NTI Reader
NTI Reader

僧伽梨 sēngjiālì

sēngjiālì noun sanghati
Domain: Buddhism 佛教
Notes: A monk's outer robe for going to palaces and villages, one of a monk's three robes; FGS translation standard: Sanghati (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 5 33
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 24
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 35 21
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 4 21
Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo 《四分律刪補隨機羯磨》 Scroll 2 16
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 26 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 22 13
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 13
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 12
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 41 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
僧伽梨衣 僧伽梨衣 汝可取我僧伽梨衣 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 29
僧伽梨及 僧伽梨及 善著僧伽梨及諸衣鉢 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 19 17
作僧伽梨 作僧伽梨 染已作僧伽梨 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 114 14
襞僧伽梨 襞僧伽梨 襞僧伽梨作枕 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 11
持僧伽梨 持僧伽梨 持僧伽梨 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 11
僧伽梨作 僧伽梨作 襞僧伽梨作枕 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 9
取僧伽梨 取僧伽梨 汝取僧伽梨四牒而敷 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 7
缝僧伽梨 縫僧伽梨 諸比丘用縫僧伽梨 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 4 6
僧伽梨来 僧伽梨來 取僧伽梨來 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 9 6
僧伽梨在 僧伽梨在 正使著僧伽梨在吾左右 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 11 5