NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

其他事项 (其他事項) qítā shìxiàng

qítā shìxiàng phrase other items
Domain: Buddhism 佛教
Notes: CBETA boilerplate