NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

空闲 (空閑) kōngxián

  1. kōngxián adjective idle / free
    Domain: Classical Chinese 古文
  2. kōngxián noun idle time / free time / leisure
    Domain: Classical Chinese 古文

Contained in

空闲处

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Samādhirājacandrapradīpasūtra (Yue Deng Sanmei Jing) 《月燈三昧經》 Scroll 6 9
Śikṣāsamuccaya (Dasheng Ji Pusa Xue Lun) 《大乘集菩薩學論》 Scroll 13 7
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 6
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 6 6
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 47 5
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 14 5
Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 Scroll 16 5
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 18 5
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 13 5
Wangfa Zheng Lilun 《王法正理論》 Scroll 1 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
在空闲 在空閑 或在空閑居 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 29 24
住空闲 住空閑 寂默住空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 19
处空闲 處空閑 獨一處空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 18
空闲林 空閑林 謂聖弟子空閑林中樹下 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 16
乐空闲 樂空閑 若不樂空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 11
空闲寂静 空閑寂靜 常樂空閑寂靜之處 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 9
独处空闲 獨處空閑 十獨處空閑心得安住 Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 Scroll 1 8
空闲山 空閑山 譬如空閑山澤曠野磧中 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 8
守空闲 守空閑 何故守空閑 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 6
常乐空闲 常樂空閑 常樂空閑寂靜之處 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
空閑 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
譬如空閑山林 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
譬如空閑山林 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
空閑 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
獨處空閑心得安 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 4
空閑 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
正使空閑獨處 Scroll 13 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
空閑 Scroll 24 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
弟子空閑 Scroll 26 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
空閑 Scroll 29 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
常樂空閑寂靜 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
常樂空閑寂靜 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
空閑 Scroll 1 in Foshuo Sheng Fa Yin Jing 《佛說聖法印經》 1
空閑 Scroll 3 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
空閑 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
空閑 Scroll 23 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
空閑 Scroll 32 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
深山空閑 Scroll 2 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
空閑山中 Scroll 5 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 1
出家身處空閑 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 3
修持萬行空閑 Scroll 5 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
出家菩薩處於空閑觀察 Scroll 6 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
出家菩薩處於空閑 Scroll 7 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
空閑染心 Scroll 3 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
信樂空閑 Scroll 1 in Pusa Shan Zi Jing (Śyāmakajātakasūtra) 《菩薩睒子經》 1