NTI Reader
NTI Reader

慧命 huìmìng

huìmìng noun friend / brother
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Literally, 'wisdom-life'; a term used to address a monastic; see also 具壽 (FGDB '慧命'; SH '慧命')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Yiqie Fa Gao Wang Jing 《佛說一切法高王經》 Scroll 1 27
Caturdārakasamādhisūtra (Si Tongzi Sanmei Jing) 《四童子三昧經》 Scroll 3 14
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 61 12
Saṅghāṭīsūtradharmaparyāya (Sanghata Sutra) 《僧伽吒經》 Scroll 1 12
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 4 10
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 5 10
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 10
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 42 9
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 5 9
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 67 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
慧命舍利弗 慧命舍利弗 爾時慧命舍利弗 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 100
尔时慧命 爾時慧命 爾時慧命憍陳如等 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 10 70
慧命须菩提 慧命須菩提 慧命須菩提 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 69
慧命阿难 慧命阿難 慧命阿難 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 3 63
告慧命 告慧命 爾時佛告慧命須菩提 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 37
慧命马 慧命馬 爾時慧命馬勝比丘從坐而起 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 62 31
答慧命 答慧命 爾時世尊以偈答慧命馬勝言 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 63 14
慧命根 慧命根 斷慧命根墮地獄中 Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》 Scroll 4 10
圣慧命 聖慧命 聖慧命者受用正法 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 5 9
慧命摩诃迦叶 慧命摩訶迦葉 慧命摩訶迦葉如是等諸多知識比丘 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 9