Fa Hua Sanmei Xingshi Yun Xiang Buzhu Yi 法華三昧行事運想補助儀

Composed by Zhanran

Colophon

第 46 冊 No. 1942 法華三昧行事運想補助儀 唐 湛然撰 共 1 卷 Volume 46, No. 1942 Fa Hua Sanmei Xingshi Yun Xiang Buzhu Yi Composed by Zhanran in the Tang in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zhanran, 《法華三昧行事運想補助儀》 'Fa Hua Sanmei Xingshi Yun Xiang Buzhu Yi,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 46, No. 1942, Accessed 2016-10-25, http://tripitaka.cbeta.org/T46n1942.

Collection vocabulary analysis