NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

兜率 Dōushuài

Dōushuài proper noun Tuṣita / Tushita / Tuṣita Heaven
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: tuṣita, Pāli: tusita, one of the heavenly realms in Buddhist cosmology (FGDB '兜率天'; Lancaster 1968, 378)

Contained in

兜率天降兜率兜率陀兜率陀天兜率多天观弥勒菩萨上生兜率天经佛说观弥勒菩萨上生兜率天经观弥勒上生兜率天经贊兜率娑婆,来去不动金刚座,琉璃安养,左右同尊大法王

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Pure Land Treatise 《淨土論》 Scroll 3 21
Shi Jing Tu Qun Yi Lun 《釋淨土群疑論》 Scroll 4 18
San Mile Jing Shu 《三彌勒經疏》 Scroll 1 15
Da Hui Pu Jue Chan Shi Zong Men Wu Ku 《大慧普覺禪師宗門武庫》 Scroll 1 12
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 7 11
You Xin Anle Dao 《遊心安樂道》 Scroll 1 11
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 2 10
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 2 8
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 8
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 9 7

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
兜率宫 兜率宮 所謂顯於菩薩住兜率宮 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 43
生兜率 生兜率 或生兜率哆天 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 16
住兜率 住兜率 所謂顯於菩薩住兜率宮 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 15
兜率诸天 兜率諸天 兜率諸天各各唱令 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 44 14
兜率哆 兜率哆 或生兜率哆天 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 12
在兜率 在兜率 菩薩在兜率 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 1 10
夜摩兜率 夜摩兜率 帝釋夜摩兜率等 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 28 7
兜率及 兜率及 焰摩兜率及化樂 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 28 5
升兜率 升兜率 一升兜率 Fahua Xuan Yi Shi Qian 《法華玄義釋籤》 Scroll 20 5
兜率下生 兜率下生 我昔從彼兜率下生之時 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
菩薩兜率 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 3
兜率 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
兜率 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
兜率 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
兜率 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
兜率 Scroll 48 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
兜率 Scroll 55 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
兜率 Scroll 59 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
兜率化樂 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
兜率諸天 Scroll 44 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
處於兜率微妙天宮 Scroll 1 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 6
兜率 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 8
兜率下生 Scroll 6 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
往昔兜率 Scroll 10 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
兜率 Scroll 11 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
兜率諸天 Scroll 1 in Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 2
兜率 Scroll 2 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
然燈菩薩兜率 Scroll 3 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
佛本行集經兜率第四 Scroll 5 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 7
兜率 Scroll 6 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 5
兜率 Scroll 7 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 11
兜率 Scroll 7 in Suvikrāntavikrāmiparipṛcchāprajñāpāramitāsūtra 《勝天王般若波羅蜜經》 1
一切菩薩兜率廣說供養法門 Scroll 1 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
兜率 Scroll 4 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
兜率諸天皆大歡喜 Scroll 13 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1