛
佛言:「自今已去有如十五若一羯磨如是堪能 羯磨上座
羯磨應作如是:『大德 時到忍聽某甲比丘 若一出界某甲事故
安居如是。』『大德某甲比丘 十五若一出界某甲 安居長老某甲比丘
十五若一出界 某甲事故安居默然不忍 。』『某甲比丘十五
若一出界某甲事故安居 默然如是。』」

[0834a01] 比丘 比丘羯磨如是比丘尼