Back to collection

Saṃyuktāgama 雜阿含經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

雜阿含經卷第三

天竺三藏求那跋陀羅[0015b10] 如是我聞

[0015b10] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0015b11] 爾時世尊諸比丘:「五受陰云何色受陰識受陰五受陰生滅所謂云何云何云何云何名色名色比丘如是如是。」

[0015b20] 佛說諸比丘歡喜奉行[0015b22] 如是我聞

[0015b22] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0015b23] 爾時世尊諸比丘:「五受陰何等所謂色受陰識受陰善哉比丘不樂讚歎不著善哉比丘不樂讚歎不著所以者何比丘不樂讚歎不著不樂心得解脫如是不樂讚歎不著不樂心得解脫比丘不樂心得解脫如是不樂心得解脫不滅不生平等正念正智

[0015c05] 「比丘如是如是見者無餘無餘後際無餘後際無餘前後無餘諸世間自覺涅槃:『梵行自知不受。』」

[0015c12] 佛說諸比丘歡喜奉行[0015c14] 如是我聞

[0015c14] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0015c15] 爾時世尊諸比丘:「五受陰何等色受陰識受陰

[0015c16] 「云何色受陰所有一切四大四大名為色受陰復次無常變易色受陰無餘究竟捨離滅盡離欲色受陰相續不出名為寂靜捨離一切有餘滅盡涅槃

[0015c22] 「云何六受何等復次無常變易乃至滅盡涅槃

[0015c25] 「云何何等乃至復次無常變易乃至滅盡涅槃

[0015c28] 「云何何等乃至復次無常變易乃至滅盡涅槃

[0016a02] 「云何識受陰六識何等眼識乃至意識識受陰復次識受陰無常變易乃至滅盡涅槃

[0016a05] 「比丘智慧思惟觀察分別隨信離生凡夫地須陀洹果中間不死必得須陀洹果

[0016a08] 「比丘增上智慧思惟觀察隨法行離生凡夫地須陀洹果中間不死必得須陀洹果

[0016a11] 「比丘法如三結身見戒取比丘須陀洹果墮惡道必定正趣三菩提天人往生然後究竟

[0016a14] 「比丘法如阿羅漢諸漏已盡捨離重擔逮得己利盡諸有結正智心得解脫。」

[0016a17] 佛說諸比丘歡喜奉行[0016a19] 如是我聞

[0016a19] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0016a20] 爾時世尊諸比丘:「五受陰色受陰識受陰愚癡凡夫無明五受陰我見使貪欲比丘多聞聖弟子五受陰不為使心結貪欲

[0016a25] 「云何愚癡凡夫無明五受陰使心結貪欲比丘愚癡凡夫無明如是如是愚癡凡夫無明五受陰使心結貪欲

[0016b01] 「比丘云何聖弟子使結縛貪欲聖弟子不見如是不見如是多聞聖弟子五受陰不見使結縛貪欲所有過去未來現在一切正觀無常如是過去未來現在一切正觀無常。」

[0016b11] 佛說諸比丘歡喜奉行[0016b13] 如是我聞

[0016b13] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0016b14] 爾時世尊諸比丘:「五受陰色受陰識受陰比丘沙門婆羅門一切五受陰何等沙門婆羅門如是如是愚癡凡夫無明分別如是觀我所我所愚癡凡夫生苦云何比丘有意法界無明無明愚癡凡夫有無非有最勝我相我見

[0016b26] 「復次比丘多聞聖弟子厭離無明無明離欲不無非有有無非有非有非有我相我見如是如是無明。」

[0016c03] 佛說諸比丘歡喜奉行

六四

[0016c04] 如是我聞

[0016c04] 一時佛住舍衛國鹿子母講堂

[0016c05] 爾時世尊晡時講堂大眾敷座而坐爾時世尊優陀那

無有,  亦復無我
 ,  我所
 比丘解脫,  。」

[0016c11] 比丘偏袒右肩右膝著地合掌白佛:「世尊云何無有我所我所比丘解脫。』?」

[0016c14] 比丘:「愚癡凡夫多聞聖弟子不見不見知者見者無常無常無我無我非我非我我所如是解脫五下分結。」

[0016c23] 比丘白佛:「世尊五下分結云何漏盡無漏心解脫慧解脫現法自知作證具足:『梵行自知不受。』?」

[0016c26] 比丘:「愚癡凡夫眾生無畏愚癡凡夫眾生怖畏

 無我無我,  


攀緣識住何等識住攀緣愛樂增進廣大生長識住攀緣愛樂增進廣大生長比丘此處增進廣大生長:『異法增進廣大生長。』有言不知增益境界所以者何比丘色界意生意生攀緣不復增進廣大生長意生意生攀緣增進廣大生長增長增長所為所為故知知足解脫解脫諸世間自覺涅槃:『梵行自知不受。』比丘不住東方西北方四維見法涅槃滅盡寂靜清涼。」
[0017a19] 佛說諸比丘歡喜奉行

 生滅不樂  分別
 貪著等觀  優陀那[0017a23] 如是我聞

[0017a23] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0017a24] 爾時世尊諸比丘:「修習方便所以者何比丘修習方便如實觀察云何如實觀察

[0017a28] 「云何愚癡凡夫不苦不樂受不如觀察不如觀察取緣有有緣生如是名色

[0017b05] 「云何多聞聖弟子不苦不樂受如實觀察如實觀察生滅生滅苦滅如是名色

[0017b10] 「是故比丘修習方便比丘精勤方便如實觀察。」

[0017b12] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0017b14] 如觀如是分別種種分別種種親近親近修習如是廣說[0017b16] 如是我聞

[0017b16] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0017b17] 爾時世尊諸比丘:「修習方便所以者何修習方便如實觀察云何如實觀察如實觀察

[0017b21] 「云何云何比丘愚癡凡夫不如觀察讚歎愛著未來世復生。」如是廣說。「不解不解不解名色

[0017b27] 「云何多聞聖弟子如實觀察如實知如實知不樂讚歎不樂著色不生未來。」如是廣說。「不生不生解脫識得解脫解脫名色

[0017c05] 「是故比丘修習方便精勤方便如實觀察。」

[0017c07] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0017c09] 如觀如是乃至作證十二經廣說[0017c10] 如是我聞

[0017c10] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0017c11] 爾時世尊諸比丘:「修習方便所以者何比丘修習方便如實觀察云何如實觀察如實知

[0017c15] 「云何愚癡凡夫如實知如實知讚歎讚歎取緣有有緣生如是名色

[0017c20] 「云何多聞聖弟子如實知如實知不樂著色讚歎不樂讚歎愛樂愛樂生滅生滅苦滅如是云何多聞聖弟子如實知如實知不樂讚歎不樂讚歎生滅生滅苦滅如是比丘名色

[0018a02] 「比丘修習方便。」

[0018a03] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0018a05] 如觀乃至作證十二經如是廣說[0018a06] 如是我聞

[0018a06] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0018a07] 爾時世尊諸比丘:「修習方便如實觀察云何如實觀察如實知

[0018a10] 「云何眼識三事和合受生乃至名色如是生意三事和合受生如是乃至名色

[0018a15] 「云何乃至眼識三事和合觸滅則受滅乃至如是法意三事和合觸滅則受滅乃至名色

[0018a20] 「是故比丘修習方便。」

[0018a21] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0018a23] 如觀乃至作證十二經如是廣說

   六入
 一一十二  禪定三昧[0018a26] 如是我聞

[0018a26] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0018a27] 爾時世尊諸比丘:「有身有身滅道云何有身愚癡凡夫如實知如實知著色著色愛樂緣生如是如是廣說有身比丘有身即是苦集

[0018b06] 「云何有身滅道多聞聖弟子如實知如實知不樂不著不住不樂不著不住愛樂愛樂取滅則有滅有滅則生滅生滅如是有身滅道有身滅道則是苦滅道是故有身滅道。」

[0018b13] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0018b15] 如是說[0018b16] 如是我聞

[0018b16] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0018b17] 爾時世尊諸比丘:「有身有身有身諦聽善思云何有身五受陰云何色受陰識受陰有身云何有身當來有身云何有身即此當來無餘離欲有身是故有身有身有身。」

[0018b25] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0018b27] 如是說[0018b28] 如是我聞

[0018b28] 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

[0018b29] 爾時世尊諸比丘:「有身有身有身有身滅道諦聽善思云何有身五受陰云何色受陰識受陰有身云何有身當來有身云何有身當來無餘離欲有身

[0018c06] 「云何有身滅道八聖道正見正志正語正業正命正方便正念正定有身滅道有身有身有身有身滅道。」

[0018c10] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0018c12] 如是說差別:「有身有身有身有身道跡。」

[0018c13] 佛說諸比丘歡喜奉行

[0018c15] 如是說差別:「比丘有身有身有身有身比丘愛欲無間究竟。」

[0018c18] 差別:「比丘究竟邊際究竟離垢究竟梵行純淨上士。」

[0018c20] 差別:「比丘阿羅漢有漏重擔逮得己利盡諸有結正智心解脫。」

[0018c22] 差別:「比丘超越境界聖法。」

[0018c23] 差別:「云何五下分結云何無明云何超越境界究竟無始生死云何云何聖法我慢。」

[0018c27] 差別:「比丘守護棄捨身行心善解脫慧善解脫梵行無上士。」