NTI Buddhist Text Reader

Back to collection

Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》

Scroll 27

阿毘曇卷第二十
迦旃延子

符秦罽賓三藏僧伽提婆 竺佛念

犍度解脫第三

[0893c29] 相應 () , 成就無色

[0894a02] 三昧十想四禪四等四無色定 八除入十一切入八智三三昧十想無常
無常無我不淨一切 世間不可無常 無色解脫
切入三昧乃至如是初禪 無色解脫一切入 三昧乃至第四禪如是
無色解脫一切入 三昧乃至如是無色中空無色 解脫一切入三昧
無想如是解脫解脫 一切入三昧乃至第八解脫 如是一切入
乃至第八如是初一切入 切入三昧乃至第十一切入如是法智三昧乃至道智如是空無
無相三昧相應如是成就 四禪成就成就四等四無色 八解脫八除入十一切入八智三三昧成就
成就乃至第四禪如是堅信信解見到身證慧解脫解脫堅信 相應四禪成就成就成就
成就無漏成就成就乃至 相應四禪成就成就成就 成就無漏成就成就堅信
相應四無色定成就成就成就 成就無漏成就成就乃至 解脫相應四無色定成就成就
成就成就無漏成就成就成就相應四禪無漏成就 相應無漏成就無漏相應
成就相應無漏成就相應 無漏成就無漏相應成就 相應無漏 ( ) ?成就退如是
成就相應四無色定無漏 相應無漏成就無漏 成就相應無漏成就
相應無漏成就無漏相應成就相應無漏 () ?成就退 如是相應四禪
四禪 四禪相應 四無色定
無色無漏 無色身教 三昧三惡妙行
三不善根善根 四生識住五盛陰五欲優婆塞 六識
七識八法眾生 十行四禪四等四無色定八解脫 十一切入他人心智等智三昧
演說

[0894b27] 十想無常想無常無我不淨 一切世間不可
無常想四禪四無色定四解無常無我如是 四禪第二解脫一切世間
不可第三第四禪 () 。初禪 四等第二解脫初四八智三三昧二禪二禪四等第二解脫初四
三三昧第三禪第三禪三等八智 第四禪第四禪三等解脫 一切入八智三三昧 ()
攝護無色中空空處空處解脫空處三三昧解脫
三三昧不用不用不用解脫三三昧無想無想 無想解脫解脫一智 (無色) 。第二第三
解脫第二第三解脫空處解脫空處 解脫空處三三昧解脫 解脫三三昧不用解脫
用處解脫三三昧無想解脫 無想解脫一智解脫解脫 (解脫) 。乃至第八第八
初一切入初一切入乃至第十一切入 第十一切入法智法智五智他人 心智苦智道智未知智未知智五智
他人心智苦智道智他人心智他人心智四智法智未知智道智 等智等智苦智道智空無無相 無相
() 。如是

[0894c26] 無常想四禪相應 無色四解四智三昧 () 。無常 如是不淨
四禪相應第二解脫等智一切 世間不可第三第四禪相應等智 初禪初禪相應四等第二解脫初四
八智三三昧第二禪第二禪相應四等 解脫初四八智三三昧第三禪第三 相應三等八智三三昧第四禪第四禪
三等解脫一切入八智 三昧相應等智相應 無色中空空處相應空處解脫空處
三三昧相應解脫三三昧不用不用相應不用 三三昧無想無想
無想解脫等智第二第三解脫第二第三解脫相應等智空處解脫 解脫相應空處 (四諦未知智等智) 、三三昧
解脫解脫相應三三昧不用解脫不用解脫相應三三昧無想解脫無想解脫相應等智
相應等智乃至第八第八相應等智初一切入初一切入 相應等智乃至第十一切入第十一切入
相應等智法智未知智三三昧相應他人心智三昧相應等智三昧 相應苦智二三相應道智
相應空無無願三昧三昧相應 (相應) 。

[0895a25] 成就初禪四禪成就成就 答曰一二三四云何答曰欲愛梵天云何答曰梵天
云何答曰 云何答曰 成就初禪四等成就
成就答曰云何答曰無色界云何答曰 云何答曰欲界梵天
成就初禪四無色定成就 成就答曰一二三四云何答曰色界云何答曰
空處云何答曰空處 云何答曰 不用云何答曰
用處成就初禪八解脫 成就成就答曰一二三四 云何答曰
云何答曰果實 果實生空處於 云何答曰欲界
天上生光 果實空處 果實空處
生空處於處於 云何答曰欲界 天上果實生光
果實空處 果實空處 生空不用
不用不用處於 云何答曰欲界梵天 果實空處生光果實
空處不用 果實不用生空不用不得滅盡三昧
不用處於不得滅盡三昧 無想不得滅盡三昧云何答曰欲界梵天上空
生光空處 不用不得滅盡三昧果實 用處不得滅盡三昧無想
滅盡三昧云何答曰欲界 梵天不用生光 不用
三昧果實滅盡三昧云何答曰欲界梵天不用不得 三昧生光不用不得
云何答曰欲界梵天 滅盡三昧生光滅盡三昧 成就初禪八除入成就成就
答曰云何答曰 無色界云何 欲界梵天
生光 果實 答曰欲界梵天
成就初禪 一切入成就成就答曰一二 九十云何答曰欲界梵天
生光 不用無想云何答曰生空處於
云何答曰生空處於云何答曰 梵天果實生光
果實 果實果實 云何答曰欲界色界空處
云何答曰欲界色界 空處成就初禪八智 成就答曰云何
二等答曰凡夫無垢法忍現在 苦法智未知未知智 法忍法智未知未知智
法智未知未知智道法 道法未知未知智成就 初禪三三昧成就成就答曰
二三云何答曰凡夫 法忍 () 。乃至第四禪 如是

[0896a18] 堅信信解見到身證 解脫堅信相應四禪成就 答曰一二三四云何答曰
色界云何答曰果實云何答曰云何答曰梵天
云何答曰梵天 成就成就答曰 一二三四云何答曰欲愛
云何答曰欲愛梵天 云何答曰梵天 云何答曰
云何答曰無漏 成就答曰一二三四云何 答曰未來取證云何
初禪取證云何答曰 二禪取證云何答曰三禪 取證云何答曰四禪
取證如是信解相應 四禪成就成就答曰一二 云何答曰云何
果實云何 云何 梵天云何
答曰梵天成就 答曰一二三四云何答曰 欲界欲愛無色界云何
答曰欲界欲愛梵天 天上生光 果實云何
答曰欲界梵天梵天 生光 云何答曰欲界
梵天生光 云何答曰欲界 天上無漏成就成就
答曰一二三四云何答曰 云何答曰欲愛梵天 云何答曰梵天
云何答曰 云何答曰 見到如是身證相應四禪成就
成就答曰一切成就成就 成就答曰一二三四云何答曰無想云何答曰果實
云何答曰云何答曰生光云何答曰欲界 梵天無漏成就成就答曰
一切成就解脫如是慧解脫相應 四禪成就成就答曰一切成就 成就成就答曰一二三四
答曰無色界云何答曰 果實云何答曰 答曰生光云何答曰
欲界梵天無漏成就成就 答曰一切成就

[0896c15] 堅信相應四無色定 成就成就答曰一二三四云何答曰不用云何答曰
不用云何答曰 云何答曰 成就成就答曰
一二三四云何答曰 云何答曰空處 云何答曰空處
云何答曰不用 云何答曰不用無漏 成就成就答曰一切成就
如是信解相應四無色定成就 成就答曰一二三四云何答曰 用處云何答曰
用處云何答曰空處云何答曰空處 成就成就答曰
一二三四云何答曰欲界色界 云何答曰欲界色界 空處生空處於
處於不用處於無想云何答曰 色界空處生空
處於處於 不用不用處於 云何答曰欲界色界
不用生空不用 不用云何 答曰欲界色界不用
空處不用無漏成就 答曰一二云何答曰 云何答曰空處
云何答曰空處 云何答曰見到如是身證相應四無色定成就
成就答曰一成成就成就 成就答曰云何答曰 無想云何答曰欲界
色界無漏成就成就答曰 切成慧解脫相應四無色定成就 成就答曰一切成就成就
答曰一二三四云何答曰 無想云何答曰不用 云何答曰云何
答曰欲界生色生空 成就成就答曰一切成就解脫 相應四無色定成就成就答曰
一切成就成就成就答曰 云何答曰無想 答曰欲界色界無漏成就
成就答曰一切成就 () 。

[0897b08] 成就 四禪無漏答曰欲界 成就相應無漏答曰凡夫
人生欲界梵天上色成就無漏 相應答曰無垢人生無色界成就相應無漏答曰成就
相應無漏答曰成就無漏 相應答曰無垢人生欲界梵天 上色成就相應無漏答曰 () 。

[0897b17] 成就相應四禪不淨 無漏答曰無垢人生欲界梵天上色 成就相應不無
成就無漏相應不淨 成就相應不無答曰無垢人生無色界成就相應無漏
答曰凡夫人生欲界梵天上色 成就無漏相應答曰 成就相應無漏答曰凡夫人生無色界
(成就) 。

[0897b26] 相應四禪 無漏答曰欲界退 無色界欲界相應無漏
答曰凡夫第三禪 相應答曰第四禪 取證阿羅漢果乃至無漏
答曰無垢第三禪答曰不得 () 。

[0897c04] 相應四禪 答曰相應無漏 凡夫第三禪欲界退乃至
無漏相應答曰無垢第三禪 欲界退答曰 () 。

[0897c08] 退 相應四禪無漏答曰不退退 相應無漏答曰退凡夫第三禪
欲界退乃至退無漏相應答曰退無垢第三禪欲界退退 答曰不退 (退) 。

[0897c13] 成就相應四無色 無漏答曰乃至 無漏相應答曰色界
阿羅漢生空阿羅漢成就答曰 (無色) 。

[0897c17] 成就相應四無色定 不無答曰阿羅漢色界 阿羅漢生空乃至成就無漏
相應答曰成就 (無色) 。

[0897c21] 相應四無色定 無漏答曰阿羅漢色界退 相應無漏答曰凡夫不用
無漏相應答曰 阿羅漢果乃至無漏相應 無垢不用答曰不得 ()


[0897c27] 相應四無色定 答曰相應無漏答曰凡夫不用色界退
無漏相應答曰無垢不用 色界退答曰 () 。

[0898a03] 退相應四無色定無漏答曰不退退相應無漏答曰退凡夫 不用色界退乃至退無漏
相應答曰退無垢不用 色界退退答曰不退 () 。

[0898a07] 相應 四禪答曰欲界退 色界欲界梵天答曰
答曰不得答曰四禪 答曰不得答曰第三禪 欲界退欲界梵天無色界
答曰答曰無漏四禪答曰第四禪取證阿羅漢 答曰無垢第三禪欲界退
答曰答曰相應 四無色定答曰阿羅漢色界 退答曰答曰不得
答曰四無色定答曰不得答曰不用色界退 答曰答曰無漏無色
答曰阿羅漢答曰無垢色界退 答曰

[0898a24] 身教三昧 初禪未來如是未來如是三惡
妙行三不善根善根 卵生未來化生 未來未來
未來色陰 未來識陰未來未來 未來五欲
未來 身入色聲未來 未來法入未來 耳識身識相應樂痛
未來相應樂痛未來意識相應樂痛 未來未來第二
未來第三未來第四 未來第五 未來第六未來第七識
未來世八法未來眾生 未來第二眾生未來第三眾生未來第四眾生
未來第五眾生 未來第六眾生未來第七 未來第八第九眾生
未來十行