NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

僧伽跋澄 Sēngjiābáchéng

Sēngjiābáchéng proper noun Sajghabhūti
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Monastic 法师
Notes: Indian monk that stayed in China during the Eastern Jin dynasty (317 - 420), translated Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 (FGDB '僧伽跋澄'; T 194; KDC 'K 985').

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 13 4
Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 1 4
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 10 4
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 3 4
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 3 3
Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 Scroll 4 3
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 3
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 10 3
Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 8 3
Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 Scroll 1 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
三藏僧伽跋澄 三藏僧伽跋澄 符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 34
僧伽跋澄等 僧伽跋澄等 符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 21
僧伽跋澄译 僧伽跋澄譯 符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯 Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 1 20
沙门僧伽跋澄 沙門僧伽跋澄 罽賓沙門僧伽跋澄齎此經本來詣長安 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 15
年僧伽跋澄 年僧伽跋澄 前秦建元年僧伽跋澄共佛圖羅剎於長安 Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 5 8
前秦僧伽跋澄 前秦僧伽跋澄 與前秦僧伽跋澄出者大同 Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 Scroll 7 2
符秦僧伽跋澄 符秦僧伽跋澄 符秦僧伽跋澄等譯 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 2
僧伽跋澄传 僧伽跋澄傳 僧伽跋澄傳第十 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 13 2
云海僧伽跋澄 雲海僧伽跋澄 譯今准安公論序云僧伽跋澄譯今准論序為正祐等群錄復云跋澄譯雜阿毘曇毘婆沙論十四卷者即鞞婆沙論 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 3 2
门僧伽跋澄 門僧伽跋澄 門僧伽跋澄 Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 2 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 1 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 2
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 2 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 3 in Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 1 in Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 2 in Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 3 in Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 4 in Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 5 in Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 1
罽賓沙門僧伽跋澄 Scroll 1 in Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 2
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 2 in Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 3 in Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 4 in Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 1
符秦罽賓三藏僧伽跋澄 Scroll 5 in Zun Po Xu Mi Pusa Suo Ji Lun 《尊婆須蜜菩薩所集論》 1
前秦僧伽跋澄大同 Scroll 7 in Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 1
沙門僧伽跋澄 Scroll 8 in Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 3
沙門僧伽跋澄 Scroll 15 in Lidai San Bao Ji 《歷代三寶紀》 1
罽賓國沙門僧伽跋澄 Scroll 36 in A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 1
僧伽跋澄十一 Scroll 1 in Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 4
僧伽跋澄 Scroll 5 in Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 1
長安僧伽跋澄 Scroll 14 in Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 1
曇摩難提僧伽跋澄 Scroll 16 in Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 1
罽賓國沙門僧伽跋澄 Scroll 1 in Da Song Seng Shi Lue 《大宋僧史略》 1
僧伽跋澄 Scroll 2 in Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 1
罽賓沙門僧伽跋澄 Scroll 10 in Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 4
僧伽跋澄第十 Scroll 13 in Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 4