NTI Reader
NTI Reader

空闲 (空閑) kōngxián

  1. kōngxián adjective idle / free
    Domain: Literary Chinese 文言文
  2. kōngxián noun idle time / free time / leisure
    Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

空闲处

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 6 9
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 13 7
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 6 6
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 6
Wangfa Zheng Lilun 《王法正理論》 Scroll 1 5
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 16 5
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 76 5
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 13 5
Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》 Scroll 1 5
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 47 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
在空闲 在空閑 或在空閑居 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 24
住空闲 住空閑 寂默住空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 19
处空闲 處空閑 獨一處空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 17
空闲林 空閑林 謂聖弟子空閑林中樹下 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 16
乐空闲 樂空閑 若不樂空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 11
空闲寂静 空閑寂靜 常樂空閑寂靜之處 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 9
空闲山 空閑山 譬如空閑山澤曠野磧中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 8
独处空闲 獨處空閑 十獨處空閑心得安住 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 8
守空闲 守空閑 何故守空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 6
常乐空闲 常樂空閑 常樂空閑寂靜之處 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 5