gě gé

 1. proper noun Ge
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字 , Concept: Surname 姓氏
  Notes: (Guoyu '葛' gě)
 2. noun East Asian arrowroot
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Botany 植物学 , Concept: Plant 植物
  Notes: (Guoyu '葛' gé n 1; Wikipedia '葛_(植物)')
 3. noun summer clothes
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '葛' gé n 2)
 4. proper noun Ge
  Domain: History 历史 , Subdomain: China 中国 , Concept: State 国
  Notes: A vassal state during the Xia dynasty in the area of present-day Henan (Guoyu '葛' gé n 3; Wikipedia '葛国')

Contained in

Also contained in

诸葛亮西葛茲葛洪三个臭皮匠,合成一个诸葛亮三个臭皮匠,胜过一个诸葛亮三个臭皮匠,胜过一个诸葛亮三个臭皮匠,赛过一个诸葛亮三个臭皮匠,赛过诸葛亮三个臭皮匠,顶个诸葛亮纠葛葛藤杯葛瓜葛葛布葛巾葛摩葛粉葛从周葛尔丹诸葛

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Yujia Ji Yao Yan Kou Shi Shi Yi 《瑜伽集要焰口施食儀》 — count: 54
 • Scroll 1 Fan Dabei Shen Zhou 《番大悲神呪》 — count: 32
 • Scroll 21 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 32
 • Scroll 8 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 30
 • Scroll 1 Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 《佛說最上祕密那拏天經》 — count: 25
 • Scroll 1 Fo Shuo Dabai Sangai Zong Chi Tuoluoni Jing 《佛說大白傘蓋總持陀羅尼經》 — count: 24
 • Scroll 1 Amoghapāśahṛdayadhāraṇīsūtra (Fo Shuo Sheng Guanzizai Pusa Bu Kong Wang Mimi Xin Tuoluoni Jing) 《佛說聖觀自在菩薩不空王祕密心陀羅尼經》 — count: 24
 • Scroll 13 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 23
 • Scroll 17 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 — count: 17
 • Scroll 1 San Guo Yi Shi 《三國遺事》 — count: 17

Collocations

 • 葛哩 (葛哩) 葛葛哩 — Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經》, Scroll 1 — count: 168
 • 商葛 (商葛) 商葛梨 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 3 — count: 14
 • 葛嚩 (葛嚩) 葛嚩濟 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 7 — count: 13
 • 葛噜 (葛嚕) 葛嚕彌 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 3 — count: 12
 • 葛致 (葛致) 尾葛致 — Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》, Scroll 17 — count: 9
 • 葛波罗 (葛波羅) 東南隅嚕捺囉葛波羅 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》, Scroll 3 — count: 9
 • 尾葛 (尾葛) 尾葛致 — Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》, Scroll 17 — count: 6
 • 葛葛 (葛葛) 葛葛哩 — Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經》, Scroll 1 — count: 6
 • 葛茶 (葛茶) 葛茶葛茶發吒 — Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》, Scroll 13 — count: 6
 • 葛吒 (葛吒) 葛吒葛吒 — Laṅkāvatārasūtra (Dasheng Ru Lengjia Jing) 《大乘入楞伽經》, Scroll 6 — count: 6