Da Tang Gu Dade Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi Bu Kong San Zang Xing Zhuang 大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀

Composed by Zhao Qian

Colophon

第 50 冊 No. 2056 大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀 唐 趙遷撰 共 1 卷 Volume 50, No. 2056; Da Tang Gu Dade Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi Bu Kong San Zang Xing Zhuang; Composed by Zhao Qian in the Tang in 1 scroll

English translation

None

Primary Source

Zhao Qian, 《大唐故大德贈司空大辨正廣智不空三藏行狀》 'Da Tang Gu Dade Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi Bu Kong San Zang Xing Zhuang,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 50, No. 2056, Accessed 2016-10-30, http://tripitaka.cbeta.org/T50n2056.

Collection vocabulary analysis