Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 133

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一 三十三
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

大種第五第二

[0688a08] 欲界繫大種與欲界繫大種增上同類俱生互相 前生後生同類增上
欲界繫大種與欲 增上 增上
欲界繫與欲界繫 增上同類異熟增上 欲界繫與欲界繫大種
增上異熟增上

[0688a19] 欲界繫大種色界繫大種 增上色界繫大種色界繫 增上
增上色界繫大種與欲界繫 增上增上

[0688a24] 欲界繫大種色界繫 增上增上色界繫色界 增上
同類異熟增上色界繫 與欲界繫大種增上

[0688b01] 欲界繫色界繫大種 增上增上色界繫大種與欲界繫 增上增上
界繫色界繫 增上增上色界繫與欲 增上增上
色界繫大種色界繫增上增上 色界繫色界繫大種
增上異熟因增上 諸色欲界繫一切欲界繫大種 答應四句有色欲界繫欲界繫
大種欲界繫大種大種 有色欲界繫大種欲界繫 欲界繫大種云何一切
法智隨轉欲界現前類智 色有色欲界繫欲界繫大種色欲 界繫欲界繫大種云何欲界繫
有對有色欲界 欲界繫大種色界繫大種 色界繫色界繫大種色界繫 大種

[0688b23] 諸色色界繫一切色界繫大種答應四句有色色界繫色界繫大種 色界繫大種所以有色色界繫
大種色界繫色界繫大種 云何色界現前類智 有色色界繫色界繫大種
色界繫色界繫大種云何 界繫有對有漏隨心有色 色界繫色界繫大種欲界繫
大種色欲界繫欲界繫大種 欲界繫大種

[0688c05] 諸色過去一切過去大種 應作四句有色過去過去大種 過去大種所以有色過去大種
過去未來現在過去大種 云何未來現在過去大種 過去有色過去過去大種
過去過去大種云何 一切有對隨心 有色過去過去大種未來
現在大種未來現在現在大種 未來未來大種

[0688c16] 諸色未來一切未來大種 未來大種一切未來云何未來一切有對隨心
未來大種未來有色未來未來大種未來大種 未來過去現在大種云何
過去現在大種 現在

[0688c24] 諸色現在一切現在大種答應 四句有色現在現在大種 大種現在過去大種云何
現在過去大種所以 無表色現在大種何故 轉依無表色
二種轉依現在大種 過去大種轉依是故
過去有色現在大種現在未來現在大種云何未來 現在大種所以
現在現在大種現在現在大種 云何現在一切有對 現在現在大種
現在有色現在現在 大種過去未來大種過去未來 過去大種未來未來大種
云何乃至廣說何故 決定勝義 善勝不善世俗 決定地界
故作

[0689a18] 云何顯形世俗施設 世間顯形假想施設地名 青黃長短地界云何
勝義

[0689a22] 云何顯形世俗施設 世間顯形假想施設水名 青黃長短云何水界
勝義水體

[0689a26] 云何顯形世俗施設 世間顯形假想施設 青黃長短梵志觀火

疾疫  
退  

[0689b03] 火界云何勝義 云何風界風界云何何故 世俗世間假想
有餘師說世間假想世間風大

[0689b09] 地水火風處所乃至廣說何故 決定世俗 便無體處所
同一同一 實有五處隨一 五識隨一假實不同 不同由此緣故

[0689b16] 地水火風處所水火 處所色處所見二識眼識 意識眼識自相意識自相共相
處所觸處所得二識身識 意識共相 色處眼識

[0689b22] 地水火風處所一處 觸處所得二識身識意識共相和合
和合有情有情 處所有情非有 四處若非有情
非有情四處四處若非有情 有情四處處所 和合能量
和合四處能量四處五根 微妙非量和合 和合四處四處
有餘師說四處稱重 和合 四處四處有餘師說
和合和合 四處四處有餘師說四處
和合和合 四處四處有餘師說四處 色處鮮白金色
四處 塵垢 四處十二處洗浴 十二處明淨垢濁

[0689c18] 四大種何故 不能乃至 猛利方能遲鈍不能
損壞外事 三大故地 三大
應從乃至第四靜慮堅固合為成劫
便及第四靜慮無諸 因論何故不及 即由
最上靜慮 三災第四靜慮便無處無色說欲淨居諸天無上
處所淨居天無有 涅槃若爾云何壽量 涅槃無由乃至 便
便第四靜慮 不及靜慮有如尋伺 第二靜慮有如喜悅有水第三靜慮出息有風第四
靜慮是故不能

[0690a14] 火災從何世界 日輪時而隱伏然後一日蘇迷盧照耀
火災日輪漸次 勢力世界便世界 一日分為勢力世界便
一日焚燒 藏地出現作用 如是說有情增上世界
業力近處 乃至梵宮

[0690a25] 水災從何第三 灰水由此乃至極光淨天 下水勢力世界便
如是說有情增上世界 業力近處 因緣世界便

[0690b02] 風災從何第四 大風俱胝 山王金輪互相上下
空中有餘師說下風 風起吹散世界如是說 增上世界業力 近處遍淨天


[0690b10] 三災一切轉變世界火災一切猶如乾草
水災一切 沙糖隨即 風災一切離散
即便若爾諸法自相 三災轉變 有情增上三災

[0690b19] 如是三災壞事同分 欲界欲界靜慮靜慮乃至 第三靜慮若爾云何
大地妙高山洞然展轉 乃至梵宮極光淨天 成壞不善了知驚恐便 火焰梵宮
相續色界欲界梵宮 欲界相續

[0690b28] 三災起先云何如次 火災次第然後水災如是七七
火災無間風災 風水 遍淨天六十四如是
大劫一一各有八十中劫成住壞空 安隱人眾甚多國邑
修習十善業道從此以後捺落迦中有 命終不復爾時二十住劫二十 壞劫最初地獄有情從此漸減乃至
名為地獄有情 餓鬼一一壞相地獄 有情傍生先人人中
乳酪如何 增上非情傍生 諸事人身萬戶 任持相續云何
爾時人身法爾諸菩薩轉輪王無諸法爾如是說大海 傍生住處無有傍生
傍生有情傍生雜居 有情 人趣爾時法爾一有
靜慮如是靜慮 展轉宣告聞者攝心 從此梵天中有
漸減乃至一有 毘提訶洲瞿陀尼洲 壞相 三惡趣
靜慮梵世 有情有情人趣 四大法爾靜慮
宣告乃至有情 天中有情三十三天夜摩 樂變化天
化自在天一一壞相如初欲界有情 靜慮一有法爾第二 靜慮如是第二靜慮
如是展轉梵宮聞者攝心 命終往生天中靜慮有情 乃至一有名為梵天有情
如是欲界梵宮久遠空虛無有 大地經歷多時 一切草木不復乃至
第二日輪出現世間 由此 乃至第三日輪出現世間
枯竭一切江河乃至 第四日輪出現世間 無熱惱池四大
殑伽信度乃至 第五日輪出現世間由此 漸次大海乃至
第六日輪出現世間由此 大地妙高山 [*] 。 第七日輪出現世間由此
妙高山一時