NTI Reader
NTI Reader

拔一切业障根本得生净土陀罗尼 (拔一切業障根本得生淨土陀羅尼) Bá Yīqiè Yèzhàng Gēnběn De Shēng Jìng Tǔ Tuóluóní

Bá Yīqiè Yèzhàng Gēnběn De Shēng Jìng Tǔ Tuóluóní proper noun The Pure Land Dharani
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Dharani 咒
Notes: See 往生