NTI Reader
NTI Reader

罽賓三藏瞿昙僧伽提婆 (罽賓三藏瞿曇僧伽提婆) Jìbīn Sān Zàng Qútán Sēngjiātípó

Jìbīn Sān Zàng Qútán Sēngjiātípó proper noun Gautama Saṅghadeva / Saṃghadeva / Sajghadeva
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 僧伽提婆

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 3
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 3
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 16 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 50 1
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 46 1
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 17 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 55 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
罽賓三藏瞿昙僧伽提婆译 罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 東晉孝武及安帝世隆安元年十一月至二年六月了於東亭寺罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯道祖筆受 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 122
东晋罽賓三藏瞿昙僧伽提婆 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 119