NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

拔一切业障根本得生净土陀罗尼 (拔一切業障根本得生淨土陀羅尼) Bá Yīqiè Yèzhàng Gēnběn De Shēng Jìng Tǔ Tuóluóní

Bá Yīqiè Yèzhàng Gēnběn De Shēng Jìng Tǔ Tuóluóní proper noun The Pure Land Dharani
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Dharani 咒
Notes: See 往生