NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》

Scroll 37

四分律卷第三十七 (二分十六)
姚秦罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念

安居

[0830b07] 爾時舍衛國祇樹給孤獨園六群 一切人間遊行月天 暴雨水大坐具殺生
草木居士譏嫌:「沙門釋子 慚愧殺生草木自稱:『正法。』 如是正法一切人間
夏天暴雨水大坐具殺生草木命根外道三月 釋子一切人間遊行
暴雨水大坐具 草木命根至於 住處沙門釋子一切人間遊行
暴雨水大坐具殺生 命根。」比丘其中 行頭學戒慚愧呵責
比丘:「云何一切人間 夏天暴雨水大坐具殺生草木居士草木中有命根
居士譏嫌得罪?」比丘世尊 頭面禮佛一面以此因緣 世尊世尊爾時以此因緣比丘
無數方便呵責六群比丘:「所為 淨行沙門隨順 云何六群比丘一切人間
遊行夏天暴雨水大坐具殺生草木居士草木命根譏嫌 居士得罪。」無數方便呵責六群
比丘:「一切 人間遊行比丘三月 :『夏安居長老
一心比丘聚落 伽藍三月夏安居房舍修治 。』如是第二第三三月夏安居 如是。」

[0830c11] 比丘住處 比丘成安 世尊:「發意安居便成安
今日比丘人心安居。」

[0830c15] 爾時比丘住處安居 心念安居成安世尊世尊:「安居便成安 。」

[0830c18] 比丘安居安居界內便 成安世尊 :「安居便成安。」

[0830c20] 爾時比丘安居安居 成安世尊世尊:「 安居便成安。」

[0830c23] 爾時比丘 安居界內界外 成安世尊世尊 :「安居便成安。」

[0830c26] 比丘住處安居 成安
世尊世尊:「安居便成安。」

[0831a01] 安居比丘比丘佛言:「 。」

[0831a02] 比丘住處房舍 臥具便不好臥具便 比丘:「不平等便
臥具便臥具臥具。」比丘以此因緣 世尊世尊比丘:「比丘住處
安居房舍臥具然後 分房臥具差分臥具 羯磨五法差分房舍
臥具可分不可 如是五法差分臥具房舍 法應差分房舍臥具
可分不可如是五法差分 臥具如是堪能羯磨上座堪能羯磨
如是:『大德 比丘臥具房舍如是。』『大德比丘臥具房舍長老
比丘分房臥具默然 。』『比丘分房 默然如是。』差分房舍
臥具比丘房舍臥具 有人臥具 臥具
利養利養器物 檀越檀越 經營房主
經營者長老何處不住 房舍臥具上座 :『大德上座如是房舍臥具隨意
便。』上座第二上座第二 上座第三上座第三上座 第四上座如是展轉乃至有餘房舍
臥具上座復有房舍 上座比丘 比丘比丘
比丘有餘 法治。」

[0831b10] 比丘 心念:「使修治。」 世尊世尊:「。」

[0831b12] 比丘溫室經行 比丘不得無住比丘以此因緣 世尊世尊:「應分僧都
經行閣下應分閣下應分。」

[0831b17] 比丘房舍阿練若 :「安居。」有餘比丘 練若如是:「安居。」初十
眾多比丘住處 疾病比丘世尊世尊:「比丘 如是安居作手
陀羅 五色名字 安居相者。」比丘
住處名字便比丘 比丘以此 佛言:「便。」

[0831c01] 爾時波斯匿王國人反叛領軍 比丘房舍 容受比丘如是:「我等應分
臥具。」比丘白佛佛言:「 容受繩床不容 不容。」比丘
臥具比丘白佛 :「移轉。」臥具 比丘以此因緣白佛佛言:「比丘
佛圖經營三月 安居如是然後移轉 。」比丘臥具便
臥具便比丘以此因緣 白佛佛言:「臥具便 臥具法治。」

[0831c15] 比丘移轉臥具 從此比丘以此因緣白佛 :「房舍破壞臥具
。」臥具不用比丘白佛佛言:「應用。」比丘以此因緣白佛佛言:「
。」比丘 以此白佛佛言:「應用。」 手脚比丘以此白佛佛言:「
不得手脚。」 檀越布施比丘比丘 比丘 佛言:「聽隨檀越。」

[0831c28] 房舍 臥具比丘以此 白佛佛言:「房舍臥具 法治。」

[0832a02] 比丘臥具 比丘以此白佛佛言:「 臥具。」恐怖
怨家人民反叛國邑人民 比丘 比丘以此白佛佛言:「
恐怖怨家反叛國邑人民住處 臥具。」比丘 臥具不得
比丘以此因緣白佛佛言:「隨宜有餘比丘 。」國邑人民
臥具比丘以此 佛言:「國邑人民臥具法治。」

[0832a16] 爾時 四方眾僧不定臥具繩床 [-+] 比丘
云何處分以此白佛佛言:「聽房 臥具有餘上座。」

[0832a20] 目連世尊安居十五 十七乃至云何 比丘以此白佛佛言:「安居
安居安居安居在前 安居三月安居三月。」 安居自恣安居自恣
比丘以此白佛佛言:「聽受自恣。」安居自恣安居 比丘以此白佛
:「三月便。」安居自恣 安居比丘以此白佛 :「。」安居自恣
所得安居 我等三月未竟乞求比丘以此 白佛佛言:「比丘滿。」
安居自恣臥具安居 三月滿比丘以此 白佛佛言:「未來。」

[0832b09] 爾時比丘 安居形體皮膚頭面一面世尊
:「汝等形體皮膚?」 白佛:「露地安居。」佛言:「 露地安居比丘 安居。」

[0832b15] 爾時比丘安居 大小便樹神便 命根比丘以此白佛佛言:「
比丘安居人頭左右大小便 。」

[0832b20] 爾時比丘拘薩羅國人間遊行惡獸比丘過人我等過人惡獸
比丘以此白佛佛言:「 淨行過人比丘
。」比丘 :「。」

[0832b27] 爾時比丘 安居白佛佛言:「 安居過人枝葉 。」

[0832c01] 六群比丘安居 如是:「我等宿 我等神通。」比丘以此
白佛佛言:「 安居不得諂曲 。」

[0832c06] 爾時比丘小屋安居比丘 佛言:「比丘小屋 。」

[0832c08] 比丘安居白佛佛言: 「安居 。」

[0832c11] 爾時比丘自然 安居比丘白佛佛言:「 比丘自然安居 。」

[0832c14] 爾時比丘 空中安居比丘白佛佛言:「 比丘空中安居
。」爾時比丘牧牛 安居白佛佛言:「牧牛 安居安居牧牛去處。」

[0832c20] 爾時比丘麻油安居 佛言:「安居安居 去處。」

[0832c22] 爾時比丘安居白佛佛言:「比丘安居安居 去處。」

[0832c25] 爾時比丘安居白佛佛言:「比丘 安居安居去處 。」

[0832c28] 爾時比丘聚落安居白佛 :「聚落安居安居 分為二分供給具足
居中去處。」

[0833a02] 爾時檀越 比丘:「布施房舍。」比丘:「 不得如是因緣
。」比丘白佛佛言:「 飲食 因緣坐具乃至藥草 。」

[0833a08] 爾時比丘比丘長老: 「我等僧殘 。」比丘:「不得
如是因緣。」比丘以此白佛佛言:「如是。」

[0833a12] 比丘尼比丘長老:「我等僧殘。」比丘:「 我等如是。」
白佛佛言:「如是 。」

[0833a17] 爾時式叉摩那比丘 :「長老我等犯戒我等懺悔受戒 大戒。」比丘:「不及
如是。」白佛佛言:「 如是。」

[0833a21] 爾時 沙彌比丘:「長老受戒。」比丘 :「不及如是
。」白佛佛言:「如是 。」

[0833a25] 爾時沙彌尼 :「大德六法。」比丘:「 不得如是。」
白佛佛言:「如是 。」

[0833a29] 爾時不信大臣比丘:「 相見。」比丘:「不及 如是。」白佛佛言
如是有益 無益。」

[0833b04] 爾時信樂大臣比丘: 「大德相見。」比丘:「不及 如是。」白佛
:「如是 優婆塞利養 。」

[0833b09] 爾時不信父母 :「大德相見。」比丘:「 如是。」白佛
佛言:「如是聽受 不信教令信樂教令持戒 教令布施教令 。」

[0833b15] 爾時信樂父母比丘:「大德相見。」比丘:「不及如是。」白佛佛言:「
如是信樂父母有利 。」

[0833b20] 爾時比丘:「大德相見。」 :「不及 白佛。」佛言:「如是
聽受。」

[0833b23] 爾時 比丘如是兄弟姊妹知識

[0833b25] 爾時比丘六十梵動經》, 求同人間遊行比丘:「 不及我等如是
。」白佛佛言:「如是 。」

[0833b29] 爾時比丘 :「不及。」 白佛佛言:「如是 。」

[0833c03] 爾時波斯匿王國人 領軍供養眾僧 飲食不信大臣便
比丘白王:「不及 如是。」白佛佛言:「 如是聽受。」

[0833c09] 爾時波斯匿王國人反叛領軍 爾時不信大臣嫉妬惡心 比丘白王:「
不及如是 。」佛言:「如是聽受 。」

[0833c14] 爾時檀越比丘:「大德 布施房舍。」比丘:「 如是。」白佛
佛言:「如是十五一月羯磨如是堪能 羯磨上座
羯磨應作如是:『大德 比丘 一月出界事故
安居如是。』『大德比丘 十五一月出界 安居長老比丘
十五一月出界 事故安居默然不忍 。』『比丘十五
一月出界事故安居 默然如是。』」

[0834a01] 比丘 比丘羯磨如是比丘尼 羯磨如是式叉摩那 羯磨如是沙彌比丘受戒如是
沙彌尼比丘羯磨如是 大臣比丘羯磨如是大臣羯磨如是不信父母父母
兄弟姊妹知識六十比丘經營比丘不信大臣供養 一切羯磨同上

[0834a10] 爾時 拘睒彌國大臣勇健 所以捨家語言:「 資生田宅財寶。」比丘
:「在此安居淨行留難。」 白佛佛言:「便。」

[0834a15] 比丘住處安居童女 調比丘:「何不。」 :「在此安居淨行留難。」
白佛佛言:「。」

[0834a19] 比丘住處安居調 比丘:「嫁女 。」比丘:「在此安居淨行
留難。」白佛佛言:「 。」

[0834a24] 爾時比丘住處安居 貪愛比丘比丘不淨比丘 :「在此安居淨行留難。」
白佛佛言:「。」

[0834a27] 比丘住處安居鬼神 :「中有伏藏。」比丘:「在此安居淨行留難。」白佛
佛言:「。」

[0834b02] 爾時比丘 安居鬼神比丘便 比丘:「在此安居留難。」
白佛佛言:「。」

[0834b06] 爾時比丘住處安居比丘便 命根比丘:「在此安居 。」白佛佛言:「 。」

[0834b09] 爾時比丘住處安居毒蛇瞋恚 比丘便命根比丘:「在此安居留難。」白佛佛言:「
。」

[0834b12] 爾時比丘住處安居惡獸比丘便命根比丘: 「在此安居留難。」
白佛佛言:「。」

[0834b15] 爾時比丘 住處安居不得如意飲食不得隨意 醫藥不得隨意使念言:「云何?」
比丘比丘世尊世尊:「 比丘安居不得隨意飲食不得 醫藥不得隨意使以此。」

[0834b20] 比丘住處安居經行毒蟲比丘經行經行經行不安比丘:「在此留難。」
白佛佛言:「。」

[0834b25] 爾時比丘住處安居比丘 方便破僧念言:「破僧甚為 醜惡破僧云何?」
比丘以此白佛佛言:「比丘 安居比丘方便破僧 如是:『破僧甚為醜惡 破僧。』比丘以此。」

[0834c02] 爾時比丘 住處安居比丘尼方便破僧如是:「破僧甚為醜惡
破僧。」以此比丘住處安居比丘方便破僧如是 :「破僧甚為醜惡破僧。」
以此比丘住處安居 比丘尼方便破僧如是:「破僧 甚為醜惡破僧。」以此

[0834c11] 爾時比丘住處安居 方便破僧念言:「 破僧。」:「
不用不能破僧 親友破僧