Back to collection

Middle Length Discourses (Zhong Ahan Jing) 中阿含經

Scroll 55

Click on any word to see more details.

中阿含經卷第五十五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆

中阿含()(第五)

 持齋  羅摩五下
   修學
 法樂比丘尼  拘絺羅在後

中阿含持齋第一

[0770a17] 如是

[0770a17] 一時舍衛國在於東園鹿子母堂

[0770a18] 爾時鹿子母毘舍佉平旦沐浴白淨眷屬圍繞往詣稽首作禮一面世尊問曰:「居士沐浴?」

[0770a21] 答曰:「世尊持齋善逝持齋。」

[0770a21] 世尊問曰:「居士何等云何一者二者尼揵八支居士云何名為如是:『今日在此明日今日在此明日在此宿明日宿。』居士如是有人持齋思惟:『今日如此明日今日如此明日如此明日。』晝夜名曰如是持齋大利不得大功德不得廣布

[0770b06] 「居士云何名為尼揵出家尼揵:『東方由延眾生擁護棄捨如是南方西方北方由延眾生擁護棄捨勸進有想眾生無想眾生十五解脫如是說:「父母父母妻子妻子奴婢奴婢。」』居士勸進真諦勸進虛妄日日其父便:『父母。』父母日日兒子亦作:『兒子。』妻子:『妻子。』妻子亦作:『尊長。』奴婢:『奴婢。』奴婢亦作:『大家。』名曰尼揵如是尼揵大利不得大功德不得廣布

[0770b24] 「居士云何名為八支多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽離殺棄捨慈悲心饒益一切乃至殺生形壽離殺棄捨慈悲心饒益一切乃至殺生以此阿羅訶等同無異。』是故

[0770c02] 「復次居士多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽不與取不與取而後樂於布施歡喜不以自制不與取形壽不與取不與取而後樂於布施歡喜不以自制不與取以此阿羅訶等同無異。』是故

[0770c11] 「復次居士多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽梵行梵行修行梵行至誠心淨臭穢離欲梵行梵行梵行修行梵行至誠心淨臭穢離欲梵行以此阿羅訶等同無異。』是故

[0770c19] 「復次居士多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽妄言妄言真諦真諦真諦為人世間妄言形壽妄言妄言真諦真諦真諦為人世間妄言以此阿羅訶等同無異。』是故

[0770c26] 「復次居士多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽放逸放逸放逸形壽放逸放逸放逸以此阿羅訶等同無異。』是故

[0771a02] 「復次居士多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽廣大廣大廣大廣大廣大廣大以此阿羅訶等同無異。』是故

[0771a08] 「復次居士多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞以此阿羅訶等同無異。』是故

[0771a18] 「復次居士多聞聖弟子持齋思惟:『阿羅訶真人形壽非時食非時食一食樂於非時食非時食非時食一食樂於非時食以此阿羅訶等同無異。』是故

[0771a24] 「八支上當復修五法云何居士多聞聖弟子持齋憶念如來:『世尊如來等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐。』如是憶念如來便所有不善居士多聞聖弟子如來便所有不善

[0771b04] 「人力洗沐便如是多聞聖弟子持齋憶念如來:『世尊如來等正覺明行成為善逝世間解無上士道法天人師眾祐。』如是憶念如來便所有不善居士多聞聖弟子如來便所有不善多聞聖弟子共會便所有不善

[0771b14] 「復次居士多聞聖弟子持齋憶念:『世尊善說究竟不變正智所知正智所見正智。』如是憶念便所有不善居士多聞聖弟子緣於便所有不善

[0771b21] 「人身不淨人力洗浴便如是多聞聖弟子持齋憶念:『世尊善說究竟不變正智所知正智所見正智。』如是憶念便所有不善居士多聞聖弟子緣於便所有不善居士多聞聖弟子持法共會便所有不善

[0771c02] 「復次居士多聞聖弟子持齋憶念:『世尊弟子善趣質直要行如來實有阿羅訶真人阿羅訶果證阿那含阿那含果斯陀含斯陀含果須陀洹須陀洹果雙人八輩世尊弟子成就解脫解脫供養奉事可敬天人。』如是憶念便所有不善居士多聞聖弟子緣於便所有不善

[0771c14] 「猶如不淨皂莢人力便如是多聞聖弟子持齋憶念:『世尊弟子善趣質直要行如來實有阿羅訶真人阿羅訶果證阿那含阿那含果斯陀含斯陀含果須陀洹須陀洹果雙人八輩世尊弟子成就解脫解脫供養奉事可敬天人。』如是憶念便所有不善居士多聞聖弟子緣於便所有不善多聞聖弟子共會便所有不善

[0771c29] 「復次居士多聞聖弟子持齋憶念:『穿極大智者稱譽善趣。』如是憶念便所有不善居士多聞聖弟子緣於便所有不善

[0772a07] 「不明石磨人力便明淨如是多聞聖弟子持齋憶念:『穿極大智者稱譽善趣。』如是憶念便所有不善居士多聞聖弟子緣於便所有不善多聞聖弟子持戒共會便所有不善

[0772a17] 「復次居士多聞聖弟子持齋憶念諸天:『實有四王天成就命終成就命終實有三十三天焰摩天兜率化樂天他化樂天成就命終成就命終。』如是憶念諸天便所有不善居士多聞聖弟子諸天便所有不善

[0772a29] 「猶如上色不淨赤土人力便明淨如是多聞聖弟子持齋憶念諸天:『實有四王天成就命終成就命終實有三十三天焰摩天兜率多天化樂天他化樂天成就命終成就命終。』如是憶念諸天便所有不善

[0772b12] 「居士如是八支十六大國一者二者摩竭陀迦尸四者拘薩羅五者拘樓般闍羅跋耆十一跋蹉十二十三蘇摩十四十五十六國中所有摩尼真珠琉璃碧玉珊瑚馬瑙蝳蝐設使有人自在一切比丘八支十六

[0772b22] 「居士因此人王不如天樂五十四王天如是三十晝夜一月十二月如此五百四王天居士八支身壞命終四天王居士因此人王不如天樂三十三天如是三十晝夜一月十二月如此千歲三十三天居士八支身壞命終三十三天

[0772c03] 「居士因此人王不如天樂二百焰摩天如是三十晝夜一月十二月如此千歲焰摩天居士八支身壞命終焰摩天居士因此人王不如天樂四百兜率陀天如是三十晝夜一月十二月如此四千兜率陀天居士八支身壞命終兜率天中

[0772c13] 「居士因此人王不如天樂八百化樂天如是三十晝夜一月十二月如此八千化樂天居士八支身壞命終生化樂天居士因此人王不如天樂六百他化樂天如是三十晝夜一月十二月如此千歲他化樂天居士八支身壞命終他化樂天。」

[0772c23] 於是鹿子母毘舍佉叉手向佛:「世尊八支大利大功德廣布世尊自盡形壽八支其事布施修福。」

[0772c27] 於是鹿子母稽首稽首佛足三匝

[0772c28] 佛說如是鹿子母毘舍佉諸比丘歡喜奉行

[0773a01] 持齋第一(四千四十九)

中阿含第二(第五)

[0773a04] 如是

[0773a04] 一時之中

[0773a05] 爾時居士白淨裹頭拄杖世俗彷徉沙門梵志便:「俗事。」

[0773a09] 沙門梵志柔和:「唯然俗事。」

[0773a11] 於是居士遊行彷徉往詣共相問訊拄杖而立世尊:「居士便。」

[0773a13] 居士:「瞿曇不然不可所以者何俗事沙門瞿曇居士?」

[0773a16] 世尊答曰:「有相幖幟居士是故:『居士便。』」

[0773a18] 世尊如是再三:「居士便。」

[0773a19] 居士再三:「瞿曇不然不可俗事沙門瞿曇居士?」

[0773a21] 世尊答曰:「有相幖幟居士是故:『居士便。』」

[0773a23] 世尊問曰:「云何俗事?」

[0773a24] 居士答曰:「瞿曇我家一切所有財物無為無求而已如是俗事。」

[0773a27] 世尊:「居士聖法不如斷絕俗事居士聖法中有八支俗事。」

[0773a29] 於是居士脫俗叉手向佛:「瞿曇聖法云何八支俗事?」

[0773b02] 世尊答曰:「居士多聞聖弟子離殺不與取不與取邪婬邪婬妄言妄言無貪貪著無害增上慢增上慢居士多聞聖弟子云何離殺多聞聖弟子思惟:『惡報現世後世便當梵行惡名身壞命終生地如是惡報現世後世寧可離殺?』便離殺如是多聞聖弟子離殺

[0773b14] 「居士多聞聖弟子云何不與取不與取多聞聖弟子思惟:『不與取惡報現世後世不與取便當梵行惡名身壞命終生地如是不與取惡報現世後世寧可不與取不與取?』便不與取不與取如是多聞聖弟子不與取不與取

[0773b22] 「居士多聞聖弟子云何邪婬邪婬多聞聖弟子思惟:『邪婬惡報現世後世邪婬便當梵行惡名身壞命終生地如是邪婬惡報現世後世寧可邪婬邪婬?』便邪婬邪婬如是多聞聖弟子邪婬邪婬

[0773c01] 「居士多聞聖弟子云何妄言妄言多聞聖弟子思惟:『妄言惡報現世後世妄言便當梵行惡名身壞命終生地如是妄言惡報現世後世寧可妄言妄言?』便妄言妄言如是多聞聖弟子妄言妄言

[0773c09] 「居士多聞聖弟子云何無貪貪著多聞聖弟子思惟:『貪著惡報現世後世貪著便當梵行惡名身壞命終生地如是貪著惡報現世後世寧可無貪貪著?』便無貪貪著如是多聞聖弟子無貪貪著

[0773c18] 「居士多聞聖弟子云何無害多聞聖弟子思惟:『惡報現世後世便當梵行