NTI Reader
NTI Reader

照耀 zhàoyào

zhàoyào verb to shine / to illuminate
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Optics 光学

Contained in

义光照耀

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 24
Fo Shuo Chu Fenshuo Jing 《佛說初分說經》 Scroll 1 18
Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 18
Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說無二平等最上瑜伽大教王經》 Scroll 1 8
Mahāmeghasūtra (Da Yun Jing Qing Yu Pin Di Liu Shi Si) 《大雲經請雨品第六十四》 Scroll 1 6
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 62 5
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 2 5
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 5
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 7 5
Bai Qian Song Da Ji Jing Dizang Pusa Qingwen Fashen Zan 《百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚》 Scroll 1 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
光明照耀 光明照耀 其身清淨光明照耀 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 98
照耀世间 照耀世間 能照耀世間 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 8
以为照耀 以為照耀 一萬光明以為照耀 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 7
明照耀 明照耀 諸佛光明照耀中 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 6
照耀云 照耀雲 普光照耀雲 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 5
能照耀 能照耀 能照耀世間 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 4
照耀无边 照耀無邊 日輪光明照耀無邊 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 23 4
广大照耀 廣大照耀 彼有身光廣大照耀 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 4
色照耀 色照耀 光色照耀猶如火藏 Avaivartikacakrasūtra (Butuizhuan Falun Jing) 《不退轉法輪經》 Scroll 1 3
普遍照耀 普遍照耀 以是大慈大悲光明普遍照耀 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 20 3