Chan Zong Jue Yi Ji 禪宗決疑集

Narrated by Zhi Che

Colophon

第 48 冊 No. 2021 禪宗決疑集 元 智徹述 共 1 卷 Volume 48, No. 2021 Chan Zong Jue Yi Ji Narrated by Zhi Che in the Yuan in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Zhi Che, 《禪宗決疑集》 'Chan Zong Jue Yi Ji,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 48, No. 2021, Accessed 2016-10-29, http://tripitaka.cbeta.org/T48n2021.

Collection vocabulary analysis