NTI Reader
NTI Reader

僧伽梨 sēngjiālì

sēngjiālì noun sanghati
Domain: Buddhism 佛教
Notes: A monk's outer robe for going to palaces and villages, one of a monk's three robes; FGS translation standard: Sanghati (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 33
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 35 21
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 4 21
Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo 《四分律刪補隨機羯磨》 Scroll 2 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 26 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 22 13
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 13
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 12
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 37 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
僧伽梨衣 僧伽梨衣 汝可取我僧伽梨衣 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 29
僧伽梨及 僧伽梨及 善著僧伽梨及諸衣鉢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 17
作僧伽梨 作僧伽梨 染已作僧伽梨 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 114 14
持僧伽梨 持僧伽梨 持僧伽梨 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 11
襞僧伽梨 襞僧伽梨 襞僧伽梨作枕 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 11
僧伽梨作 僧伽梨作 襞僧伽梨作枕 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
取僧伽梨 取僧伽梨 汝取僧伽梨四牒而敷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
僧伽梨来 僧伽梨來 取僧伽梨來 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 6
缝僧伽梨 縫僧伽梨 諸比丘用縫僧伽梨 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 6
僧伽梨在 僧伽梨在 正使著僧伽梨在吾左右 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 5