NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》

Scroll 27

阿毘曇卷第二十
迦旃延子

符秦罽賓三藏僧伽提婆 竺佛念

犍度解脫第三

[0893c29] 相應 () , 成就無色

[0894a02] 三昧十想四禪四等四無色定 八除入十一切入八智三三昧十想無常
無常無我不淨一切 世間不可無常 無色解脫
切入三昧乃至如是初禪 無色解脫一切入 三昧乃至第四禪如是
無色解脫一切入 三昧乃至如是無色空處無色 解脫一切入三昧
無想如是解脫解脫 一切入三昧乃至第八解脫 如是一切入
乃至第八如是初一切入 切入三昧乃至第十一切入如是法智三昧乃至道智如是空無
無相三昧相應如是成就 四禪成就成就四等四無色 八解脫八除入十一切入八智三三昧成就
成就乃至第四禪如是堅信信解身證慧解脫解脫堅信 相應四禪成就成就成就
成就無漏成就成就乃至 相應四禪成就成就成就 成就無漏成就成就堅信
相應四無色定成就成就成就 成就無漏成就成就乃至 解脫相應四無色定成就成就
成就成就無漏成就成就成就相應四禪無漏成就 相應無漏成就無漏相應
成就相應無漏成就相應 無漏成就無漏相應成就 相應無漏 ( ) ?成就退如是
成就相應四無色定無漏 相應無漏成就無漏 成就相應無漏成就
相應無漏成就無漏相應成就相應無漏 () ?成就退 如是相應四禪
四禪 四禪相應 四無色定
無色無漏 無色 三昧三惡妙行
三不善根善根 四生識住五盛陰五欲優婆塞 六識
七識八法眾生 十行四禪四等四無色定八解脫 十一切入他人心智等智三昧
演說

[0894b27] 十想無常想無常無我不淨 一切世間不可
無常想四禪四無色定四解無常無我如是 四禪第二解脫一切世間
不可第三第四禪 () 。初禪 四等第二解脫初四八智三三昧二禪二禪四等第二解脫初四
三三昧第三禪第三禪八智 第四禪第四禪解脫 一切入八智三三昧 ()
攝護無色空處空處空處解脫空處三三昧解脫
三三昧不用不用不用解脫三三昧無想無想 無想解脫解脫一智 (無色) 。第二第三
解脫第二第三解脫空處解脫空處 解脫空處三三昧解脫 解脫三三昧不用解脫
用處解脫三三昧無想解脫 無想解脫一智解脫解脫 (解脫) 。乃至第八第八
初一切入初一切入乃至第十一切入 第十一切入法智法智五智他人 心智苦智道智未知智未知智五智
他人心智苦智道智他人心智他人心智四智法智未知智道智 等智等智苦智道智空無無相 無相
() 。如是

[0894c26] 無常想四禪相應 無色四解四智三昧 () 。無常 如是不淨
四禪相應第二解脫等智一切 世間不可第三第四禪相應等智 初禪初禪相應四等第二解脫初四
八智三三昧第二禪第二禪相應四等 解脫初四八智三三昧第三禪第三 相應八智三三昧第四禪第四禪
解脫一切入八智 三昧相應等智相應 無色空處空處相應空處解脫空處
三三昧相應解脫三三昧不用不用相應不用 三三昧無想無想
無想解脫等智第二第三解脫第二第三解脫相應等智空處解脫 解脫相應空處 (四諦未知智等智) 、三三昧
解脫解脫相應三三昧不用解脫不用解脫相應三三昧無想解脫無想解脫相應等智
相應等智乃至第八第八相應等智初一切入初一切入 相應等智乃至第十一切入第十一切入
相應等智法智未知智三三昧相應他人心智三昧相應等智三昧 相應苦智二三相應道智
相應空無無願三昧三昧相應 (相應) 。

[0895a25] 成就初禪四禪成就成就 答曰一二三四云何答曰欲愛梵天云何答曰梵天
云何答曰 云何答曰 成就初禪四等成就
成就答曰云何答曰無色界云何答曰 云何答曰欲界梵天
成就初禪四無色定成就 成就答曰一二三四云何答曰色界云何答曰
空處云何答曰空處 云何答曰 不用云何答曰
用處成就初禪八解脫 成就成就答曰一二三四 云何答曰
云何答曰果實 果實生空處於 云何答曰欲界
天上 果實空處 果實空處
生空處於處於 云何答曰欲界 天上果實
果實空處 果實空處 生空不用
不用不用處於 云何答曰欲界梵天 果實空處果實
空處不用 果實不用生空不用不得滅盡三昧
不用處於不得滅盡三昧 無想不得滅盡三昧云何答曰欲界梵天上空
空處 不用不得滅盡三昧果實 用處不得滅盡三昧無想
滅盡三昧云何答曰欲界 梵天不用 不用
三昧果實滅盡三昧云何答曰欲界梵天不用不得 三昧不用不得
云何答曰欲界梵天 滅盡三昧滅盡三昧 成就初禪八除入成就成就
答曰云何答曰 無色界云何 欲界梵天
果實 答曰欲界梵天
成就初禪 一切入成就成就答曰一二 九十云何答曰欲界梵天
不用無想云何答曰生空處於
云何答曰生空處於云何答曰 梵天果實
果實 果實果實 云何答曰欲界色界空處
云何答曰欲界色界 空處成就初禪八智 成就答曰云何
答曰凡夫無垢法忍現在 苦法智未知未知智 法忍法智未知未知智
法智未知未知智道法 道法未知未知智成就 初禪三三昧成就成就答曰
二三云何答曰凡夫 法忍 () 。乃至第四禪 如是

[0896a18] 堅信信解身證 解脫堅信相應四禪成就 答曰一二三四云何答曰
色界云何答曰果實云何答曰云何答曰梵天
云何答曰梵天 成就成就答曰 一二三四云何答曰欲愛
云何答曰欲愛梵天 云何答曰梵天 云何答曰
云何答曰無漏 成就答曰一二三四云何 答曰未來云何
初禪云何答曰 二禪云何答曰三禪 云何答曰四禪
如是信解相應 四禪成就成就答曰一二 云何答曰云何
果實云何 云何 梵天云何
答曰梵天成就 答曰一二三四云何答曰 欲界欲愛無色界云何
答曰欲界欲愛梵天 天上 果實云何
答曰欲界梵天梵天 云何答曰欲界
梵天 云何答曰欲界 天上無漏成就成就
答曰一二三四云何答曰 云何答曰欲愛梵天 云何答曰梵天
云何答曰 云何答曰 如是身證相應四禪成就
成就答曰一切成就成就 成就答曰一二三四云何答曰無想云何答曰果實
云何答曰云何答曰云何答曰欲界 梵天無漏成就成就答曰
一切成就解脫如是慧解脫相應 四禪成就成就答曰一切成就 成就成就答曰一二三四
答曰無色界云何答曰 果實云何答曰 答曰云何答曰
欲界梵天無漏成就成就 答曰一切成就

[0896c15] 堅信相應四無色定 成就成就答曰一二三四云何答曰不用云何答曰
不用云何答曰 云何答曰 成就成就答曰
一二三四云何答曰 云何答曰空處 云何答曰空處
云何答曰不用 云何答曰不用無漏 成就成就答曰一切成就
如是信解相應四無色定成就 成就答曰一二三四云何答曰 用處云何答曰
用處云何答曰空處云何答曰空處 成就成就答曰
一二三四云何答曰欲界色界 云何答曰欲界色界 空處生空處於
處於不用處於無想云何答曰 色界空處生空
處於處於 不用不用處於 云何答曰欲界色界
不用生空不用 不用云何 答曰欲界色界不用
空處不用無漏成就 答曰一二云何答曰 云何答曰空處
云何答曰空處 云何答曰如是身證相應四無色定成就
成就答曰成就成就成就 成就答曰云何答曰 無想云何答曰欲界
色界無漏成就成就答曰 成就慧解脫相應四無色定成就 成就答曰一切成就成就
答曰一二三四云何答曰 無想云何答曰不用 云何答曰云何
答曰欲界生色生空 成就成就答曰一切成就解脫 相應四無色定成就成就答曰
一切成就成就成就答曰 云何答曰無想 答曰欲界色界無漏成就
成就答曰一切成就 () 。

[0897b08] 成就 四禪無漏答曰欲界 成就相應無漏答曰凡夫
人生欲界梵天成就無漏 相應答曰無垢人生無色界成就相應無漏答曰成就
相應無漏答曰成就無漏 相應答曰無垢人生欲界梵天 成就相應無漏答曰 () 。

[0897b17] 成就相應四禪不淨 無漏答曰無垢人生欲界梵天 成就相應不無
成就無漏相應不淨 成就相應不無答曰無垢人生無色界成就相應無漏
答曰凡夫人生欲界梵天 成就無漏相應答曰 成就相應無漏答曰凡夫人生無色界
(成就) 。

[0897b26] 相應四禪 無漏答曰欲界退 無色界欲界相應無漏
答曰凡夫第三禪 相應答曰第四禪 阿羅漢果乃至無漏
答曰無垢第三禪答曰不得 () 。

[0897c04] 相應四禪 答曰相應無漏 凡夫第三禪欲界退乃至
無漏相應答曰無垢第三禪 欲界退答曰 () 。

[0897c08] 退 相應四禪無漏答曰退退 相應無漏答曰退凡夫第三禪
欲界退乃至退無漏相應答曰退無垢第三禪欲界退退 答曰退 (退) 。

[0897c13] 成就相應四無色 無漏答曰乃至 無漏相應答曰色界
阿羅漢生空阿羅漢成就答曰 (無色) 。

[0897c17] 成就相應四無色定 不無答曰阿羅漢色界 阿羅漢生空乃至成就無漏
相應答曰成就 (無色) 。

[0897c21] 相應四無色定 無漏答曰阿羅漢色界退 相應無漏答曰凡夫不用
無漏相應答曰 阿羅漢果乃至無漏相應 無垢不用答曰不得 ()


[0897c27] 相應四無色定 答曰相應無漏答曰凡夫不用色界退
無漏相應答曰無垢不用 色界退答曰 () 。

[0898a03] 退相應四無色定無漏答曰退退相應無漏答曰退凡夫 不用色界退乃至退無漏
相應答曰退無垢不用 色界退退答曰退 () 。

[0898a07] 相應 四禪答曰欲界退 色界欲界梵天答曰
答曰不得答曰四禪 答曰不得答曰第三禪 欲界退欲界梵天無色界
答曰答曰無漏四禪答曰第四禪阿羅漢 答曰無垢第三禪欲界退
答曰答曰相應 四無色定答曰阿羅漢色界 退答曰答曰不得
答曰四無色定答曰不得答曰不用色界退 答曰答曰無漏無色
答曰阿羅漢答曰無垢色界退 答曰

[0898a24] 三昧 初禪未來如是未來如是三惡
妙行三不善根善根 卵生未來化生 未來未來
未來色陰 未來識陰未來未來 未來五欲
未來 身入色聲未來 未來法入未來 耳識身識相應樂痛
未來相應樂痛未來意識相應樂痛 未來未來第二
未來第三未來第四 未來第五 未來第六未來第七識
未來世八法未來眾生 未來第二眾生未來第三眾生未來第四眾生
未來第五眾生 未來第六眾生未來第七 未來第八第九眾生
未來十行未來初禪 未來第二禪未來第二解脫初四如是第三禪
未來第四禪未來解脫一切入如是無色 空處空處解脫空處一切入
未來解脫一切入 未來不用不用解脫無想 無想解脫解脫未來
他人心智未來等智 未來

[0898c02] 解脫第三 (五百十三六千六百八十) 。

阿毘曇犍度阿那含第四 (第三十七)

[0898c04] 阿那含般涅槃般涅槃般涅槃 般涅槃上流阿迦膩吒阿那含 阿那含一切
般涅槃乃至般涅槃上流阿迦膩吒一切
一切無學一切 無學 一切
云何逆流云何云何一切阿羅漢阿羅漢一切 一切到彼岸到彼岸
菩薩菩薩世尊 彌勒未來久遠彌勒阿羅訶三耶三佛
世尊弟子現法 梵行名色如實知 願智云何願智
云何 世尊弟子第一比丘第一 差別世尊
弟子第一比丘摩訶差別世尊弟子第一比丘大智舍利弗辯才
摩訶拘絺羅差別世尊比丘 弟子頭陀摩訶迦葉無著 差別世尊摩訶
云何五蓋世尊 知足比尼知足比尼知足知足云何 知足比尼知足云何比尼知足知足
云何云何 云何轉法輪法云 法住
最初無漏初禪 最初無漏乃至不用 演說

[0899a11] 阿那含般涅槃般涅槃般涅槃 般涅槃上流阿迦膩吒阿那含 阿那含一切答曰一切一切
何等答曰現法般涅槃無色界阿那含 般涅槃般涅槃答曰 般涅槃般涅槃般涅槃
乃至 上流阿迦膩吒答曰 上流阿迦膩吒上流
所謂學士一切答曰或是學士
云何學士 答曰學士 學士
云何 學士答曰阿羅漢凡夫方便
學士云何學士 答曰學士方便 學士
云何不是學士 答曰阿羅漢凡夫人性 不是學士
所謂無學一切 無學答曰 無學
云何無學 答曰阿羅漢方便 無學
云何 不是無學答曰學士凡夫人性 不是無學云何
無學 不是答曰阿羅漢無學 云何是非無學
答曰學士凡夫方便 是非無學

[0899b22] 云何答曰 是故逆流云何答曰
是故逆流云何答曰如此
如此 是故一切阿羅漢
答曰如是阿羅漢一切 阿羅漢答曰阿那含世尊 無漏法心得自在
一切到彼岸答曰如是一切到彼岸到彼岸 答曰阿那含世尊云何比丘得到
彼岸答曰五下分結無餘

[0899c08] 菩薩 菩薩答曰世尊彌勒未來久遠
阿羅訶三耶三佛答曰道智答曰 無漏根力覺道阿耨多羅
三耶三佛道智世尊弟子 梵行名色 答曰道智
答曰無漏根力覺道 願智云何答曰阿羅漢 第四禪三昧
願智願智答曰願智云何答曰一切 答曰無垢

[0899c23] 世尊第一比丘 弟子第一摩納 (真人) 、差別答曰尊者摩納
尊者柔和差別 第一比丘弟子 摩訶差別答曰
心心尊者摩訶 差別世尊弟子 第一比丘大智舍利弗辯才摩訶
差別答曰尊者舍利弗多尊者摩訶拘絺羅四辯差別 弟子第一比丘頭陀摩訶
無著差別答曰尊者 摩訶迦葉 尊者
復次尊者摩訶迦葉大德 臥具醫藥頭陀尊者 大德不得臥具
醫藥不等頭陀為難 比丘不等頭陀差別世尊 五蓋云何五蓋答曰
斯陀含義學五蓋 以是須陀洹 義學世尊知足比尼
知足比尼知足知足云何知足比尼 云何比尼知足知足答曰八道 比尼比尼八道
比尼作證 比尼作證比尼作證八道 如是知足比尼知足如是比尼
知足世尊云何 答曰涅槃八道 復次解脫解脫
復次戒律戒律 等持法輪云何答曰 八道轉法輪答曰尊者
見法法云答曰無漏根力覺道法住答曰行法 法滅答曰行法

[0900b03] 未來答曰現在 無漏初禪答曰未來最初乃至
不用答曰未來

[0900b07] 阿那含第四 (一百五十二千四百) 。

阿毘曇八犍度論卷第二十

* * *

【經文資訊】大正藏第 26 No. 1543 阿毘曇八犍度論
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,大德提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
本網站係採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Glossary and Other Vocabulary