Back to collection

Prātimokṣasūtra (Jietuo Jie Jing) 解脫戒經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

解脫戒經


[0659a06] 譯經緣起

[0659a07] 戒律定慧明燈 蹊徑憺怕寶殿 踰越正法
大聖 周備文學 滿 [@] 玄言
迦葉我人正極斯文 戒本
武定癸亥京都侍中 尚書

[0659a18] 羯磨外國到時」 (漢地文言時到」) 「忍聽」 ( 作法我所」) 外國
(一字所以) 。

解脫戒經 (迦葉)

元魏婆羅門瞿曇般若流支

解脫戒經, 億劫難得
攝受修行, 倍復
, 說法
眾僧和合, 和合持戒

[0659a29] 「大德時分一月三月老死佛法 一心精進放逸所以者何如來 精進阿耨多羅三藐三菩提
善法菩提分法眾僧和合受具 。」

[0659b05] 「眾僧和合不來諸比丘說欲清淨比丘尼受教?」

毘婆尸如來, 六十八
阿羅漢, 解脫
忍辱第一義, 佛說涅槃
出家他人, 名為沙門
尸棄牟尼, 金山
三十六, 解脫
譬如明眼人, 
聰明, 遠離
毘舍浮如來, 煩惱
大眾, 解脫
, 惱亂他人
奉行, 衣食
拘留, 知見無畏
四十, 解脫
譬如採花, 香味
住處; 比丘
破壞, 
身行, 不正
牟尼, 三十沙門
羅漢大眾, 解脫
正觀放逸, 牟尼
如是無憂, 入涅槃
迦葉波如來, 大智大名
三十, 解脫
一切, 具足
調伏, 是諸佛教
世尊大智慧, 法王牟尼
尼羅, 解脫
善護口業, 心意
, 三業清淨
僧眾廣大, 說法無量
名聞供養, 解脫。」

[0659c10] 「大德十五布薩解脫 到時忍聽布薩解脫如是。」

[0659c12] 「大德解脫默然善思發露默然默然知眾 清淨一一比丘如是比丘乃至
比丘如是乃至憶念發露發露妄語大德妄語佛說 道法比丘欲求清淨
發露發露安隱發露大德解脫戒經大德清淨 ?」 (如是)

[0659c21] 「大德清淨默然如是。」

[0659c22] 「大德四波羅夷法半月半月解脫

[0659c24] 「比丘比丘戒法不捨 不淨婬欲乃至畜生比丘

[0659c26] 「比丘聚落 大臣出國種種:『
如是所知不與取。』比丘 波羅夷

[0660a01] 「比丘自持持刀 如是說:『男子不善
。』欲心憶念無量種種比丘波羅夷

[0660a06] 「比丘不知不見上人聖智勝法自稱:『我見。』異時 欲求清淨如是說:『不知不見
虛誑妄語。』增上慢比丘波羅 。」

[0660a10] 「大德四波羅夷 比丘一一不得比丘 波羅夷大德清淨?」 (如是)

[0660a14] 「大德清淨默然如是。」

[0660a15] 「大德十三僧伽半月半月 解脫戒經

[0660a17] 「比丘憶念夢中僧伽

[0660a18] 「比丘染污心女人 一一身分僧伽

[0660a20] 「比丘染污心麁惡婬欲 男子女人僧伽

[0660a21] 「比丘女人:『姊妹我等持戒 婬欲供養法供養第一。』僧伽

[0660a24] 「比丘 私通乃至須臾

[0660a26] 「比丘 十二 比丘處所諸比丘應觀處所
難處無妨比丘難處為己 比丘處所過量僧伽

[0660b03] 「比丘大房為己 住處諸比丘應觀住處無妨 大房為己比丘
住處僧伽

[0660b06] 「比丘瞋恚清淨比丘波羅夷 比丘淨行異時呵責
便:『瞋恚故作。』 僧伽

[0660b10] 「比丘瞋恚清淨 比丘相似波羅夷 梵行異時
相似比丘:『妄語。』僧伽

[0660b14] 「比丘和合僧破僧方便堅執 不捨諸比丘比丘:『大德 破僧法堅不捨大德
和合歡喜同一水乳 安樂大德破僧。』諸比丘如是 不捨諸比丘
事故乃至不捨僧伽

[0660b21] 「比丘有餘同伴比丘隨順乃至眾多諸比丘:『長老 比丘比丘惡心何以比丘
如法比丘不知比丘 我等心所喜樂比丘 如是喜樂。』諸比丘:『
語言:「比丘如法 不知比丘喜樂 喜樂。」何以比丘非法
比丘大德和合僧 和合和合和合歡喜同一同一水乳佛法增益
安樂大德破僧。』諸比丘如是 不捨諸比丘 事故乃至不捨僧伽

[0660c07] 「諸比丘聚落城邑種姓 惡行種姓行惡 諸比丘比丘:『長老
行惡種姓行惡 長老種姓行惡汝等出去。』比丘諸比丘
諸比丘有餘同行比丘。』諸比丘比丘:『 語言:「有餘
同行比丘。」何以 長老種姓行惡 種姓行惡
種姓行惡 。』比丘如是 不捨諸比丘事故乃至
不捨僧伽

[0660c22] 「比丘 戒律中學如來如法毘尼自身 不受諸比丘:『長老
不善長老不善長老。』諸比丘比丘:『大德 戒法中學如法自身莫不
大德如法諸比丘諸比丘如法 大德何以如是具足如來應供 正覺弟子增長種種展轉
悔過各各。』比丘如是不捨諸比丘事故乃至不捨僧伽。」

[0661a04] 「大德十三僧伽初犯乃至 比丘一一宿
宿夜行摩那埵卑下淨意 除罪法行二十滅罪 不滿二十比丘比丘不得
諸比丘法如是大德 清淨?」 (如是)

[0661a12] 「大德清淨默然如是。」

[0661a13] 「大德不定半月半月解脫戒經

[0661a15] 「比丘女人覆障無人見處 說欲優婆夷三法中一一法 波羅夷僧伽
比丘自言:『。』三法一一婆羅僧伽 優婆夷如法比丘不定

[0661a21] 「比丘女人 二法中一一法僧伽 比丘自言:『。』二法
一一僧伽 優婆夷如法比丘不定 。」

[0661a26] 「大德不定 清淨?」 (如是)

[0661a27] 「大德清淨默然 如是。」

[0661a29] 「大德三十提法半月半月 解脫戒經

[0661b02] 「比丘長衣

[0661b03] 「比丘 三衣一一衣 一宿僧羯磨

[0661b05] 「 非時便成衣不足一月

[0661b08] 「比丘 比丘尼貿易

[0661b09] 「 使比丘尼

[0661b11] 「比丘居士居士

[0661b13] 「比丘 居士居士 比丘知足

[0661b16] 「比丘居士居士比丘 某甲比丘比丘不受 自恣居士如是說:『居士
?』居士:『。』比丘:『善哉居士如是好色。』

[0661b21] 「比丘居士各各比丘 :『某甲比丘。』比丘 不受自恣憶念居士如是
:『居士?』答言:『 。』比丘:『善哉居士如是 。』

[0661b27] 「比丘大臣婆羅門長者 長者比丘:『
某甲比丘。』使比丘: 『大德慈愍。』比丘:『 淨衣便。』使比丘
大德執事?』比丘:『優婆塞比丘執事。』使執事 白言:『執事某甲某甲比丘
某時某甲比丘。』使比丘比丘:『大德某甲執事大德。』
比丘執事語言:『。』 憶念不得 在前默然憶念
在前默然不得 求得不得 好使施主
遣使某甲比丘比丘未曾 施主使如法。』

[0661c16] 「比丘臥具使

[0661c18] 「比丘羊毛臥具使

[0661c19] 「比丘臥具 二分羊毛第三第四使

[0661c21] 「比丘臥具一手不著

[0661c23] 「比丘臥具臥具

[0661c24] 「 比丘行路羊毛無人 自持由旬

[0661c27] 「比丘使比丘尼羊毛

[0661c28] 「比丘種種販賣

[0661c29] 「比丘種種貿易寶物

[0662a01] 「比丘

[0662a01] 「 長鉢不淨

[0662a03] 「比丘比丘比丘乃至法應

[0662a06] 「比丘使

[0662a07] 「比丘居士 使比丘比丘不受自恣 憶念:『
極好多少 。』比丘乃至一食

[0662a12] 「比丘比丘瞋恚 使奪取

[0662a13] 「比丘 滿三月便

[0662a15] 「 比丘一月求雨浴衣半月應用

[0662a17] 「比丘阿蘭若 怖畏比丘三衣一一衣 因緣出界乃至

[0662a20] 「比丘僧物

[0662a21] 「比丘有病酥油石蜜 。」

[0662a23] 「大德三十 提法大德清淨?」 (如是)

[0662a25] 「大德清淨默然如是。」

[0662a26] 「大德九十提法半月半月 戒經

[0662a28] 「比丘妄語

[0662a28] 「比丘兩舌語

[0662a29] 「比丘毀呰

[0662a29] 「 比丘如法斷事發起

[0662b01] 「 女人說法男子

[0662b03] 「比丘受具

[0662b04] 「比丘受具過人

[0662b05] 「比丘比丘 大戒僧羯磨

[0662b07] 「比丘施僧知識

[0662b08] 「比丘半月說戒:『雜碎 時令懷疑。』

[0662b10] 「比丘壞種鬼神

[0662b11] 「比丘

[0662b11] 「比丘不受

[0662b12] 「比丘露地臥具

[0662b13] 「比丘僧房自舉

[0662b15] 「比丘比丘住處後來 臥具宿,『。』以是因緣

[0662b17] 「比丘瞋恚惱亂

[0662b18] 「比丘不支

[0662b19] 「比丘

[0662b20] 「比丘 大房。 (二十外國平頭二三)

[0662b22] 「比丘不差教授 比丘尼

[0662b23] 「比丘教授 乃至日沒

[0662b24] 「比丘比丘 尼寺比丘尼說法教授

[0662b26] 「比丘比丘:『諸比丘資生教授 。』

[0662b27] 「比丘比丘尼

[0662b28] 「比丘比丘尼

[0662b29] 「比丘比丘尼同道

[0662c02] 「比丘比丘尼 上水下水

[0662c03] 「 比丘女人

[0662c04] 「比丘