NTI Reader
NTI Reader

Top Level Contents > Volume 38 Sūtra Commentary Section 經疏部

Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Volume 38 Sūtra Commentary Section 經疏部

No.Title
1765 Da Ban Niepan Jing Xuan Yi 《大般涅槃經玄義》
1766 Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》
1767 Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》
1768 Da Ban Niepan Jing You Yi 《涅槃經遊意》
1769 Niepan Zong Yao 《涅槃宗要》
1770 Benyuan Yaoshi Jing Guji 《本願藥師經古迹》
1771 Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》
1772 Guan Mile Shang Sheng Doushuaitian Jing Zan 《觀彌勒上生兜率天經贊》
1773 Mile Shang Sheng Jing Zong Yao 《彌勒上生經宗要》
1774 San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》
1775 Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》
1776 Weimo Yi Ji 《維摩義記》
1777 Wei Mo Jing Xuan Shu 《維摩經玄疏》
1778 Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》
1779 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》
1780 Jing Ming Xuan Lun 《淨名玄論》
1781 Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》
1782 Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》