Xuan Zong Chao Fan Jing San Zang Shan Wu Wei Zeng Hong Lu Qing Xing Zhuang 玄宗朝翻經三藏善無畏贈鴻臚卿行狀

Composed by 李華

Colophon

第 50 冊 No. 2055 玄宗朝翻經三藏善無畏贈鴻臚卿行狀 唐 李華撰 共 1 卷 Volume 50, No. 2055; Xuan Zong Chao Fan Jing San Zang Shan Wu Wei Zeng Hong Lu Qing Xing Zhuang; Composed by Li Hua in the Tang in 1 scroll

English translation

None

Primary Source

李華, 《玄宗朝翻經三藏善無畏贈鴻臚卿行狀》 'Xuan Zong Chao Fan Jing San Zang Shan Wu Wei Zeng Hong Lu Qing Xing Zhuang,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 50, No. 2055, Accessed 2016-10-30, http://tripitaka.cbeta.org/T50n2055.

Collection vocabulary analysis