NTI Reader
NTI Reader

法胜 (法勝) fǎ shèng

fǎ shèng proper noun Dharmottara
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Monastic 法师
Notes: Buddhist monastic credited with composing the 《阿毘曇心論》 Abhidharmahṛdayaśāstra, translated to Chinese in the Eastern Jin (KDC 959; T 1550)

Contained in

第一义法胜经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 29 35
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 28 20
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 26 11
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 13 10
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 23 8
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 48 7
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 55 6
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 20 4
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 4
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 10 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
法胜佛 法勝佛 第七法勝佛 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 52 10
无学法胜 無學法勝 無學法勝非學法 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 27 10
南无法胜 南無法勝 南無法勝佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 8 9
法胜涅槃 法勝涅槃 設更有法勝涅槃者 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 82 7
尊者法胜 尊者法勝 從尊者法勝聞 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 32 7
法胜论 法勝論 法勝論大德優波扇多釋 Abhidharmahṛdayaśāstra (Apitan Xin Lun Jing) 《阿毘曇心論經》 Scroll 1 6
法胜菩萨 法勝菩薩 法勝菩薩 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 60 4
法胜劣 法勝劣 於法勝劣宜其宣揚 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 12 4
宝法胜 寶法勝 南無智寶法勝佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 8 4
法胜解 法勝解 為得廣大法勝解故 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 52 4