Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》

Verses by Zheng Jue, recited by Xing Xiu

Colophon

第 48 冊 No. 2004 萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄 宋 正覺頌古.元 行秀評唱 共 6 卷 Volume 48, No. 2004 Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu Original verses by Zheng Jue, recited by Xing Xiu in the Yuan in 6 scrolls

Notes

English translations: (1) Wick, Gary Shishin 2005, The Book of Equanimity: Illuminating Classic Zen Koans, Boston: Wisdom Publications. (2) Xingxiu, and Thomas F. Cleary 1998, Book of Serenity, Boston: Shambhala.

Primary Source

Zheng Jue and Xing Xiu, 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 'Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 48, No. 2004, Accessed 2016-10-27, http://tripitaka.cbeta.org/T48n2004.

Collection vocabulary analysis