Méi

Méi proper noun Mei
Domain: Places 地方 , Subdomain: China , Concept: Mountain 山
Notes: Mount Emei in Sichuan

Contained in

Also contained in

峨嵋拳峨嵋鹟莺峨嵋山市

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Nan Yue Zong Sheng Ji 南嶽總勝集 — count: 2
 • Scroll 2 Xu Qingliang Chuan 續清涼傳 — count: 2
 • Scroll 6 Biographies of Eminent Monks 高僧傳 — count: 2 , has English translation
 • Scroll 2 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 雲門匡真禪師廣錄 — count: 1
 • Scroll 4 Shi Shi Ji Gu Lue 釋氏稽古略 — count: 1
 • Scroll 1 Da Hui Pu Jue Chan Shi Zong Men Wu Ku 大慧普覺禪師宗門武庫 — count: 1
 • Scroll 13 Song Biographies of Eminent Monks 宋高僧傳 — count: 1 , has English translation
 • Scroll 22 Fo Zu Lidai Tong Zai 佛祖歷代通載 — count: 1
 • Scroll 2 Guang Hong Ming Ji 廣弘明集 — count: 1 , has English translation
 • Scroll 5 Song Biographies of Eminent Monks 宋高僧傳 — count: 1 , has English translation

Collocations

 • 峨嵋 (峨嵋) 峨嵋禮拜 — Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 雲門匡真禪師廣錄, Scroll 2 — count: 22