Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 阿毘曇八犍度論

Scroll 27

Click on any word to see more details.

阿毘曇揵度卷第二十
迦旃延子

符秦罽賓三藏僧伽提婆 竺佛念

犍度解脫第三

[0893c29] 相應 () , 成就無色

[0894a02] 三昧十想四禪四等四無色定 八除入十一切入八智三三昧十想無常
無常無我不淨一切 世間不可斷想無常 無色解脫除入
切入三昧乃至如是初禪 無色解脫除入一切入 三昧乃至第四禪如是
無色解脫除入一切入 三昧乃至如是無色中空無色 解脫除入一切入三昧
有想無想如是解脫解脫 一切入三昧乃至第八解脫 如是除入除入一切入
乃至第八除入如是初一切入 切入三昧乃至第十一切入如是法智三昧乃至道智如是空無
無相三昧相應如是成就 四禪成就不成四等四無色 八解脫八除入十一切入八智三三昧成就
不成乃至第四禪如是堅信信解見到身證慧解脫俱解脫堅信 相應四禪成就不成成就
不成無漏成就不成乃至 相應四禪成就不成成就 不成無漏成就不成堅信
相應四無色定成就不成成就 不成無漏成就不成乃至 解脫相應四無色定成就不成
成就不成無漏成就不成成就相應四禪無漏成就 相應無漏成就無漏相應
成就相應無漏成就相應 無漏成就無漏相應成就 相應無漏 ( ) ?不成退如是
成就相應四無色定無漏 相應無漏成就無漏 成就相應無漏成就
相應無漏成就無漏相應成就相應無漏 () ?不成退 如是相應四禪
四禪 四禪相應 四無色定
無色無漏 無色身教 三昧三惡妙行
三不善根三善根聖語聖語胞胎 四生識住五盛陰五欲優婆塞 外入六識
七識八法眾生 十行四禪四等四無色定八解脫 十一切入知他人心智等智三昧
演說

[0894b27] 十想無常想無常無我不淨 一切世間不可斷想
無常想四禪四無色定四解無常無我斷想如是 四禪第二解脫一切世間
不可第三第四禪 () 。初禪 四等第二解脫初四除入八智三三昧二禪二禪四等第二解脫初四除入
三三昧第三禪第三禪三等八智 第四禪第四禪三等解脫 一切入八智三三昧 ()
攝護無色中空空處空處解脫空處三三昧識處識處識處解脫識處
三三昧不用不用不用解脫三三昧有想無想有想無想 無想解脫滅盡解脫一智 (無色) 。第二第三
解脫第二第三解脫空處解脫空處 解脫空處三三昧識處解脫識處 解脫識處三三昧不用解脫
用處解脫三三昧有想無想解脫 無想解脫一智滅盡解脫滅盡解脫 (解脫) 。除入除入乃至第八除入第八
除入初一切入初一切入乃至第十一切入 第十一切入法智法智五智他人 心智苦智道智未知智未知智五智
知他人心智苦智道智知他人心智知他人心智四智法智未知智道智 等智等智苦智道智空無無相 無相
() 。如是

[0894c26] 無常想四禪相應 無色四解四智一三昧 () 。無常 斷想如是不淨
四禪相應第二解脫等智一切 世間不可第三第四禪相應等智 初禪初禪相應四等第二解脫初四
八智三三昧第二禪第二禪相應四等 解脫初四除入八智三三昧第三禪第三 相應三等八智三三昧第四禪第四禪
三等解脫除入一切入八智 三昧相應等智相應 無色中空空處相應空處解脫空處
三三昧識處識處相應識處解脫識處三三昧不用不用相應不用 三三昧有想無想有想無想
有想無想解脫等智第二第三解脫第二第三解脫相應等智空處解脫 解脫相應空處 (四諦未知智等智) 、三三昧
解脫識處解脫相應識處三三昧不用解脫不用解脫相應三三昧有想無想解脫有想無想解脫相應等智
除入除入相應等智乃至第八除入第八除入相應等智初一切入初一切入 相應等智乃至第十一切入第十一切入
相應等智法智未知智三三昧相應知他人心智一三昧相應等智三昧 相應苦智二三相應道智
相應空無無願三昧三昧相應 (相應) 。

[0895a25] 成就初禪四禪成就不成 答曰一二云何答曰欲愛梵天未盡云何答曰梵天
未盡云何答曰 遍淨未盡云何答曰遍淨 成就初禪四等成就
不成答曰云何答曰無色界云何答曰遍淨 云何答曰欲界梵天
成就初禪四無色定成就 不成答曰一二云何答曰色界未盡云何答曰
空處未盡云何答曰空處 識處未盡云何答曰識處 不用未盡云何答曰
用處成就初禪八解脫 成就不成答曰一二 云何答曰遍淨未盡
云何答曰遍淨果實 未盡果實未盡生空處於 未盡云何答曰欲界
天上遍淨未盡生光 遍淨未盡遍淨果實空處 未盡果實空處未盡
生空處於識處未盡識處 未盡云何答曰欲界 天上遍淨果實未盡生光遍淨
果實未盡遍淨空處識處 未盡果實空處識處未盡 生空識處不用未盡識處
不用未盡不用處於 未盡云何答曰欲界梵天 果實空處未盡生光果實
空處未盡遍淨識處不用 未盡果實識處不用未盡生空識處不用不得滅盡三昧
不用處於不得滅盡三昧 有想無想不得滅盡三昧云何答曰欲界梵天上空識處
生光空處識處未盡 不用不得滅盡三昧果實 用處不得滅盡三昧有想無想
滅盡三昧云何答曰欲界 梵天識處不用未盡生光 識處不用未盡遍淨滅盡
三昧果實滅盡三昧云何答曰欲界梵天不用不得 三昧生光不用不得滅盡
云何答曰欲界梵天 滅盡三昧生光滅盡三昧 成就初禪八除入成就不成
答曰云何答曰遍淨 未盡無色界云何 欲界梵天遍淨未盡
生光遍淨未盡遍淨 果實未盡 答曰欲界梵天遍淨
遍淨成就初禪 一切入成就不成答曰一二 九十云何答曰欲界梵天
遍淨未盡生光遍淨 未盡遍淨未盡不用有想無想云何答曰生空處於
未盡識處云何答曰生空處於云何答曰 梵天遍淨果實未盡生光
遍淨果實未盡遍淨 果實未盡果實未盡 云何答曰欲界色界空處
未盡云何答曰欲界色界 空處成就初禪八智 不成答曰云何
二等答曰凡夫無垢法忍現在 苦法智未知未知智 法忍法智未知未知智
法智未知未知智道法 道法未知未知智成就 初禪三三昧成就不成答曰
二三云何答曰凡夫 法忍 () 。乃至第四禪 如是

[0896a18] 堅信信解見到身證 俱解脫堅信相應四禪成就不成 答曰一二云何答曰
色界云何答曰遍淨果實未盡云何答曰遍淨未盡云何答曰梵天
未盡云何答曰梵天 未盡成就不成答曰 一二云何答曰欲愛未盡
云何答曰欲愛梵天未盡 云何答曰梵天未盡 云何答曰遍淨未盡
云何答曰遍淨無漏 不成答曰一二云何 答曰未來取證云何
初禪取證云何答曰 二禪取證云何答曰三禪 取證云何答曰四禪
取證如是信解相應 四禪成就不成答曰一二 云何答曰云何
遍淨果實未盡云何 遍淨未盡云何 梵天未盡云何
答曰梵天未盡成就不成 答曰一二云何答曰 欲界欲愛未盡無色界云何
答曰欲界欲愛梵天未盡 天上未盡生光未盡 遍淨未盡果實云何
答曰欲界梵天梵天 未盡生光遍淨未盡 遍淨云何答曰欲界
梵天遍淨未盡生光 遍淨云何答曰欲界 天上遍淨無漏成就不成
答曰一二云何答曰 未盡云何答曰欲愛梵天 未盡云何答曰梵天
未盡云何答曰 未盡云何答曰遍淨 見到如是身證相應四禪成就
不成答曰一切不成成就 成就答曰一二云何答曰有想無想云何答曰果實
云何答曰遍淨云何答曰生光云何答曰欲界 梵天無漏成就不成答曰
一切成就俱解脫如是慧解脫相應 四禪成就不成答曰一切不成 成就不成答曰一二
答曰無色界云何答曰 果實云何答曰遍淨 答曰生光云何答曰
欲界梵天無漏成就不成 答曰一切成就

[0896c15] 堅信相應四無色定 成就不成答曰一二云何答曰不用云何答曰識處
不用未盡云何答曰 識處未盡云何答曰 未盡成就不成答曰
一二云何答曰未盡 云何答曰空處未盡 云何答曰空處識處未盡
云何答曰識處不用未盡 云何答曰不用無漏 成就不成答曰一切不成
如是信解相應四無色定成就 成就答曰一二云何答曰 用處云何答曰識處
用處未盡云何答曰空處識處未盡云何答曰空處 成就不成答曰
一二云何答曰欲界色界 未盡云何答曰欲界色界 空處未盡生空處於未盡
識處未盡不用處於未盡有想無想云何答曰 色界空處識處未盡生空
處於識處未盡識處 不用未盡不用處於 云何答曰欲界色界識處
不用未盡生空識處不用 未盡識處不用云何 答曰欲界色界不用
空處不用無漏成就不成 答曰一二云何答曰 未盡云何答曰空處
未盡云何答曰空處識處 未盡云何答曰識處見到如是身證相應四無色定成就
不成答曰一成三不成就成就 不成答曰云何答曰 有想無想云何答曰欲界
色界無漏成就不成答曰 切成慧解脫相應四無色定成就 不成答曰一切不成成就不成
答曰一二云何答曰 無想云何答曰不用 云何答曰識處云何
答曰欲界生色生空 成就不成答曰一切成就俱解脫 相應四無色定成就不成答曰
一切不成成就不成答曰 云何答曰有想無想 答曰欲界色界無漏成就
不成答曰一切成就 () 。

[0897b08] 成就 四禪無漏答曰欲界未盡 成就相應無漏答曰凡夫
人生欲界梵天上色成就無漏 相應答曰無垢人生無色界成就相應無漏答曰成就
相應無漏答曰成就無漏 相應答曰無垢人生欲界梵天 上色成就相應無漏答曰 () 。

[0897b17] 不成相應四禪不淨 無漏答曰無垢人生欲界梵天上色 不成相應不無
不成無漏相應不淨 不成相應不無答曰無垢人生無色界不成相應無漏
答曰凡夫人生欲界梵天上色 不成無漏相應答曰 未盡不成相應無漏答曰凡夫人生無色界
(不成) 。

[0897b26] 相應四禪 無漏答曰欲界退 無色界欲界相應無漏
答曰凡夫第三禪得無 相應答曰第四禪 取證阿羅漢果乃至無漏
答曰無垢第三禪答曰不得 () 。

[0897c04] 相應四禪 答曰相應無漏