Back to collection

Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》

Scroll 9

Click on any word to see more details.

阿毘達磨品類足論卷第九
尊者世友

三藏法師玄奘 

第六

[0726b15] 異生十八界十二處五蘊八智 滅道六識色界一切隨眠 生法十一五蘊十智
三界隨眠異生 十二處五蘊八智除滅道智六識 一切隨眠異生十一
五蘊十智三界 隨眠四處五蘊 滅智三識欲界隨眠
十八界十二處五蘊 六識一切隨眠熱惱十界 四處五蘊八智除滅道智三識一切
隨眠熱惱十八界十二處五蘊 十智六識三界隨眠 十三除滅
一識一切隨眠六界六處 十智六識一切隨眠聖諦 十八界十二處五蘊十智六識
一切隨眠聖諦一界 一智世俗智一識隨眠 有法十八界十二處五蘊
滅智六識一切隨眠有法一界 苦集道智一識 隨眠相應法
除滅一識一切隨眠相應 十一十一他心智六識三界有漏隨眠十八界
十二處五蘊十智六識一切隨眠 一界一智世俗 一識隨眠十八界十二
五蘊除滅六識一切隨眠 一界 苦集道智一識隨眠異熟
十一五蘊八智除滅道智五識 三界隨眠異熟十八界十二處五蘊十智六識一切
異熟十界四處五蘊八智 除滅道智三識欲界一切無色界 隨眠異熟十八界十二
五蘊十智六識無色界一切 二部隨眠因緣十八界十二處五蘊十智六識一切
隨眠因緣 隨眠如是不可得因緣十八界十二處五蘊
滅智六識一切隨眠因緣一界 苦集道智一識 隨眠四處五蘊十智
三識三界隨眠 十八界十二處五蘊八智除滅 六識一切隨眠十八界
五蘊除滅六識一切 一界 苦集道智一識隨眠相續
十八界十二處五蘊除滅六識 一切隨眠相續十八界十二處 五蘊十智六識一切隨眠 無相

[0727a15] 善法十界四處五蘊十智三識三界 隨眠不善十界四處 五蘊滅道三識欲界
隨眠記法十八界十二處五蘊八智除滅道智六識無色界一切 二部隨眠學無學
三界五蘊苦集滅智 隨眠無學十八界 五蘊道智六識一切
三界八智 除滅道智一識三界一切隨眠 十八界十二處五蘊八智
除滅道智六識三界一切 隨眠三界五蘊八智 苦集一識隨眠
十八界十二處五蘊八智除滅 六識一切隨眠 十二處五蘊八智除滅道智六識
三界一切隨眠 三界五蘊苦集 滅智一識隨眠

[0727b07] 對法一界 心滅道智二識色界 對法
心滅道智五識色界 隨眠對法五蘊 十智一識一切隨眠異熟
十一五蘊八智除滅道智五識 三界隨眠異熟十界四處五蘊八智除滅道智三識
欲界一切無色界隨眠 異熟異熟十八界十二處五蘊 十智六識無色界一切欲界二部
隨眠十界四處 五蘊八智除滅道智三識一切隨眠 中法十八界十二處五蘊八智
滅道六識三界隨眠 妙法三界五蘊八智苦集 一識隨眠大法十八界
五蘊除滅六識一切 無量可意不可可意 不可十八界十二處五蘊十智
一切隨眠行法 除滅一識色界一切 欲界無漏相應無明欲界
隨眠行法 滅道一識欲界一切隨眠 不樂行法
除滅一識一切隨眠 滅法十八界十二處五蘊 除滅六識一切隨眠
滅法一界 苦集道智一識隨眠生法十一十一
滅智六識一切隨眠一界 除滅一識一切 滅法十界
除滅五識一切隨眠生法滅法十八界十二處 十智六識一切隨眠

[0727c17] 欲界十界四處五蘊滅道三識欲界有漏隨眠 四處五蘊滅道
欲界隨眠出離十界四處五蘊十智三識三界 隨眠十界
五蘊除滅三識三界 隨眠欲界十八界十二處 五蘊滅道六識欲界
隨眠色界十四五蘊 除法滅道色界一切隨眠無色界三界除法
滅道一識無色界一切隨眠欲界色界名色十八界十二處五蘊八智 除滅道智六識色界一切隨眠
四無色無色界三界 除法心滅道智一識無色界一切 擇滅擇滅一界
苦集道智一識 復次一切色法名色十一 十一八智心滅六識
色界隨眠擇滅 擇滅色法無色界 除滅一識一切隨眠
擇滅擇滅 十二處五蘊滅道 欲界一切隨眠十四
五蘊除法滅道色界 隨眠無色三界 除法心滅道智一識無色界一切
欲漏一界 滅道一識欲界一切隨眠有漏一界除法滅道一識
無色界一切隨眠無明漏一界 八智除滅道智一識無漏 無明一切隨眠

[0728a24] 三世三言十八界十二處五蘊 除滅六識一切隨眠欲界 十八界十二處五蘊
滅道六識欲界一切隨眠色界 壞苦十四五蘊 除法滅道色界一切隨眠
色界行苦三界 除法心滅道智一識無色界一切 復次不可苦苦可意
壞苦可意不可 行苦苦苦十八界十二處五蘊八智除滅道智六識一切隨眠
苦受苦苦一界 滅道一識欲界一切隨眠 樂受壞苦一界
除滅道智一識色界一切欲界 相應無明欲界一切隨眠 不苦不樂受行苦一界
八智除滅道智一識一切隨眠 除滅一識色界一切隨眠
三界除滅一識色界一切隨眠十三十二處五蘊十智六識
無色界一切欲界有漏隨眠 十八界十二處五蘊除滅 六識色界一切隨眠
三界五蘊除滅一識 色界隨眠 十一五蘊除滅 無色界一切隨眠

[0728b26] 身業八智心滅二識色界隨眠 意業一界除滅
一識一切隨眠善業三界 除滅三識三界 隨眠不善三界
滅道三識欲界一切隨眠 三界八智除滅 道智三識無色界一切欲界三部
隨眠學業無學一界 苦集滅智一識 隨眠無學三界
八智除滅道智三識一切隨眠 一界八智除滅道智一識三界一切隨眠
三界八智除滅道智三識 三界一切隨眠 一界苦集滅智
一識隨眠現法受業順次 受業三界八智 滅道三識欲界一切無色界
隨眠樂受三界 八智除滅道智三識色界 隨眠苦受三界
滅道三識欲界一切 隨眠不樂一界除法滅道一識無色界
隨眠念住十一十一 八智心滅六識色界 隨眠念住一界
除滅一識一切隨眠 心念除滅 一識一切隨眠法念住一界
十智一識一切隨眠復次 身受心法增上有漏無漏道三界 五蘊除滅一識三界
隨眠復次身受心法 有漏無漏一界 除滅一識三界隨眠
四正斷四神足三界五蘊 除滅一識三界隨眠 四靜慮三界五蘊除滅
一識色界隨眠 聖諦十八界十二處五蘊八智除滅 道智六識一切隨眠聖諦一界
苦集道智一識隨眠道聖諦三界五蘊 苦集滅智一識隨眠
三界五蘊除法滅道 色界隨眠空無 識無邊處無所有處三界
除法心滅一識無色界一切 隨眠三界除法心滅道智一識無色界
隨眠聖種三界五蘊 除滅一識三界隨眠 有為沙門果三界五蘊
苦集滅智一識隨眠無為 沙門果一界 道智一識隨眠法智一界
苦集滅智一識 類智一界除法 苦集滅智一識隨眠他心智一界
除滅一識色界 隨眠世俗智一界 八智除滅道智一識無漏
一切隨眠苦集滅道一界 苦集滅智一識 隨眠無礙解一界八智
除滅道智一識色界 隨眠無礙解無礙解一界 除滅一識三界
隨眠無礙解

[0729b12] 因緣十八界十二處五蘊除滅六識一切隨眠等無間緣 除滅一識一切隨眠
所緣緣增上緣十八界十二處五蘊 六識一切隨眠三界 心滅道智
隨眠意思 八智除滅道智一識 隨眠八智
除滅道智一識一切隨眠

[0729b22] 瀑流一界 道智一識欲界一切隨眠瀑流一界除法滅道一識
無色界一切隨眠瀑流一界 八智除滅道智一識三界 有漏見相無漏無明隨眠
無明瀑流一界八智 除滅道智一識無漏無明 隨眠瀑流欲取
滅道一識欲界一切隨眠見取一界八智除滅道智一識三界有漏
無漏見相無明隨眠戒禁取一界八智除滅道智一識三界一切見道
有漏隨眠我語取一界 除法滅道一識無色界 隨眠過去未來現在十八界
十二處五蘊除滅六識一切 隨眠過去未來現在一界 苦集道智一識
隨眠欲界繫十八界十二處五蘊 滅道六識欲界一切 色界繫十四五蘊
除法滅道色界一切隨眠無色界三界除法 心滅道智一識無色界一切隨眠
三界五蘊八智苦集一識隨眠十八界十二 五蘊除滅六識三界
隨眠不善十八界 十二處五蘊滅道六識欲界一切隨眠十八界
五蘊八智除滅道智六識一切 隨眠不善 一界苦集
道智一識隨眠有所緣法三界 除滅一識三界 有為隨眠緣法
除滅一識一切隨眠 有所緣緣緣法三界除滅一識三界有為隨眠
有所緣法十一十一 他心智六識三界 隨眠色蘊十一十一
八智心滅六識色界 隨眠一界 除滅一識一切隨眠想蘊
識蘊 滅智一識一切隨眠取蘊十一 十一心滅道智六識
色界隨眠受取一界八智除滅道智一識一切隨眠取蘊取蘊取蘊
八智除滅道智一識一切隨眠地獄十八界十二處五蘊 滅道六識欲界一切
傍生人趣天趣十八界 十二處五蘊八智除滅道智六識 一切隨眠煩惱一界
八智除滅道智一識三界 一切隨眠 煩惱一界八智
滅道一識三界