Back to collection

Dafang Guang Fo Huayan Jing Sui Shu Yan Yi Chao 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

Scroll 5

Click on any word to see more details.

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 第五
清涼華嚴寺沙門澄觀

[0032c10] ◎第五現相一總大意 不同放光四料揀同異應有四句一者二者無相無相
四者無相法性寂寥第二 無相四句中有初一無相諸相
如來但是無相寂滅 威儀具足世間十地佛住甚深真法性寂滅無相虛空
第一實義示現種種所行利益 眾生依法相與無相 究竟無相

[0032c21] 多端第二不同說法放光動地 涅槃聲光遍照
般若金華具有諸相華藏世界六種震動香雲蓋 瓔珞現相 相等

[0032c28] 第三放光中文 隨處 有所知者
第一現相 如來之間種種 眉間第二足輪第三
放光第四放光第五 第六眉間放光第七放光出現二種眉間
普賢第八放光第九眉間白毫光明 共有
有所面門 金口真佛子以是 咀嚼法味
身故眉間一乘中正 自下而上最初 卑微四信滿
第三安住屈伸迴向六十眉間 十如具足中道七出眉間 出現中道不住生死涅槃二邊
放光長子第八解發無故第九眉間表證法界之中如下故云

[0033a24] 動地第四料揀同異 二義不同 十地九地菩薩
如來大神通振動十方國土 無數難思議 便第九

[0033a29] 第六 來意 教理理法 興廢龍宮修行
在於般若修行 二義一者自行二者轉化 轉化下文引證第十六
菩薩譬如暗中不可佛法無人 眾生心

[0033b09] 說通三世間 後說不同總有一明


[0033b13] 即為五者三世間正覺三乘眾生世間器世間仍舊

[0033b15] 三世微塵毛孔有情 有分所以世界
微塵 有情毛孔有情 有情佛菩薩聲聞眾生
說通三世 過去佛現在佛說未來佛說普賢引證如是說 種種了知

[0033b24] 法界非一法界略明 法界之內一一
無量一法法界人法 無障礙初中十門 法界理法四行
人法十門 在家出家外道 菩薩多事
三千知識故云非一

[0033c05] 僧祇菩提樹 器世界知者菩提樹 妙音種種無有而言
師子座善慧地放大光明演說 身上一一毛孔 乃至三千大千世界所有一切
無形演出妙法乃至 不可說無量世界地水火風四大 所有微塵一一演出不可說
如是一切隨心無不 器界

[0033c16] 三明 不同下文

[0033c17] 第七 大意諸眾類別列子伯牙鼓琴
伯牙鼓琴高山 泰山流水善哉洋洋江漢伯牙
伯牙泰山
伯牙善哉 想像何處 莊子伯牙終身 不復鼓琴文選知己
道術知音知音 聽者

[0034a02] 第八本文大意 初中 無得

[0034a05] 第九

[0034a06] 第十大意所以尚書
第四鬼神無常 至極入定 契理下文三昧
十方諸佛現前一總有無所以所以若爾僧祇
諸佛 第一不可勸說
一說一切第二 圓融 四句
四句一者一說僧祇二者 一切一切一說一切處文殊法界聲說 無異四者一切一切十方
我等諸佛如是說三不 不明 菩薩因故十地
此處宣示果分不可說因分因分 分為

[0034b01] 若爾僧祇 初設

[0034b03] 微細略舉 微細知者一切菩薩僧祇
數量重重微細光明功德 光能破地獄三重 超出因果
不可說中意菩薩
鳥跡 前因

[0034b14] 施設不同一準佛說微細超出聖教施設
千差萬別 佛說 大旨全同何不 故云一準

[0034b20] 二種第四 三業口業勸說意業
加以益智身業摩頂 雖則同時 不同

[0034b25] 普光法界普光 法界即是第九四會唯有 兩會入定
普賢菩薩佛神力 第八普賢三昧無有加分 作用發起佛神力 法界如來三昧不可
普賢文殊 佛力 二者所以
未必如來 未定不容 唯有加之不捨有意
多義文具

[0034c11] 第二藏教 總科 世親攝論攝大乘論
本論無著菩薩 即世無性菩薩大唐三藏 梁朝真諦世親釋論
十五攝論釋義大同小異 隨便異名古德自取無性
世親一切 知者 一應依止
相等理事

[0034c24] 包含 以前 三藏第二
三藏初中三藏三藏 名下
一會梵音四會梵音素怛纜 中天修多羅
修妬路諸天龜茲 三藏于闐國近東 隨時輕重
理則前後三藏多云修多羅梵音之中華夏 中夏淮南中方
輕重西域梵語中天 西三藏南天 中天東西各異

[0035a12] 古譯契經 第二標名二智 引證契理契理
契經便 印度古德敵對
第三即是 即是刊定 古德和尚此前
刊定 刊定記敘古義便論及 梵本所以者何
敵對 不分第一修多羅 敵對
敵對敵對故云敵對 古德敵對 契理
借契契經 即是若是全名 修多羅其三
一者所行依正道理 明知 舉例質多
亦作非心契理 不分 三藏十二部
修多羅別稱修多羅毘奈耶古來相傳 不論修多羅 而立
所以者何修多羅 由此涅槃十五 如是我聞歡喜奉行一切
修多羅刊定 更為三藏 重者三藏經律論二修
總稱調伏對法別稱三藏 即是總稱受別故云 修多羅三藏古人不知 相得故云不分
十二部 二部修多羅祇夜即為 別稱修多羅祇夜十一
修多羅修多羅 總稱受別三藏修多羅 十二分修多羅十一