mò Mò

 1. adverb do not
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: Used in this sense in postclassical texts (Pulleyblank 1995, p. 109).
 2. verb Mo
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Names 名字
 3. adverb there is none / neither
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: May be used to limit the scope of a subject Literary Chinese (Pulleyblank 1995, p. 109)

Contained in

莫桑比克莫桑比克梅蒂卡尔莫名其妙莫不莫文蔚切莫莫卧儿帝国莫拉莫拉杜寺莫高窟莫呼洛伽莫大萨莫耶德语族蓝莫莫塔马莫塔马湾莫若莫如曩莫纳莫诸恶莫作莫言拉莫特变化莫测豆莫娄库莫奚宇文莫槐莫非折薛莫孙国蓝莫国莫须有莫斯科爱莫能助莫逆莫衷一是莫衷壹是但向己求,莫从他觅诸恶莫作莫测

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 1 Jing Tu Wu Hui Nian Fo Lue Fa Shi Yi Zan 《淨土五會念佛略法事儀讚》 — count: 76
 • Scroll 23 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 70
 • Scroll 5 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 — count: 65
 • Scroll 8 Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 — count: 64
 • Scroll 2 Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 — count: 57
 • Scroll 9 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 — count: 57
 • Scroll 3 Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 — count: 55
 • Scroll 4 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 — count: 54
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 50
 • Scroll 25 Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 — count: 48