Back to collection

Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經

Scroll 32

Click on any word to see more details.

中阿含經卷第三十二

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

大品優婆離經第十七(第三念誦)

[0628a19] 如是

[0628a19] 一時那難陀

[0628a20] 爾時苦行尼揵往詣共相問訊一面於是世尊問曰:「苦行尼揵親子施設不行惡業作惡?」

[0628a23] 苦行尼揵答曰:「瞿曇尊師尼揵親子不為我等施設不行惡業作惡我等施設不行惡業作惡。」

[0628a26] 世尊問曰:「苦行尼揵親子施設不行惡業作惡?」

[0628a27] 苦行尼揵答曰:「瞿曇尊師尼揵親子我等施設不行惡業作惡云何。」

[0628b01] 世尊問曰:「苦行云何?」

[0628b02] 苦行尼揵答曰:「瞿曇我等。」

[0628b04] 世尊問曰:「苦行如是相似尼揵親子施設不行惡業作惡?」

[0628b06] 苦行尼揵答曰:「瞿曇如是相似尊師尼揵親子施設不行惡業作惡不然不及極大。」

[0628b10] 世尊問曰:「苦行?」

[0628b11] 苦行尼揵答曰:「瞿曇。」

[0628b12] 世尊再三問曰:「苦行?」

[0628b13] 苦行尼揵再三答曰:「瞿曇。」於是世尊再三審定苦行尼揵如此便默然

[0628b15] 苦行尼揵問曰:「沙門瞿曇施設不行惡業作惡?」

[0628b16] 爾時世尊答曰:「苦行施設不行惡業作惡施設不行惡業作惡。」

[0628b19] 苦行尼揵問曰:「瞿曇施設不行惡業作惡。」

[0628b20] 世尊答曰:「苦行施設三業不行惡業作惡云何身業口業意業。」

[0628b22] 苦行尼揵問曰:「瞿曇身業口業意業?」

[0628b23] 世尊答曰:「苦行我身口業意業。」

[0628b24] 苦行尼揵問曰:「瞿曇三業如是相似施設不行惡業作惡身業口業意業?」

[0628b27] 世尊答曰:「苦行三業如是相似施設意業不行惡業作惡身業口業不然。」

[0628c01] 苦行尼揵問曰:「瞿曇施設意業?」

[0628c02] 世尊答曰:「苦行施設意業。」

[0628c03] 苦行尼揵再三問曰:「瞿曇施設意業?」世尊再三答曰:「苦行施設意業。」於是苦行尼揵再三審定世尊如此即從座起世尊三匝退還往詣尼揵親子

[0628c07] 尼揵親子見長苦行尼揵即便問曰:「苦行從何?」

[0628c09] 苦行尼揵答曰:「那難陀沙門瞿曇。」

[0628c10] 尼揵親子問曰:「苦行沙門瞿曇有所?」

[0628c11] 苦行尼揵答曰:「。」

[0628c12] 尼揵親子:「苦行沙門瞿曇有所。」

[0628c14] 於是苦行尼揵世尊有所尼揵親子便:「善哉苦行弟子智辯聰明決定安隱無畏成就調大辯才甘露甘露作證成就所以者何沙門瞿曇施設不行惡業作惡不然不及極大。」

[0628c21] 優婆離居士五百居士叉手尼揵親子於是優婆離居士苦行尼揵:「再三審定沙門瞿曇如此?」

[0628c24] 苦行尼揵答曰:「居士再三審定沙門瞿曇如此。」

[0628c25] 優婆離居士苦行尼揵:「再三審定沙門瞿曇如此牽挽猶如力士牽挽如是再三審定沙門瞿曇如此牽挽猶如力士抖擻如是再三審定沙門瞿曇如此牽挽猶如弟子隨意牽挽如是再三審定沙門瞿曇如此牽挽龍象滿六十摩訶熾盛力士洗牙洗頭如是再三審定沙門瞿曇如此其所往詣沙門瞿曇談論降伏。」

[0629a11] 尼揵親子優婆離居士:「沙門瞿曇苦行尼揵。」

[0629a13] 於是苦行尼揵尼揵親子:「優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇幻化化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私優婆離居士沙門瞿曇化作弟子。」

[0629a17] 尼揵親子:「苦行優婆離居士沙門瞿曇化作弟子沙門瞿曇優婆離居士化作弟子。」

[0629a20] 優婆離居士再三尼揵親子:「往詣沙門瞿曇談論降伏。」

[0629a22] 尼揵親子再三答曰:「沙門瞿曇苦行尼揵。」

[0629a24] 苦行尼揵再三:「優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇幻化化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私優婆離居士沙門瞿曇化作弟子。」

[0629a28] 尼揵親子:「苦行優婆離居士沙門瞿曇化作弟子沙門瞿曇優婆離居士化作弟子優婆離居士隨意。」

[0629b03] 於是優婆離居士稽首尼揵親子三匝往詣共相問訊一面問曰:「瞿曇今日苦行尼揵至此?」

[0629b06] 世尊答曰:「居士!」

[0629b06] 優婆離居士問曰:「瞿曇苦行尼揵有所?」

[0629b07] 世尊答曰:「有所。」

[0629b08] 優婆離居士:「瞿曇苦行尼揵有所聞已。」於是世尊苦行尼揵有所

[0629b11] 爾時優婆離居士便:「善哉苦行尊師弟子智辯聰明決定安隱無畏成就調大辯才甘露甘露作證成就所以者何沙門瞿曇施設不行惡業作惡不然不及極大。」

[0629b17] 世尊:「居士真諦真諦。」

[0629b19] 優婆離居士:「瞿曇真諦真諦沙門瞿曇。」

[0629b21] 世尊問曰:「居士云何尼揵布施樂行布施清淨極行大小云何居士尼揵親子殺生施設?」

[0629b25] 優婆離居士答曰:「瞿曇。」

[0629b26] 世尊問曰:「居士為何?」

[0629b27] 優婆離居士答曰:「瞿曇意業。」

[0629b28] 世尊:「居士思量而後相應居士在此:『瞿曇真諦真諦沙門瞿曇。』居士云何尼揵冷水便冷水不得冷水便命終居士尼揵親子云何尼揵所生?」

[0629c06] 優婆離居士答曰:「瞿曇尼揵命終死者。」

[0629c07] 世尊:「居士思量而後相應在此:『瞿曇真諦真諦沙門瞿曇。』居士云何使有人利刀:『那難陀一切眾生一日。』居士云何那難陀一切眾生一日?」

[0629c17] 優婆離居士答曰:「所以者何那難陀極大有人是故那難陀一切眾生不能一日瞿曇煩勞。」

[0629c21] 「居士云何沙門梵志如意足大威德大福威神心得自在:『一切那難陀使成。』居士云何沙門梵志一切那難陀?」

[0629c26] 優婆離居士答曰:「瞿曇那難陀瞿曇沙門梵志如意足大威德大福威神心得自在一切一切人民使成那難陀?」

[0630a01] 世尊:「居士思量而後相應在此:『瞿曇真諦真諦沙門瞿曇。』」

[0630a05] 世尊問曰:「居士麒麟麋鹿靜寂?」

[0630a07] 優婆離居士答曰:「瞿曇。」

[0630a08] 「居士云何麒麟麋鹿靜寂?」

[0630a10] 優婆離居士默然世尊:「居士居士默然居士在此:『瞿曇真諦真諦沙門瞿曇。』」

[0630a14] 於是優婆離居士須臾默然:「瞿曇默然思惟瞿曇愚癡尼揵不善不能不識良田長夜沙門瞿曇施設不行惡業作惡不如沙門瞿曇仙人麒麟麋鹿寂靜世尊已知善逝歸於比丘眾世尊優婆塞今日終身乃至。」

[0630a24] 世尊:「居士默然宣言如是勝人默然。」

[0630a26] 優婆離居士:「世尊以是世尊歡喜所以者何世尊如是說:『居士默然宣言如是勝人默然。』世尊更為沙門梵志弟子便當遍行那難陀如是說:『優婆離居士弟子優婆離居士弟子世尊居士默然宣言如是勝人默然。』」

[0630b05] 優婆離居士:「世尊今日尼揵我家世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私。」

[0630b08] 世尊:「居士尼揵家長尊敬來者供養。」

[0630b09] 優婆離:「世尊以是世尊歡喜所以者何世尊如是說:『居士尼揵家長尊敬來者供養。』世尊世尊如是說:『施與施與施與弟子施與弟子施與大福施與不得大福施與弟子大福施與弟子不得大福。』」

[0630b17] 世尊:「居士如是說:『施與施與施與弟子施與弟子施與大福施與不得大福施與弟子大福施與弟子不得大福。』居士如是施與一切隨心歡喜施與精進不得大福施與精進大福。」

[0630b24] 優婆離居士:「世尊無為自知施與尼揵施與尼揵世尊比丘眾世尊優婆塞今日終身乃至。」於是世尊優婆離居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜諸佛端正聞者歡悅說戒生天毀呰災患生死道品白淨世尊如是歡喜具足柔軟心耐心上心一向無疑有力堪受正法諸佛正要世尊便優婆離居士四聖諦猶如如是優婆離居士四聖諦

[0630c10] 於是優婆離居士見法得法白淨無餘不復無有猶豫果證世尊無所畏作禮:「世尊三自歸比丘眾世尊優婆塞今日終身乃至。」

[0630c16] 於是優婆離居士稽首佛足三匝守門者:「汝等世尊弟子今日尼揵入門世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私尼揵來者:『尊者優婆離居士佛化化作弟子尼揵入門世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私便。』」

[0630c24] 於是苦行尼揵優婆離居士沙門瞿曇化作弟子尼揵入門沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私苦行尼揵聞已往詣尼揵親子:「。」

[0630c28] 尼揵親子問曰:「苦行何者?」

[0630c29] 苦行尼揵答曰:「優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇幻化化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私優婆離居士沙門瞿曇化作弟子優婆離居士沙門瞿曇化作弟子尼揵入門沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私。」

[0631a08] 尼揵親子:「苦行優婆離居士沙門瞿曇化作弟子沙門瞿曇優婆離居士化作弟子。」

[0631a11] 苦行尼揵:「不信我所遣使。」

[0631a12] 於是尼揵親子:「苦行優婆離居士沙門瞿曇化作弟子沙門瞿曇優婆離居士化作弟子?」

[0631a15] 苦行尼揵尼揵親子往詣優婆離居士守門人見長苦行尼揵:「尊者優婆離居士佛化化作弟子尼揵入門世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私便。」

[0631a21] 苦行尼揵:「守門人不用。」

[0631a22] 苦行尼揵往詣尼揵親子:「。」

[0631a24] 尼揵親子問曰:「苦行何者?」

[0631a25] 苦行尼揵答曰:「優婆離居士往詣沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇幻化化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私優婆離居士沙門瞿曇化作弟子優婆離居士沙門瞿曇化作弟子尼揵入門沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私。」

[0631b03] 尼揵親子:「苦行優婆離居士沙門瞿曇化作弟子沙門瞿曇優婆離居士化作弟子。」

[0631b06] 苦行尼揵:「不信我所。」

[0631b07] 於是尼揵親子尼揵五百往詣優婆離居士守門人尼揵親子尼揵五百:「尊者優婆離居士佛化化作弟子尼揵入門世尊四眾弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私便。」

[0631b13] 尼揵親子:「守門人不用優婆離居士。」

[0631b15] 守門人:「尊者優婆離居士。」

[0631b16] 守門人:「居士尼揵親子尼揵五百門外如是語:『優婆離居士。』」

[0631b18] 優婆離居士守門人:「敷設床座。」

[0631b20] 守門人受教敷設床座:「居士居士。」

[0631b22] 優婆離居士守門人床座廣大優婆離居士尼揵親子優婆離居士結加趺坐守門人:「尼揵親子如是語:『優婆離居士:「隨意。」』」

[0631b27] 守門人受教尼揵親子如是語:「優婆離居士:『隨意。』」於是尼揵親子尼揵五百

[0631c02] 優婆離居士尼揵親子尼揵五百:「隨意。」

[0631c04] 尼揵親子:「居士上高結加趺坐出家學道無異。」

[0631c06] 優婆離居士:「自有便便我有是故:『隨意。』」

[0631c08] 尼揵親子敷座而坐:「居士何以欲降沙門瞿曇降伏猶如有人如是居士降伏沙門瞿曇沙門瞿曇降伏猶如有人居士降伏沙門瞿曇降伏居士何以?」

[0631c14] 優婆離居士:「梵志有年少婦懷妊:『懷妊買好。』梵志:『安隱。』再三:『懷妊買好。』梵志再三:『安隱。』

[0631c25] 「梵志即便問曰:『?』:『獼猴。』梵志聞已獼猴:『獼猴。』不好:『獼猴黃色可愛使。』梵志聞已即時獼猴:『獼猴黃色可愛使。』爾時便梵志:『獼猴黃色可愛不可使光澤。』於是

「『獼猴忍受,  不能堪忍
  命終,  不可
  臭穢,  獼猴滿不淨。』

[0632a12] 「尼揵亦復如是不能堪忍不可得思惟觀察猶如清淨波羅㮈主持至於:『極好可愛使光澤。』家語:『極好可愛使光澤。』於是