NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

释迦 (釋迦) Shìjiā

Shìjiā proper noun Sakyamuni Buddha
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Buddha 佛
Notes: See 釋迦牟尼

Contained in

释迦牟尼释迦牟尼佛释迦佛释迦族佛宫寺释迦塔释迦文佛释迦牟尼佛释迦提婆释迦文尼佛金刚一乘修行仪轨法品释迦牟尼佛成道在菩提树降魔赞释迦佛赞释迦称释迦如来涅槃礼赞文释迦谱释迦氏谱释迦方志释迦牟尼如来像法灭尽之记释迦文释迦十大弟子释迦十圣释迦文尼释迦牟曩释迦八相释迦牟尼佛传释迦如来释迦传释迦牟尼传

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Huayan You Yi 《華嚴遊意》 Scroll 1 178
Fa Hua Xuan Lun 《法華玄論》 Scroll 9 105
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 56
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 3 52
Mile Jing You Yi 《彌勒經遊意》 Scroll 1 51
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 43
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 9 43
Fa Hua Yi Shu 《法華義疏》 Scroll 10 35
Fa Hua Jing Yi Ji 《法華經義記》 Scroll 2 35
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 12 34

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
释迦子 釋迦子 此是釋迦子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 11
释迦菩萨 釋迦菩薩 釋迦菩薩於往昔時作光明王 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 9
释迦弟子 釋迦弟子 此釋迦弟子皆有神德 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 8
释迦王 釋迦王 尊者跋提釋迦王 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 7
释迦牟 釋迦牟 釋迦牟多阿竭 Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 1 6
释迦毘 釋迦毘 如釋提桓因著釋迦毘楞伽寶瓔珞已 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Pusa Xing Fangbian Jingjie Shentong Bianhua Jing) 《佛說菩薩行方便境界神通變化經》 Scroll 1 5
释迦无上 釋迦無上 唯我釋迦無上尊法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
见释迦 見釋迦 或見釋迦成佛道 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 80 4
诣释迦 詣釋迦 次復詣釋迦牟如來 Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 1 4
释迦种姓 釋迦種姓 并與一億釋迦種姓 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
釋迦所以 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
釋迦無上 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
釋迦 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
釋迦 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
尊者跋提釋迦 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
竹林釋迦寺中 Scroll 28 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
還有釋迦 Scroll 32 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
釋迦大姓 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
釋迦 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
釋迦年少人民 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
釋迦 Scroll 45 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
天子名曰釋迦 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5
釋迦弟子 Scroll 20 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
沙門釋迦 Scroll 21 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 3
釋迦弟子 Scroll 22 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
釋迦弟子 Scroll 30 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
今日釋迦弟子無有神足 Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
釋迦弟子 Scroll 1 in Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 1
釋迦菩薩往昔光明 Scroll 1 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
釋迦 Scroll 1 in Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 1
種姓釋迦第一甘蔗苗裔聖王之後 Scroll 1 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 3
釋迦種姓 Scroll 2 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 1
釋迦大師 Scroll 2 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
稱為釋迦 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
釋迦 Scroll 12 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1