Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao 《修習止觀坐禪法要》

Narrated by Zhi Yi

Colophon

第 46 冊 No. 1915 修習止觀坐禪法要 隋 智顗述 共 1 卷 Volume 46, No. 1915 Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao Narrated by Zhi Yi in the Sui in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zhi Yi, 《修習止觀坐禪法要》 'Xiu Xi Zhi Guan Zuochan Fa Yao,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 46, No. 1915, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T46n1915.

Collection vocabulary analysis