NTI Reader
NTI Reader

闲 (閑) xián

 1. xián verb to stay idle / to be unoccupied / to be not busy
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Leisure 休闲
 2. xián noun leisure
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Leisure 休闲
 3. xián verb to defend
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 闲 is synonymous with 防御 in this sense.
 4. xián noun a fence / an enclosure
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: 闲 is synonymous with 栏 in this sense.

Contained in

休闲闲置闲话闲章闲适香严知闲空闲闲印闲居寺闲心寺闲暇闲居安闲闲谈空闲处闲暇闲逸闲书闲人谛闲闲话悠闲清闲等闲偷闲赋闲悠闲多管闲事闲静闲坐闲花闲话家常讲闲话闲空闲在偷闲闲事闲雅安闲闲人防闲闲心闲散闲杂人忙心闲心闲事忙心闲

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 89
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 39
Quotations from Abbot Mi An 《密菴和尚語錄》 Scroll 1 20
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 48 20
Wu Liang Shou Jing Lian Yi Shu Wen Zan 《無量壽經連義述文贊》 Scroll 2 19
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 6 17
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 5 15
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 15
Lushan Ji 《廬山記》 Scroll 4 14
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 11 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
闲提 閑提 鬚閑提 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 87
闲处 閑處 是為不閑處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 39
闲房 閑房 閑房靜室 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 15
闲寂 閑寂 我處于閑寂 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 10
在闲 在閑 尊者阿難在閑獨處 Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 Scroll 1 9
八不闲 八不閑 謂八不閑妨修梵行 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 9
善闲 善閑 復有聲聞善閑法義結集伽陀 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 8
入空闲 入空閑 往入空閑處室中坐 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
闲射 閑射 譬如壯夫善閑射術 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 332 5
居闲 居閑 深居閑處 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 4