NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

僧伽梨 sēngjiālì

sēngjiālì noun sanghati
Domain: Buddhism 佛教
Notes: A monk's outer robe for going to palaces and villages, one of a monk's three robes; FGS translation standard: Sanghati (Faxiang)

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 33
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 35 21
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 4 21
Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo 《四分律刪補隨機羯磨》 Scroll 2 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 26 14
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 13
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 22 13
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 12
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 37 12

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
僧伽梨衣 僧伽梨衣 汝可取我僧伽梨衣 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 29
僧伽梨及 僧伽梨及 善著僧伽梨及諸衣鉢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 17
作僧伽梨 作僧伽梨 染已作僧伽梨 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 114 13
持僧伽梨 持僧伽梨 持僧伽梨 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 11
襞僧伽梨 襞僧伽梨 襞僧伽梨作枕 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 11
僧伽梨作 僧伽梨作 襞僧伽梨作枕 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
取僧伽梨 取僧伽梨 汝取僧伽梨四牒而敷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
缝僧伽梨 縫僧伽梨 諸比丘用縫僧伽梨 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 6
僧伽梨来 僧伽梨來 取僧伽梨來 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 6
失僧伽梨 失僧伽梨 便失僧伽梨 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 8 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
僧伽梨 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
世尊僧伽梨 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
爾時世尊僧伽梨 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
可取僧伽梨 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
世尊僧伽梨 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 1
僧伽梨 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
僧伽梨 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
僧伽梨 Scroll 19 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
僧伽梨 Scroll 20 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
僧伽梨 Scroll 22 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
僧伽梨 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 1
僧伽梨 Scroll 1 in Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 4
僧伽梨 Scroll 1 in Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 《數經》 1
僧伽梨比丘 Scroll 11 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
如來僧伽梨 Scroll 23 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
世尊僧伽梨枕頭 Scroll 27 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
僧伽梨 Scroll 41 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
僧伽梨 Scroll 43 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
即便僧伽梨 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
僧伽梨 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
血流僧伽梨身體 Scroll 1 in Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 1
正使僧伽梨左右 Scroll 11 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
僧伽梨 Scroll 22 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
世尊僧伽梨 Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
僧伽梨 Scroll 41 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1