NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

罽賓三藏瞿昙僧伽提婆 (罽賓三藏瞿曇僧伽提婆) Jìbīn Sān Zàng Qútán Sēngjiātípó

Jìbīn Sān Zàng Qútán Sēngjiātípó proper noun Gautama Saṅghadeva / Saṃghadeva / Sajghadeva
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 僧伽提婆

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 3
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 3
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 1
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 15 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
罽賓三藏瞿昙僧伽提婆译 罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 東晉孝武及安帝世隆安元年十一月至二年六月了於東亭寺罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯道祖筆受 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 122
东晋罽賓三藏瞿昙僧伽提婆 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 119

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
東晉隆安元年十一月六月東亭寺罽賓三藏瞿曇僧伽提婆道祖筆受 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 1 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 2 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 4 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 5 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 1 in San Fadu Lun 《三法度論》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 2 in San Fadu Lun 《三法度論》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 3 in San Fadu Lun 《三法度論》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 13 in Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 3
罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 4 in Kaiyuan Shijiao Lu Lue Chu 《開元釋教錄略出》 1
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 23 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 3
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Scroll 25 in Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 1