Back to collection

Ming Fofa Genben Bei 明佛法根本碑

Scroll 1

Click on any word to see more details.

明佛法根本碑
大興善寺曼拏攞 阿闍梨三藏智慧論述

[0988b28] 根本薄伽梵大毘盧遮那諸佛根本真言陀羅尼諸法十方 剎海一切如來滿聖賢毘盧
遮那淨妙法身受用變化 教理真言陀羅尼門三藏教 根性大小乘三藏戒定慧
聖諦所謂素怛覽 契經藏調伏 對法藏即是契經論藏
三藏真言陀羅尼門一字一切三藏 教理陀羅尼教三藏陀羅 總持一切不生一切
善法不滅一切雜染證得清淨 等流教法一字 甚深修行宣說逆順自在
總持由此陀羅尼三摩地現前 無量三摩地是故菩薩六趣 受生煩惱隨煩惱大神通
利樂無邊有情文字總持由此陀羅 成就一字所聞無量蘇多羅 陀羅尼三身大功德
法性法住法界總持諸法三世如來 成正覺樂修行者應從瑜珈 阿闍梨無上大菩提心三摩耶戒
曼拏攞灌頂授受修行 盧遮那一切如來五智灌頂阿闍梨 傳教灌頂佛智
金剛名號從此廣大甚深不思議 超越二乘十地金剛薩埵阿闍梨佛傳如來佛身戒律
語密真言佛心正智有情三密 無上三身果位示教稽首 世尊大慈悲開演法門
大略四千其三 正法修多羅藏正法受持學處受持學處
通達諸法真實性阿毘達磨藏 根性大小乘三藏戒定慧 信解修行相應四果
地前十地皆是佛說佛心 上乘三藏佛乘灌頂 三密印相三身佛果指歸

一乘三藏  佛法根源  大覺開示
灌頂相傳  悟入  三業
  如來禪  真言
知見無邊  分明了了  月滿
無盡  利樂隨緣

[0989a17] 十萬灌頂乃至一切如來 三密內證同體加持一一修行指授 一心諸佛一行諸佛一法
諸法諸法一字無量 一字

[0989a22] 字體實性無窮執持法佛 重重圓月照明菩提滿無住真常不斷

根本佛法

* * *

【經文資訊大正藏 46 No. 1954 明佛法根本碑
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary