Back to collection

Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經

Scroll 41

Click on any word to see more details.

中阿含經卷第四十一

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

梵志梵摩第十(第四分別)

[0685a06] 如是

[0685a06] 一時鞞陀提大比丘眾

[0685a07] 爾時彌薩羅梵志名曰梵摩極大資財無量畜牧產業不可稱食邑種種具足彌薩羅乃至水草摩竭陀未生怨鞞陀提梵志梵摩摩納名優多羅父母受生清淨乃至父母不絕種族生生總持達因

[0685a14] 梵志梵摩沙門瞿曇釋種子宗族剃除鬚髮袈裟捨家學道鞞陀提大比丘眾沙門瞿曇大名周聞十方沙門瞿曇如來等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐沙門梵志自知自覺作證成就說法具足清淨顯現梵行

[0685a23] 復次沙門瞿曇成就三十二大人成就大人相真諦不虛在家轉輪王聰明智慧天下自在如法法王成就七寶七寶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士具足顏貌勇猛無畏統領一切乃至大海不以法教安隱剃除鬚髮袈裟捨家學道必得如來等正覺名稱流布周聞十方

[0685b04] 梵志梵摩聞已:「優多羅如是:『沙門瞿曇釋種子宗族剃除鬚髮袈裟捨家學道鞞陀提大比丘眾。』優多羅!『沙門瞿曇大名周聞十方沙門瞿曇如來等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐沙門梵志自知自覺作證成就說法具足清淨顯現梵行。』

[0685b13] 「復次優多羅!『沙門瞿曇成就三十二大人成就大人相真諦不虛在家轉輪王聰明智慧天下自在如法法王成就七寶七寶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士具足顏貌勇猛無畏統領一切乃至大海不以法教安隱剃除鬚髮袈裟捨家學道必得如來等正覺名稱流布周聞十方。』

[0685b23] 「優多羅受持三十二大人成就大人相真諦不虛在家轉輪王聰明智慧天下自在如法法王成就七寶七寶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士具足顏貌勇猛無畏統領一切乃至大海不以法教安隱剃除鬚髮袈裟捨家學道必得如來等正覺名稱流布周聞十方。」

[0685c04] 優多羅答曰:「唯然世尊受持三十二大人成就大人相真諦不虛在家轉輪王聰明智慧天下自在如法法王成就七寶七寶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士具足顏貌勇猛無畏統領一切乃至大海不以法教安隱剃除鬚髮袈裟捨家學道必得如來等正覺名稱流布周聞十方。」

[0685c15] 梵志梵摩:「優多羅往詣沙門瞿曇沙門瞿曇如是不如實有三十二大人相?」

[0685c18] 優多羅摩納聞已稽首梵志梵摩三匝往詣共相問訊一面世尊三十二相世尊三十二相疑惑馬藏廣長舌世尊:「優多羅我身三十二相三十二相疑惑馬藏廣長舌寧可疑惑。」世尊即如如意足如意足優多羅摩納我身馬藏廣長舌

[0685c26] 於是世尊即如如意足如意足優多羅摩納世尊馬藏廣長舌廣長舌優多羅摩納而作是念:「沙門瞿曇成就三十二大人成就大人相真諦不虛在家轉輪王聰明智慧天下自在如法法王成就七寶七寶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士具足顏貌勇猛無畏統領一切乃至大海不以法教安隱剃除鬚髮袈裟捨家學道必得如來等正覺名稱流布周聞十方。」

[0686a11] 優多羅摩納:「寧可威儀禮節遊行。」於是優多羅摩納四月威儀禮節遊行優多羅摩納四月世尊威儀禮節遊行:「瞿曇有事請辭。」

[0686a16] 世尊:「優多羅隨意。」

[0686a17] 優多羅摩納世尊三匝往詣梵志梵摩稽首梵志梵摩一面

[0686a19] 梵志梵摩問曰:「優多羅所聞沙門瞿曇大名周聞十方如是不如實有三十二大人相?」

[0686a22] 優多羅摩納答曰:「唯然所聞沙門瞿曇大名周聞十方沙門瞿曇如是不如實有三十二相沙門瞿曇安平沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇足下一切具足沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇正直沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇足跟兩邊滿沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇手足網縵猶如沙門瞿曇大人大人

[0686b08] 「復次沙門瞿曇手足柔弱沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇不著沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇一一一一一一紺青右旋沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇鹿[-+]猶如鹿沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇馬藏良馬沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇身形尼拘類上下相稱沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇不阿伸手沙門瞿曇大人大人

[0686b22] 「復次沙門瞿曇黃金紫磨金沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇滿滿兩手沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇上身猶如師子沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇師子頰車沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇脊背平直沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇滿沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇四十牙齒第一沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇梵音可愛猶如迦羅沙門瞿曇大人大人

[0686c07] 「復次沙門瞿曇廣長舌廣長舌沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇滿猶如牛王沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇眼色紺青沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇肉髻團圓相稱右旋沙門瞿曇大人大人復次沙門瞿曇眉間潔白沙門瞿曇大人大人沙門瞿曇成就三十二大人

[0686c17] 「成就大人相真諦不虛在家轉輪王聰明智慧天下自在如法法王成就七寶七寶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士具足顏貌勇猛無畏統領一切乃至大海不以法教安隱剃除鬚髮袈裟捨家學道必得如來等正覺名稱流布周聞十方

[0686c26] 「復次我見沙門瞿曇著衣著衣行道飲食飲食出家出家沙門瞿曇著衣齊整不下不能遠離沙門瞿曇齊整不下不能遠離沙門瞿曇隨順作惡如是作惡不為財物不為貢高不為不為莊嚴障蔽蚊虻風日身故

[0687a11] 「沙門瞿曇沙門瞿曇擾亂沙門瞿曇不為塵土所以者何善行沙門瞿曇右旋觀察驚懼所以者何如來等正覺沙門瞿曇街巷仰視正視所知所見

[0687a23] 「沙門瞿曇所以者何善行沙門瞿曇沙門瞿曇右旋不以坐床坐床煩惱亦復不樂不下不少飲食不下不少沙門瞿曇受食飲食沙門瞿曇齊整張口不斷有餘

[0687b04] 「沙門瞿曇三事清淨食欲欲染不為財物不為貢高不為不為莊嚴存身有力快樂飯食受洗不下不少不下不少洗手便便洗拭一面不遠不為毀呰稱譽默然居士說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜便退出家

[0687b17] 「沙門瞿曇出家街巷仰視正視所知所見沙門瞿曇所以者何善行沙門瞿曇沙門瞿曇中食衣鉢洗手尼師宴坐沙門瞿曇饒益世間宴坐沙門瞿曇晡時宴坐面色光澤所以者何如來等正覺

[0687b28] 「沙門瞿曇音聲甚深毘摩入心可愛滿多人多人多人沙門瞿曇眾說不出在於說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜歸本沙門瞿曇如是殊勝過於沙門瞿曇梵行。」

[0687c08] 梵志梵摩:「隨意。」

[0687c09] 於是優多羅摩納稽首梵志梵摩三匝往詣稽首佛足一面:「世尊世尊學道受具成就比丘世尊修行梵行。」

[0687c12] 於是世尊優多羅摩納學道受具優多羅摩納學道受具遊行鞞陀提大比丘眾展轉彌薩羅彌薩羅

[0687c16] 彌薩羅梵志居士沙門瞿曇釋種子宗族出家學道遊行鞞陀提大比丘眾展轉至此彌薩羅沙門瞿曇大名周聞十方沙門瞿曇如來等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐沙門梵志自知自覺作證成就說法具足清淨顯現梵行如來等正覺敬重禮拜供養承事善利我等寧可沙門瞿曇禮拜供養

[0687c27] 彌薩羅梵志居士眷屬相隨彌薩羅北行至大世尊禮拜供養往詣彌薩羅梵志居士稽首佛足一面共相問訊一面叉手向佛一面見佛默然彌薩羅梵志居士各各說法勸發渴仰成就歡喜無量方便說法勸發渴仰成就歡喜默然

[0688a06] 梵志梵摩沙門瞿曇釋種子宗族出家學道遊行鞞陀提大比丘眾展轉至此彌薩羅沙門瞿曇大名周聞十方沙門瞿曇如來等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐沙門梵志自知自覺作證成就說法具足清淨顯現梵行如來等正覺敬重禮拜供養承事善利寧可沙門瞿曇禮拜供養

[0688a17] 梵志梵摩:「嚴駕往詣沙門瞿曇!」

[0688a18] 受教即速嚴駕:「嚴駕自知。」於是梵摩彌薩羅北行至大世尊禮拜供養

[0688a21] 爾時世尊無量前後圍繞說法梵志梵摩世尊無量前後圍繞說法恐怖於是梵摩摩納:「往詣沙門瞿曇問訊聖體康強起居輕便氣力如常如是語:『瞿曇梵摩問訊聖體康強起居輕便氣力如常瞿曇梵摩沙門瞿曇!』」

[0688a29] 於是摩納受教往詣共相問訊一面:「瞿曇梵摩問訊聖體康強起居輕便氣力如常瞿曇梵摩沙門瞿曇!」

[0688b04] 世尊:「摩納梵志梵摩安隱快樂阿修羅羅剎種種安隱快樂摩納梵志梵摩隨意。」

[0688b07] 於是摩納繞佛三匝梵志梵摩:「沙門瞿曇沙門瞿曇。」

[0688b10] 梵志梵摩梵志梵摩即從座起開道所以者何有名

[0688b13] 梵志梵摩:「各各沙門瞿曇。」於是梵摩往詣共相問訊一面

[0688b15] 爾時梵摩二根眼根耳根梵志梵摩諦觀佛身三十二相三十二相馬藏廣長舌梵志梵摩即時問世

所聞, 三十二大人相
 不見, 沙門瞿曇
 馬藏? 一切深密
 云何為人, 微妙
 廣長舌, 
 實有疑惑, 調。」

[0688b25] 世尊:「梵志梵摩我身三十二相三十馬藏廣長舌寧可疑惑。」世尊如意足如意足梵志梵摩世尊馬藏廣長舌廣長舌世尊如意足梵志梵摩

所聞, 三十二大人相
 一切我身, 滿具足最上
 調, 梵志微妙
 難得見聞, 最上正盡覺
 出世, 最上正盡覺
 梵志正覺, 無上正法。」

[0688c09] 梵志梵摩聞已而作是念:「沙門瞿曇成就三十二大人成就大人相真諦不虛在家轉輪王聰明智慧天下如法法王成就七寶七寶輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士具足顏貌勇猛無畏統領一切乃至大海不以法教安隱剃除鬚髮袈裟捨家學道必得如來等正覺名稱流布周聞十方。」

[0688c19] 於是世尊而作是念:「梵志梵摩長夜欺誑一切觸嬈如是寧可甚深阿毘曇。」世尊梵志梵摩

現世樂法, 饒益後世
 梵志問事, 本意所思
 問事, 。」
 世尊, 梵志梵摩
 便問世, 本意所思
云何