Back to collection

Dasheng Zhong Guan Shi Lun Di Juan Di Juan 大乘中觀釋論

Scroll 2

Click on any word to see more details.

大乘中觀釋論卷第二
安慧菩薩

譯經三藏大夫 大師賜紫沙門惟淨 

品第一

[0138b13] ◎復次剎那如是 相續過失是故

非有 和合

[0138b16] 中意 不可說不可 分位不能諸緣
有所無有 作用即為有如顯明決定
有所無所有無有不和 果分功用能所極成功用顯明
有所無有 不生非有增廣不生無生 諸緣體性不和
功用體性有如有性有人 功用不和合體有所 體性減少減少
非常因而決定離別異性 境界理應對治 二種決定境界
不成世俗諦譬如 有所是故有人 非有緣成有作用
發起亦復不成決定生性 增上是故

諸法無自性 非有

[0138c11] 種類 有性無性有所如是諸緣 中說
世俗諦勝義諦 因緣無諸 無法云何因而
和合有若不成相違決定不成 有性譬如決定 一法相違自性不生
如是如是和合 心所法取著所緣緣如是 決定不和勝義諦如是眼識
無言是故 緣法和合有所相違 有所世俗諦勝義諦
勝義諦中止有法諸相 所緣緣是故

無緣 云何有緣

[0139a01] 無緣云何有所緣法無成無間滅法容受 作為等無間緣決定如是分別是故

 應有
滅法能緣 次第緣

[0139a07] 石女諸法 是故次第緣和合生滅 不和云何
是故如是 有緣有所增上
緣法決定無所有故此 無自性言說無自性 成就是故

諸法無自性 非有
 如是無所有

[0139a18] 如是非有 諸緣 士夫增上果報果平等
體性如實 勝義諦何所若有若無緣中 如實觀察

 緣中
何不 緣中

[0139a27] 緣中緣生復次

緣生

[0139b01] 意樂何不 相似無性有成 不生復次


無自性

[0139b06] 意謂無自性云何能所差別 復次

無自性 緣生

[0139b09] 中意尊者提婆

 成因別異
成法 別異

[0139b12] 為止如是有人

不從緣生 不從緣生
無有 

[0139b15] 不能無性中有緣成緣法種類種類 果決他性有所為止
無有緣成無非緣成無緣種類無非 種類無非種類生無性 圓成無性
云何中意 世俗分別如是 勝義諦

去來品第之一

[0139b26] 次第勝義諦 如是差別有所 發起分別物體
無性句義 有所如是多種善巧 中有所生復發過失有人
勝義諦 實性作法不和為止 作法
已去答言

已去無有

[0139c08] 已去 極成不和自語相違復次[0139c11] 即如自語相違不和對治有人作用差別意樂


已去 

[0139c16] 有所已去 二種何以一法互相 諸法無性成就以是
非法中有何不是故有人現見世間 足下行動
謂言作者有所 復次

 中有

[0139c25] 別異云何復次

已去

[0139c27] 行動 復次

是故

[0140a01] 意謂已去復次

云何 
 不可得

[0140a05] 和合 二種有性不可得如是 相離過失
和合如是決定 和合云何時而何所復次

 二種
 

[0140a13] 不然已去 和合是故 過失過失
決定法應 二法
無道何以 決定有所云何 無所有決定云何諸法
如是決定應有如是 已去如是是故無二 別異過失復次

 

[0140a26] 何所

 不可得

[0140a28] 如此無二可見云何如是
是故其一無二 過失有人相離 無所得有所有所
是故無二法和如是過失無有 可作有別過失復次

 不可得

[0140b09] 作用 無性相離
云何如實云何 云何實有 有別云何[0140b17] 何所自相復次[0140b19] 所有相違復次

離去 第三

[0140b21] 如是第三無性是故無有 前言其所自相 復次

 云何

[0140b25] 無有云何復次

 不可得

[0140b27] 離去不和有如 中和別異 決定有所和合復次

 

[0140c03] 如是異法有著離去 可見離去無性 自相過失
如是何等 一者異法如是 差別無有可取道理
有別別異 過失有人發起已去發起別異 分位有所所以

已去

[0140c14] 已去作用而已 發起復次[0140c17] 作用未有已去發起復次

已去 

[0140c20] 是故云何發起所以 發起無性無性由是 勝義諦分別有人
應有如是已去時分 不然先有發起亦復發起
作用作用 分位有所 離去云何已去
無性如是云何 發起發起無故 體性無性不和決定
作用發起云何復次

 云何有分

[0141a06] 不見有如發起一切 已去時分一切如是無性
有如勝義諦如理分位 無所有云何已去時分大乘中觀釋論卷第二

* * *

【經文資訊大正藏 30 No. 1567 大乘中觀釋論(1-9)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】大德提供高麗藏 CD 經文,大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary