NTI Buddhist Text Reader

Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》

Narrated by Zhi Yuan

Title
Scroll 1
Scroll 2
Scroll 3
Scroll 4

Colophon


第 38 冊 No. 1766

涅槃玄義發源機要
宋 智圓述

共 4 卷

Volume 38, No. 1766
Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao
Narrated by Zhi Yuan in the Song in 4 scrolls

Notes


A commentary on the Mahāparinirvāṇa Sūtra

English translations: None

Primary Source


Zhi Yuan, 《涅槃玄義發源機要》 'Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 38, No. 1766, Accessed 2016-10-23, http://tripitaka.cbeta.org/T38n1766.


Glossary and vocabulary analysis