NTI Reader
NTI Reader

僧伽跋澄 Sēngjiābáchéng

Sēngjiābáchéng proper noun Sajghabhūti
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Monastic 法师
Notes: Indian monk that stayed in China during the Eastern Jin dynasty (317 - 420), translated Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 (FGDB '僧伽跋澄'; T 194; KDC 'K 985').

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 13 4
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 10 4
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 1 4
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 3 4
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 4 3
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 10 3
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 3
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 8 3
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 3 3
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 1 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
三藏僧伽跋澄 三藏僧伽跋澄 符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 34
僧伽跋澄等 僧伽跋澄等 符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 21
僧伽跋澄译 僧伽跋澄譯 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 1 20
沙门僧伽跋澄 沙門僧伽跋澄 罽賓沙門僧伽跋澄齎此經本來詣長安 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 15
年僧伽跋澄 年僧伽跋澄 前秦建元年僧伽跋澄共佛圖羅剎於長安 Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 5 8
及僧伽跋澄 及僧伽跋澄 及僧伽跋澄等 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 5 2
云僧伽跋澄 雲僧伽跋澄 譯今准安公論序云僧伽跋澄譯今准論序為正祐等群錄復云跋澄譯雜阿毘曇毘婆沙論十四卷者即鞞婆沙論 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 3 2
符秦僧伽跋澄 符秦僧伽跋澄 符秦僧伽跋澄等譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 2
前秦僧伽跋澄 前秦僧伽跋澄 與前秦僧伽跋澄出者大同 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 7 2
法师僧伽跋澄 法師僧伽跋澄 法師僧伽跋澄 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 8 2