NTI Reader
NTI Reader

十方诸佛 (十方諸佛) Shí Fāng zhū Fó

Shí Fāng zhū Fó proper noun the Buddhas of the Ten Directions
Domain: Buddhism 佛教
Notes: East, west, south, north, northeast, southeast, northwest, southwest, up, and down (东、西、南、北、东北、东南、西南、西北、上、下)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 21 25
Bhaiṣajyarājabhaiṣajyasamudagatabodhisattvasūtra (Fo Shuo Guan Yao Wang Yao Shang Er Pusa Jing) 《佛說觀藥王藥上二菩薩經》 Scroll 1 12
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 23 10
The Samantabhadra Contemplation Sutra / Guanxian Xian Pusa Xing Fa Jing 《佛說觀普賢菩薩行法經》 Scroll 1 9
Wang Sheng Jing Tu Chan Yuan Yi 《往生淨土懺願儀》 Scroll 1 9
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 33 9
Daśabhūmikasūtra (Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 1 8
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 10 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 23 8
Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 Scroll 3 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
十方诸佛世界 十方諸佛世界 悉見十方諸佛世界種種莊嚴 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 4 19
闻十方诸佛 聞十方諸佛 恒聞十方諸佛說法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 376 15
见十方诸佛 見十方諸佛 是以夢中見十方諸佛與我蓮華 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 14
十方诸佛及 十方諸佛及 十方諸佛及諸菩薩應時皆現 Older Sutra of Parables 《舊雜譬喻經》 Scroll 2 11
十方诸佛世尊 十方諸佛世尊 我所見光明於十方諸佛世尊 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 2 8
十方诸佛国土 十方諸佛國土 於此三千大千世界十方諸佛國土之中 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 7
十方诸佛说法 十方諸佛說法 恒聞十方諸佛說法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 376 7
供养十方诸佛 供養十方諸佛 燒眾名香禮拜供養十方諸佛 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 7
所见十方诸佛 所見十方諸佛 我向所見十方諸佛 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 398 5
十方诸佛刹 十方諸佛剎 徧照十方諸佛剎 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 1 4