Back to collection

Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 阿毘達磨大毘婆沙論

Scroll 77

Click on any word to see more details.

阿毘達磨大毘婆沙論卷第七
五百大阿羅漢

三藏法師玄奘 

第二十門第四

[0396a13] 說一切有部四大論師各別建立二世 尊者法救尊者妙音 尊者世友尊者
諸法 顯色無異變成 顯色如是諸法從未
來世現在未來現在 法體無得現在 去世現在過去法體 無得相異諸法
一一世法三世 二相女色 女色如是諸法過去 過去相合二世名為
未來世未來相合 世相名為現在現在 相合二世名為諸法
十位 百位無異 諸法三世 所立雜亂作用三世
有為法未有作用未來世有作用 現在作用已滅過去 諸法前後相待 女人母體
如是諸法過去未來現在所立 雜亂所以者何前後相待一一中有三世
過去前後剎那過去未來中間名 現在未來三世現在世法 三世
正理相異所立三世雜亂一一 世法三世 自性何為非理有為法從未 來世現在現在
過去未來 正理第三有作用

[0396b24] 三法不善無記善法云何 五蘊擇滅不善法云不善五蘊無記法云無記五蘊虛空非擇滅
廣說不善

[0396b28] 三法欲界色界無色界欲界 法云欲界繫五蘊色界繫法云色界繫五蘊無色界法云無色
界繫廣說不善 三法學無學無學法云五蘊無學法云無學五蘊
無學法云有漏五蘊無為 三法云何貪瞋癡道學 貪瞋癡貪瞋癡
無學二相是非 無學復次愛道 愛道無學道世俗愛道
無學 學道 二相是非無學復次 煩惱現觀煩惱
現觀現觀 二相是非無學復次 欲求滿梵行滿
滿無學二相是非 無學復次相續中有煩惱有無 煩惱相續
無漏道煩惱 無學二相是非無學 相續貪愛無漏道 貪愛相續貪愛
無漏道貪愛無學 二相是非無學復次見修 無學道無學二相
無學復次見修無學 無學二相是非無學復次未知已知根知根
無學二相是非無學復次 隨信隨法行信勝解身證聖者 無漏道慧解脫俱解脫聖者
無漏道無學二相是非 無學復次三果七聖 無漏道第四聖者
無學二相是非無學復次十八聖者無漏道 無學聖者無漏道無學二相 是非無學問住乃至
勝果無漏道云何名學 無漏道得名

[0397a16] 三法 法云隨信隨法行現觀 云何八十八隨眠相應心
心所法相應法云 十隨眠相應起身
二業相應并不染污 法云無漏 五蘊無為廣說不善
苦諦集諦滅諦道諦何故分別契經契經
故作如是 四諦自性云何阿毘達磨論師五取蘊 苦諦有漏集諦擇滅滅諦
道諦譬喻名色苦諦 集諦業煩惱盡是滅諦奢摩他 那是道諦分別論如是說八苦
苦諦有漏苦諦 集諦有漏 集諦盡是滅諦 有漏盡是滅諦八支聖道
道諦一切無學非道 阿羅漢成就苦滅二諦不成二諦所以者何 阿羅漢八支聖道阿羅漢
尊者妙音如是說 自相五蘊相續五蘊有情 無情如是一切皆是苦諦
行者現觀自相五蘊相續五蘊無情所以者何行相現觀相續 無情自相智論
如是說自相相續 無情自身非情自身非情何所現觀
自相五蘊自相 相續五蘊有情無情 如是一切皆是集諦 行者現觀自相五蘊因為
相續五蘊無情 自相五蘊相續五蘊 有情無情如是一切
滅諦觀行現觀 自相五蘊相續五蘊 無情自相五蘊
對治相續五蘊對治有情 對治如是一切皆是道諦 觀行現觀自相五蘊
相續無情對治 如是說自相五蘊 相續五蘊有情無情如是
皆是苦諦觀行現觀 行相現觀相續 無情自相觀行 現觀何故
所以者何無始 一切苦對治無始一切苦猶豫對治 決定無始一切苦
對治起信一切 所以者何 豈非 有空自身
既有自相現觀 自相五蘊相續 有情無情如是一切
皆是集諦觀行現觀 自相五蘊相續五蘊 有情無情如是一切 滅諦觀行現觀
自相五蘊對治相續五蘊 對治有情無情對治如是 皆是道諦觀行現觀
如是名為四諦自性自體相分 本性

[0398a05] 自性所以何故 實義真義顛倒 虛誑實義乃至
虛誑虛空非擇滅實義 虛誑何故世尊不立 苦因盡是對治世尊
虛空非擇滅苦因 是故世尊不立復次 盡是對治虛空非擇滅 對治不立
復次疾病疾病疾病 疾病對治虛空非擇滅疾病 疾病疾病疾病對治不立 復次惱害過患
過患惱害過患惱害 過患對治虛空非擇滅 不立復次重擔荷重
重擔重擔對治虛空 擇滅不立復次 彼岸虛空
不立復次 苦因道果虛空非擇滅 苦因非道非道不立 虛空非擇滅
不立復次虛空 無漏苦集諦無記滅諦無為 非道復次虛空非擇滅世故 無記滅諦復次虛空非擇滅
三諦無記滅諦復次虛空 擇滅三諦無記滅諦 邪見無漏 非擇滅邪見無漏緣故不立
復次無明 非擇滅無明不立 雜染清淨虛空
非擇滅雜染清淨不立 虛空 非擇滅不立復次作意作意
虛空非擇滅作意作意 不立

[0398b17] 顛倒顛倒 所以者何顛倒緣故 顛倒緣故三緣
顛倒增益一向 實相相應復次無常 不淨無我
虛誑 虛誑語所以 虛誑緣故虛誑語
緣故 實相相應復次緣故虛誑 不見不見聞言聞言 不覺不覺不知
不知緣故 是故實義乃至虛誑 四聖諦云何建立實事因果
現觀建立所以者何實事建立者應有苦集諦合為第二
第三三諦因果建立者應有有漏因果無漏道因果應分第五
現觀建立者應有瑜伽現觀欲界 無色界欲界
無色界欲界 無色界欲界 無色界對治
答應四聖諦因果若爾應有聖道因果 無漏道皆是
世間生老病死究竟若爾有漏皆是世間老病 流轉合一
行相有別是故建立聖諦 有漏四行非常三空 有漏四行三生
四緣無漏道唯有四行一道三行三緣 建立四諦一實事故因果
實事四諦實事一者有漏 無漏因果有漏因果 苦諦集諦無漏中有二種
一有有果有果 有果道諦有果 滅諦何故有漏事因 無漏道一諦
有別有漏各別 有漏各別 信實信實
無漏道非道是故三緣建立四諦現觀建立四諦若爾
諦行相同 無色界現觀苦諦行相欲界
無色界現觀集諦行相欲界 無色界現觀滅諦
行相欲界 無色界對治現觀 道諦同道行相 建立四諦不增不減

[0399a23] 苦集滅道脇尊者逼迫 生長寂靜