NTI Reader
NTI Reader

陀罗尼 (陀羅尼) tuóluóní

tuóluóní noun a dharani / an incantation
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 真言; FGS translation standard: Dharani (Faxiang)

Contained in

一切如来心秘密全身舍利宝箧陀罗尼经佛说俱利伽罗大龙胜外道伏陀罗尼经佛说长寿灭罪护诸童子陀罗尼经七俱胝佛母所说淮提陀罗尼经千手千眼观世音菩萨大圆满无碍大悲心陀罗尼经佛顶尊胜陀罗尼经拔一切业障根本得生净土陀罗尼消灾吉祥陀罗尼如意宝轮王陀罗尼千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经尊胜陀罗尼经大自在陀罗尼神咒经六字陀罗尼大方等陀罗尼经圣八千颂般若波罗蜜多一百八名真实圆义陀罗尼经阿弥陀鼓音声王陀罗尼经宝星陀罗尼经清净法身毘卢遮那心地法门成就一切陀罗尼三种悉地清净法身毘卢遮那心地法门成就一切陀罗尼三种悉地陀罗尼集经总释陀罗尼义赞都部陀罗尼目三种悉地破地狱转业障出三界秘密陀罗尼法佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密陀罗尼诸佛心陀罗尼经诸佛心印陀罗尼经九品往生阿弥陀三摩地集陀罗尼经佛说无量功德陀罗尼经无量功德陀罗尼经佛说大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经大乘圣无量寿决定光明王如来陀罗尼经佛说无能胜幡王如来庄严陀罗尼经无能胜幡王如来庄严陀罗尼经大佛顶如来放光悉怛多钵怛罗陀罗尼大佛顶大陀罗尼大佛顶广聚陀罗尼经大佛顶如来放光悉怛多般怛罗大神力都摄一切呪王陀罗尼经大威德最胜金轮三昧呪品五佛顶三昧陀罗尼经大陀罗尼末法中一字心呪经宝悉地成佛陀罗尼经佛说炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经炽盛光大威德消灾吉祥陀罗尼经佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经佛顶尊胜陀罗尼经佛顶最胜陀罗尼经最胜佛顶陀罗尼净除业障呪经佛说佛顶尊胜陀罗尼经佛顶尊胜陀罗尼经佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨法最胜佛顶陀罗尼经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 9 147
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 65 119
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 48 119
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 281 109
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 240 109
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 1 102
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 1 101
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 4 98
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 124 85
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 1 85

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
陀罗尼门 陀羅尼門 皆得陀羅尼門 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 3005
切陀罗尼 切陀羅尼 是一切陀羅尼門非一切陀羅尼門空 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 37 58
行陀罗尼 行陀羅尼 大乘悲分陀利經入一切種智行陀羅尼品第三 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 36
修陀罗尼 修陀羅尼 自修陀羅尼門亦勸彼修陀羅尼門 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 300 35
应观陀罗尼 應觀陀羅尼 不應觀陀羅尼門若常若無常 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 12 27
三昧陀罗尼 三昧陀羅尼 說諸三昧陀羅尼門 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 7 12
解陀罗尼 解陀羅尼 得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 11
离陀罗尼 離陀羅尼 離陀羅尼門有菩薩摩訶薩不 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 14 11
陀罗尼三昧 陀羅尼三昧 得陀羅尼三昧忍辱 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 9
陀罗尼忍辱 陀羅尼忍辱 皆得陀羅尼忍辱禪定 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 8