Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 200

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第八第五

[0998c19] 後際分別十六有想初四 一類補特伽羅如是 如是命者一類補特伽羅
如是如是命者一類 伽羅如是如是總是 滿無二無異無缺第一建立第一我有
死後有想外道 以為我所 有色諸法名為有色我有 有想我所
有色死後有想欲界 色界無想天無色界有色無色有想不在
第二建立第二無色死後有想 外道無色以為 我所三蘊 色蘊我所想蘊
我所無色無色諸法名為無色有想有想有想想蘊我所無色
死後有想欲界乃至無所有處 第三建立第三有色 死後有想外道無色諦語外道五蘊
各別分別不得猶如各別分別 辛苦實有一味 無色有色無色諸法
名為有色無色 有想有想 自身 有餘外道有色我見過失
無色無色我見過失 外道我見 不決有色
有色無色死後有想 欲界其所乃至廣說第四 非有無色死後有想第三
實有不可說 有色無色有色無色過失非有 死後有想如是
等至我有死後 有分心中光明熾盛在身 身形內外明徹形相端嚴
光明熾盛清淨第一喬答摩無我 有分 色法有分 尋伺如是等至
遍處定如是二種 死後有想欲界全色無想 無色界有色 無邊死後有想
遍一切處明論士夫 廣大邊際難測 不能我方度生
老病理趣 即是即是無邊無色 不能 不能不能
不能無邊分量 尋伺如是等至 遍處定如是二種 死後有想欲界其所乃至
廣說無邊死後有想 不定
無量無邊無色 無量無邊如是二種
無邊死後有想欲界 其所乃至廣說非有無邊 死後有想第三為此第四三門 異說如是尋伺
等至

[0999c09] 故作我有我有種種 我有我有無量 我有死後有想
我有在前無色 一門我有種種 色界無想天四門 種種種種尋伺
差別一種工巧智者 有種工巧智者有種我有 無色 狹小
身故 全色無想天無色界
無色無色 執受我所身故 執行我執廣說
身故 有想 欲界乃至無所有處無想天我有無量無量
無色無量 遍一切處無量身故 無量無量有無 欲界全色無想天
色界有色無色 無量無色執受我所無量身故無量無量有無執行我執
廣說無量 身故無量無量無量 有想有無 欲界乃至無所有處無想天如是
尋伺等至 在前靜慮天眼通 靜慮歿來生此間便有情
一切便在地 天眼通在地 歿來生此間便
尋伺有情一切 便 我有傍生 天眼通有情苦樂
歿來生此間便我有 尋伺有情有時 有時便我有
第四靜慮乃至無所有處 歿來生此間便 尋伺如是 不明苦樂相應
非有十六後際分別有想 十六無想有色 四有有色四者我有
無想無想定 無想有情便我有 死後無想無想有情天中尋伺有風
苦受全無便有色 二執 死後無想命根無想定無想有情便
無色死後無想無想有情天中 尋伺命根有風 苦受全無便 無色無想尋伺
三蘊無色 無想三執有色無色死後無想 命根 各別分別不得猶如各別
不得 無想定無想有情便 有色無色死後無想 無想有情天中尋伺
有風苦受 全無便有色無色全無 尋伺 有色無色死後
無想非有無色死後無想 第三為此第四三門異說 四者我有死後無想
狹小 無色命根在身 身形如是無想定 無想有情便我有死後
無想無想有情天中 我見有風其所 二執無邊死後無想
遍一切處無色命根遍一切處如是 無想定無想有情便 無邊死後無想無想有情
天中尋伺 有風其所三執 無邊死後無想
無色命根 如是得無 無想有情便 無邊死後無想
有情天中尋伺 其所非有 無邊死後無想第三為此第四 異說如是後際分別
無想

[1000c29] 非有想非無想有色四有 有色四者我有死後非有 無想尋伺有情
明了便我有非有想非無想 非得所以者何無所有處 非非想無色
無有 色界無所有處 有色人體
我所色身乃至命終隨身我有 非非想不明現在非有
無想死後無色界有色 非非想實有非有 無想二執無色死後非有想非無想
非非想無色 我所無色 有無無色 不明現在非有
死後尋伺無色 有情不明便無色非有 無想三執 無色死後非有想非無想尋伺
無色有情不明便 有色無色非有想非無想 非得所以 無所有處
非非想無色 色界無所有處非非想
有色人體 我所色身 命終隨身有色無色 無色非非想
不明現在非有想非無想 死後無色界有色 非非想有色無色非有 無想非有無色死後
非有想非無想第三為此第四三門 異說

[1001b14] 四者我有死後非有 無想二執無邊死後非有想非無想三執 無邊死後非有想非無想
非有無邊死後非有想非無想如是 一切無色非非想 一切 非非想四無色我我所定時
一一緣故我有 定時緣故 無邊定時一一 緣故
第三第四三門異說 中一非非想 不明現在非有想非無想死後 尋伺無色界有色
無色其所如是 後際分別非有想非無想 何故無想論及非有想非無想
我有一切 應名有想有想受者無想 一切有想論說死後皆是後際分別

[1001c07] 斷滅論我有四大種 死後斷滅畢竟無有名為 正斷受胎
便受胎 無名斷滅欲界 死後斷滅畢竟無有名為正斷
產門彗星斷滅色界天死後斷滅畢竟無有名為
正斷產門等至無名斷滅斷見靜慮
斷見未能 靜慮天眼下地有情 中有等身
便靜慮命終悉皆 空無邊處天死後斷滅 無有名為正斷
識無邊處天死後斷滅畢竟無有 正斷六作無所有處天 斷滅畢竟無有名為正斷
非想非非想處天死後斷滅 無有名為正斷四有 空無邊處為生乃至 為生空無邊處為生
空無邊處死後無有斷滅 至若非非想為生 非非想處死無有斷滅如是 後際分別斷滅論七事
說死後際分別 涅槃論外道現在 涅槃我有爾時涅槃 不安清淨解脫
一切受用五欲爾時 現法涅槃第二過失所生眾苦所生 寂靜