NTI Reader
NTI Reader

金刚拳 (金剛拳) jīngāng quán

jīngāng quán set phrase vajra fist
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: mudrā 手印
Notes: One of the 四種拳 'four kinds of fist' (Ding '金剛拳'; FGDB '金剛拳'; SH '金剛拳')

Contained in

坚牢金刚拳印

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 22
Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 Scroll 2 19
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 4 16
Fo Shuo Dasheng Guan Xiang Man Na Luo Jing Zhu E Qu Jing 《佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經》 Scroll 1 15
Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 Scroll 4 13
Jingang Wang Pusa Mimi Niansong Yi Gui 《金剛王菩薩祕密念誦儀軌》 Scroll 1 11
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 11
Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 Scroll 3 10
Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇi (Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Zhenyan) 《佛頂尊勝陀羅尼真言》 Scroll 1 10
Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
作金刚拳 作金剛拳 手作金剛拳 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 63
金刚拳菩萨 金剛拳菩薩 金剛拳菩薩 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 30
结金刚拳 結金剛拳 即結金剛拳印 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 28
金刚拳印 金剛拳印 即結金剛拳印 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 27
羽金刚拳 羽金剛拳 二羽金剛拳 Da Piluzhena Jing Guangda Yi Gui 《大毘盧遮那經廣大儀軌》 Scroll 1 12
二金刚拳 二金剛拳 其結法以二金剛拳 Sarvatathāgatatattvasaṃgraha (Jingang Ding Yujia Zhong Lue Chu Niansong Jing) 《金剛頂瑜伽中略出念誦經》 Scroll 3 8
金刚拳菩萨摩诃萨 金剛拳菩薩摩訶薩 金剛拳菩薩摩訶薩 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 578 8
金刚拳安心 金剛拳安心 當作金剛拳安心持誦 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 6
金刚拳安 金剛拳安 仰金剛拳安兩膝上 Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 Scroll 3 6
二手金刚拳 二手金剛拳 二手金剛拳 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 5